Poznaj ZTM

Data publikacji: 07.04.2021

1. Podstawowe informacje

Zarząd Transportu Metropolitalnego został powołany do życia przez Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w listopadzie 2017 roku. Połączenie dotychczas działających na terenie Śląska i Zagłębia systemów komunikacji miejskiej w jedno przedsiębiorstwo spowodowało, że pod wieloma względami ZTM jest największym organizatorem transportu w Polsce.

Obsługujemy teren 56 miast i gmin, łącząc najważniejsze ośrodki województwa śląskiego. Codziennie na terenie Śląska i Zagłębia kursuje 1500 autobusów, tramwajów i trolejbusów pod szyldem ZTM. 460 linii obsługuje 7 tys. przystanku pokonując ponad 100 milionów kilometrów rocznie. Codziennie rozwijamy naszą ofertę i podnosimy jakość świadczonych usług. Cieszymy się, że nasze starania spotykają się z tak pozytywnym odbiorem ze strony pasażerów - 92% korzystