Przetwarzanie danych w celu rozpatrywania składanych zapytań, skarg i wniosków oraz w celu informowania Pasażerów.

Data publikacji: 03.04.2019

Zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej "RODO", Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach informuje, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Zarząd Transportu Metropolitalnego, zwany dalej "ZTM", z siedzibą w Katowicach (40-053), ul. Barbary 21A, tel. 32-74-38-401, faks 32-251-97-45,

2. we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może się Pan/Pani kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych:

a) pisemnie na adres: ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice,

b) elektronicznie na adres e-mail: iod@metropoliaztm.pl,

3. celem przetwarzania jest rozpatrywanie składanych zapytań, skarg i wniosków  oraz kontakt i informowanie Pasażerów,

4. podstawą przetwarzania jest:

a) wyrażona zgoda (artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu:

- obsługi Pasażerów, w tym składanych przez Pasażerów zapytań i reklamacji, jak również na potrzeby organizacji komunikacji, w tym optymalizacji siatki połączeń i wyliczania dochodowości linii na potrzeby rozliczeń,

- kontaktowania się z Pasażerami, w tym, w celach związanych z dozwolonymi działaniami informacyjnymi, poprzez udostępnione przez Pasażerów kanały komunikacji,

b)     wypełnienie przez ZTM obowiązku prawnego na nim ciążącego (artykuł 6 ust. 1 lit. c RODO) polegającego na:

- realizacji usług organizowanego, przez administratora danych, transportu publicznego,
- weryfikacji realizacji usług,
- realizacji procesów związanych z rozliczeniami i opłatami,
- realizacji umów o korzystanie z kart ŚKUP,

c) z uwagi na prawnie uzasadniony interes (artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO) czyli:

- dostarczenie Pasażerom niezbędnych informacji, korzystania z profili na portalach ZTM,
- realizacji uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych,
- w celach analitycznych i statystycznych,


5. przetwarzane kategorie danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Pasażerów lub zostały przekazane w ich imieniu przez Przedstawiciela,

6. dane nie są przekazywanie do państw trzecich,

7. dane będą przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z przepisami dotyczącymi narodowego zasobu archiwalnego,

8. przysługuje Pani/Panu prawo:

a)      dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,,

b)     sprostowania (poprawienia) ww. danych,

c)      usunięcia danych po upływie wskazanych okresów lub ograniczeń ich przetwarzania,

d)     ograniczenia przetwarzania danych,

e)     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

f)       przenoszenia danych,

g)      prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku domniemania naruszenia przepisów RODO lub przepisów szczególnych obowiązujących w zakresie przetwarzania danych osobowych,

9. nie będzie prowadzone zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, w tym również w formie profilowania oraz nie będą w sposób zautomatyzowany podejmowane decyzje.