Wprowadzamy niewielkie korekty w taryfie

Дата публікації: 31.08.2020

Od września kilka udogodnień w taryfie ZTM. Przy przesiadaniu się na elektronicznym bilecie strefowo-czasowym nie ma już obowiązku sczytywania karty przy wysiadaniu i wsiadaniu do kolejnego pojazdu. Precyzujemy informacje o wyjątkach strefowych oraz dodajemy zapis o możliwości zapłaty mandatu kartą. Od połowy września dodatkowo nieco rozszerzony zostanie zakres obowiązywania Metrobiletu Pomarańczowego.

Od 1 września zacznie obowiązywać nieznacznie skorygowana wersja naszego dokumentu taryfowego. Jest to spowodowane koniecznością doprecyzowania niektórych zapisów i zaktualizowania o niedawno wprowadzone udogodnienia. „Taryfa przewozu osób i bagażu w komunikacji zbiorowej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego” z niewielkimi zmianami jest już dostępna na naszej stronie internetowej w linku: https://www.metropoliaztm.pl/pl/s/taryfa-przewozowaCeny biletów nie ulegają zmianom.

Od 15 września dodatkowo Metrobilet Pomarańczowy obowiązywał będzie w nieco szerszym zakresie - obejmie dodatkowo trasę Łaziska Średnie - strefa Katowice włącznie.

Co się zmienia?

miejsce

było

jest

 

§ 3, ust. 3,
pkt. 1

(…) z zastrzeżeniem § 3 ust. 10 (…)

(…) z zastrzeżeniem § 3 ust. 11 (…)

 

§ 3, ust. 3,  pkt. 3

usunięty – zmiana numeracji podpunktów w całym ustępie

 

§ 3,
ust. 3,
pkt. 3

okres ważności biletów średniookresowych elektronicznych upływa odpowiednio w przypadku (…)

 

okres ważności biletów średniookresowych elektronicznych rozpoczyna się od momentu aktywacji biletu zapisanego na karcie ŚKUP w kasowniku lub jego zakupu za pośrednictwem innego sposobu dopuszczonego przez ZTM, podczas pierwszego przejazdu, a upływa odpowiednio w przypadku (…)

§ 3,

ust. 3,

pkt. 4

(…) okres ważności biletów długookresowych upływa, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 pkt 6 (…)

okres ważności biletów długookresowych rozpoczyna się od daty aktywacji wybranej podczas zakupu, a upływa, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 pkt 5 (…)

 

§ 3,

ust. 3,

pkt. 7

okres ważności biletu „Grupowy dla 5 osób” rozpoczyna się od momentu skasowania lub zarejestrowania go w kasowniku  (…) z zastrzeżeniem § 3 ust. 10 (…)

okres ważności biletu „Grupowy dla 5 osób” rozpoczyna się od momentu skasowania lub zarejestrowania go w kasowniku  (…) z zastrzeżeniem § 3 ust. 11 (…)

§ 3,

ust. 4,

pkt. 2

zakupu biletu u kierującego pojazdem, skasowania go oraz zachowania przez cały czas trwania podróży (z wyjątkiem biletów drukowanych z systemu ŚKUP), lub

 

zakupu biletu u kierującego pojazdem, skasowania go (z wyjątkiem biletów drukowanych z systemu ŚKUP) oraz zachowania przez cały czas trwania podróży, lub

 

§ 3,

ust. 8

W przypadku korzystania z biletów jednorazowych/krótkookresowych lub opłat w taryfie odległościowej, pasażer wnoszący opłatę za przejazd przy użyciu karty ŚKUP powinien każdorazowo zarejestrować wyjście z pojazdu poprzez przyłożenie karty ŚKUP
do kasownika z logo ŚKUP przed opuszczeniem pojazdu. Brak rejestracji wyjścia oznacza, że:

1)         w taryfie odległościowej pasażer odbył podróż do końca trasy danego kursu,

2)         w taryfie strefowo-czasowej, pasażer nie jest uprawniony do dokonywania przesiadki.

W przypadku taryfy strefowej przekroczenie strefy następuje po przejechaniu przystanku strefowego. Przystankiem strefowym (oznaczonym napisem „STREFA”) jest ostatni przystanek, na którym zatrzymuje się pojazd na terenie danej gminy przed jej granicą administracyjną.
W przypadku linii przyspieszonych, których autobusy nie zatrzymują się na wszystkich przystankach, przystankiem strefowym jest ostatni przystanek na terenie gminy, na którym autobus takiej linii się zatrzymuje. W tym przypadku taki przystanek nie musi być oznaczony napisem „STREFA”. Przejeżdżając przez przystanek strefowy lub rozpoczynając z niego podróż stosuje się opłatę za przejazd zgodnie z Cennikiem, z zastrzeżeniem tzw. „wyjątków strefowych”, określanych na podstawie § 10 ust. 4.

 

§ 3,

ust. 9

 

Bilet jest ważny, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2, o ile został prawidłowo skasowany, to jest, gdy data oraz godzina odbita przez kasownik na bilecie papierowym są czytelne, lub gdy bilet w formie elektronicznej został prawidłowo zakupiony i aktywowany w pojeździe.

W przypadku korzystania z biletów jednorazowych / krótkookresowych lub opłat w taryfie odległościowej, pasażer wnoszący opłatę za przejazd przy użyciu karty ŚKUP powinien każdorazowo zarejestrować wyjście z pojazdu poprzez przyłożenie karty ŚKUP do kasownika z logo ŚKUP przed opuszczeniem pojazdu. Brak rejestracji wyjścia podczas korzystania z taryfy odległościowej oznacza, że pasażer odbył podróż do końca trasy danego kursu.

§ 8,

ust. 4,

pkt. 3

(z zastrzeżeniem § 3 ust. 10 oraz § 8 ust. 9),

(z zastrzeżeniem  § 3 ust. 11 oraz § 8 ust. 9),

 

§ 10,

ust. 4

 

BRAK

Wykaz przystanków i linii, dla których dopuszcza się odstępstwa od zasady podwyższania opłat za usługi komunikacyjne ZTM po przekroczeniu granicy administracyjnej gminy (tzw. „wyjątki strefowe”), oraz szczegółowe zasady związane z ich stosowaniem reguluje odrębne Zarządzenie Dyrektora ZTM.

 

§ 12,

tab. pkt. 3

opłata dodatkowa (…) uiszczona gotówką u kontrolera w miejscu kontro­li

opłata dodatkowa (…) uiszczona u kontrolera w miejscu kontro­li

 

§ 12,

tab. pkt. 6

opłata dodatkowa za niezapłacenie należności (…), uiszczona gotówką u kontrolera w miejscu kontroli

opłata dodatkowa za niezapłacenie należności (…), uiszczona u kontrolera w miejscu kontroli

 

§ 12,

tab. pkt. 8

opłata manipulacyjna za anulowanie opłaty dodatkowej w trybie § 8 ust. 7

opłata manipulacyjna za umorzenie opłaty dodatkowej w trybie § 8 ust. 7

 

Остання інформація
Графіка: Zmiana godzin otwarcia POP w Gliwicach
Zmiana godzin otwarcia POP w Gliwicach

22 kwietnia (poniedziałek) Punkt Obsługi Pasażera w Gliwicach będzie czynny do godziny 16:30.

Графіка: Informacja dla użytkowników aplikacji Mobilet
Informacja dla użytkowników aplikacji Mobilet

Operator aplikacji Mobilet zaplanował prace techniczne. W związku z nimi w nocy z 22 na 23 kwietnia mogą wystąpić przerwy w funkcjonowaniu usługi.