Cennik

Data publikacji: 30.03.2021

CENNIK

BILETY JEDNORAZOWE/KRÓTKOOKRESOWE DOSTĘPNE W WERSJI PAPIEROWEJ:

a) „1m/20min”,

b) „2m/40min”,

c) „Sieć/90min”.

Symbol

Rodzaj biletu

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

1m/20min

przejazd jednorazowy w granicach jednego miasta (gminy) lub przez 20 minut od momentu skasowania (z możliwością przesia­dek)

4,00 zł

2,00 zł

2m/40min

przejazd jednorazowy w granicach dwóch sąsiadujących miast (gmin) lub przez 40 minut od momentu ska­sowania
(z możliwo­ścią przesiadek)

5,00 zł

2,50 zł

Sieć/90min

przejazd jednorazowy w granicach trzech
i więcej miast (gmin) lub przez 90 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

6,00 zł

3,00 zł

 

BILETY JEDNORAZOWE/KRÓTKOOKRESOWE DOSTĘPNE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ:

a) „1m/20min”,

b) „2m/40min”,

c) „Sieć/90min”.

Symbol

Rodzaj biletu

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

1m/20min

przejazd jednorazowy w granicach jednego miasta (gminy) lub przez 20 minut od momentu skasowania (z możliwością przesia­dek)

3,60 zł

1,80 zł

2m/40min

przejazd jednorazowy w granicach dwóch sąsiadujących miast (gmin) lub przez 40 minut od momentu skasowania
(z możliwo­ścią przesia­dek)

4,40 zł

2,20 zł

Sieć/90min

przejazd jednorazowy w granicach trzech
i więcej miast (gmin) lub przez 90 minut od momentu skaso­wania (z możliwością przesiadek)

5,40 zł

2,70zł

 

Ceny za przejazd jednorazowy/krótkookresowy według taryfy odległościowej:

Odległość w kilometrach

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

do 1,0 km

1,80 zł

0,90 zł

powyżej 1,0 km do 2,0 km

2,40 zł

1,20 zł

powyżej 2,0 km do 5,0 km

2,80 zł

1,40 zł

powyżej 5,0 km do 9,0 km

3,40 zł

1,70 zł

powyżej 9,0 km do 14,0 km

3,90 zł

1,95 zł

powyżej 14,0 km do 20,0 km

4,30 zł

2,15 zł

powyżej 20,0 km

5,00 zł

2,50 zł

 

BILETY ŚREDNIOOKRESOWE DOSTĘPNE W FORMIE PAPIEROWEJ I ELEKTRONICZNEJ:

Symbol

Rodzaj biletu

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

Dzienny 

bilet ważny od momentu skasowania/aktywacji, do godziny 23:59 tego samego dnia

11 zł

5,50 zł

24h

bilet ważny 24 godziny od momentu skasowania/aktywacji

15 zł

7,50 zł

Bilety uprawniają do przejazdów w całej sieci ZTM.

 

BILETY DŁUGOOKRESOWE DOSTĘPNE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ:

Symbol

Rodzaj biletu

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

7-dniowy

bilet ważny 7 dni od daty wybranej podczas zakupu

50 zł

25 zł

 Bilety uprawniają do przejazdów w całej sieci ZTM.

 

Bilety dostępne na spersonalizowanej karcie ŚKUP:

a) "Miasto 30",

b) "2 Miasta 30",

c) "Sieć 30",

d) "Miasto 90",

e) "2 Miasta 90",

f) "Sieć 90",

g) "Sieć 120".

Symbol

Rodzaj biletu

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

Miasto 30

upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami au­tobusowymi, tramwajowymi oraz trolejbuso­wymi na terenie jednego, wybranego miasta (gminy). Bilet ważny 30 dni od daty wybranej podczas zakupu

99 zł

49,50 zł

2 Miasta 30

upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami autobusowymi, tramwajowymi oraz trolejbusowymi na terenie dwóch wybranych miast (gmin). Bilet ważny 30 dni od daty wybranej podczas zakupu

139 zł

69,50 zł

Sieć 30

upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami autobusowymi, tramwajowymi oraz trolejbusowymi na terenie całej sieci ZTM. Bilet ważny 30 dni od daty wybranej podczas zakupu

159 zł

79,50 zł

Miasto 90

upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami autobusowymi, tramwajowymi oraz trolejbusowymi na terenie jednego, wybranego miasta (gminy). Bilet ważny 90 dni od daty wybranej podczas zakupu

260 zł

130 zł

2 Miasta 90

upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami autobusowymi, tramwajowymi oraz trolejbusowymi na terenie dwóch wybranych miast (gmin). Bilet ważny 90 dni od daty wybranej podczas zakupu

359 zł

179,50 zł

Sieć 90

upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami autobusowymi, tramwajowymi oraz trolejbusowymi na terenie całej sieci ZTM. Bilet ważny 90 dni od daty wybranej podczas zakupu

399 zł

199,50 zł

Sieć 120

upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami autobusowymi, tramwajowymi oraz trolejbusowymi na terenie całej sieci ZTM. Bilet ważny 120 dni od daty wybranej podczas zakupu

480 zł

240 zł

 

SPECJALNE BILETY DŁUGOOKRESOWE elektroniczne:

Dostępne na spersonalizowanej karcie ŚKUP:

Symbol

Rodzaj biletu

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

Sieć 180

upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami autobusowymi, tramwajowymi oraz trolejbusowymi na terenie całej sieci ZTM. Bilet ważny 180 dni od daty wybranej podczas zakupu

550 zł

275 zł

 

BILETy ELEKTRONICZNe DŁUGOOKRESOWe NA OKAZICIELA:

Symbol

Rodzaj biletu

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

Sieć 30 Okaziciel

bilet ważny 30 dni od daty wybranej podczas zakupu

190 zł

95 zł

 

BILETY WIELOPRZEJAZDOWE DOSTĘPNE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Uprawniają do określonej liczby przejazdów (bez możliwości przesiadek). Dostępne na spersonalizowanej karcie ŚKUP:

a) „W-20”,

b) „W-40”,

c) „W-80”.

Symbol

Rodzaj biletu

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

W-20

upoważnia do dwudziestu przejazdów przez 180 dni od daty wybranej pod­czas zakupu

60 zł

30 zł

W-40

upoważnia do czterdziestu przejazdów przez 180 dni od daty wybranej pod­czas zakupu

110 zł

55 zł

W-80

upoważnia do osiemdziesięciu przejazdów przez 180 dni od daty wybranej pod­czas zaku­pu

200 zł

100 zł

 

BILETY GRUPOWE DLA 5 OSÓB DOSTĘPNE W WERSJI PAPIEROWEJ I ELEKTRONICZNEJ:

Symbol

Rodzaj biletu

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

Grupowy
dla 5 osób

upoważnia do jednorazowego przejazdu grupy maksymalnie pięciorga osób, na terenie trzech i więcej miast (gmin) lub przez 90 minut od momentu skaso­wania

11 zł

5,50 zł

 

BILETY DLA UCZESTNIKÓW IMPREZ KULTURALNYCH, NAUKOWYCH, OŚWIATOWYCH, SPORTOWYCH I MASOWYCH:

Zasadę i formy dystrybucji tych biletów określa umowa zawarta z ZTM. Szczegółowe informacje dotyczące tej oferty zawarte są w § 11 ust. 13 Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji zbiorowej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego.

Liczebność imprezy

Cena za 1 osobę

1 doba

2 doby

3 doby

4 doby

Każda kolejna doba

Oferta dla działających na obszarze GZM jednostek samorządu terytorialnego oraz należących do nich samorządowych jednostek organizacyjnych, zarówno nieposiadających osobowości prawnej, jak i samorządowych osób prawnych, w szczególności samorządowych spółek prawa handlowego i samorządowych instytucji kultury

od 50 do 100 osób

4,00 zł

7,60 zł

10,80 zł

13,60 zł

+ 2,80 zł

powyżej 100 do 1000 osób

3,50 zł

6,65 zł

9,45 zł

11,90 zł

+ 2,45 zł

powyżej 1000 do 5000 osób

3,00 zł

5,70 zł

8,10 zł

10,20 zł

+ 2,10 zł

powyżej 5000 osób

2,00 zł

3,80 zł

5,40 zł

6,80 zł

+ 1,40 zł

Oferta dla pozostałych organizatorów imprez

od 50 do 100 osób

5,00 zł

9.50 zł

13,50 zł

17,00 zł

+ 3,50 zł

powyżej 100 do 1000 osób

4,50 zł

8,55 zł

12,15 zł

15,30 zł

+ 3,15 zł

powyżej 1000 do 5000 osób

4,00 zł

7,60 zł

10,80 zł

13,60 zł

+ 2,80 zł

powyżej 5000 osób

3,00 zł

5,70 zł

8,10 zł

10,20 zł

+ 2,10 zł

Uprawnienia mogą być nabywane wyłącznie w celu przejazdu uczestników imprez, w których udział bierze co najmniej 50 osób, dla których organizator zakupi uprawnienia na podstawie zawartej z ZTM umowy, która określi również zasady i formę dystrybucji biletów. Dopuszcza się możliwość wykupu uprawnienia ważnego do 12 godzin – wartość uprawnienia jest wyliczana jako 50% ceny podanej dla 1 doby.

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT DODATKOWYCH I MANIPULACYJNych:

Lp.

Rodzaj opłaty dodatkowej

Wysokość opłaty

1

opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu lub odpowiedniego dokumentu przewozu. Opłata ulega obniżeniu w przypadkach określonych w wierszu 2) i 3)

200 zł

2

opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu lub odpowiedniego dokumentu przewozu płatna w terminie do 14 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty

155 zł

3

opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu lub odpowiedniego dokumentu przewozu uiszczona u kontrolera w miejscu kontro­li

120 zł

4

opłata dodatkowa w przypadku braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu. Opłata dodatkowa ulega obniżeniu w przypadku określonym w wierszu 5) i 6)

100 zł

5

opłata dodatkowa w przypadku braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu, płatna w terminie do 14 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty

85 zł

6

opłata dodatkowa w przypadku braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu, uiszczona u kontrolera w miejscu kontroli

75 zł

7

opłata dodatkowa za spowodowanie, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania, opóźnienia lub zmiany trasy środka transportu 

400 zł

8

opłata manipulacyjna za umorzenie opłaty dodatkowej w trybie § 8 ust. 7

20 zł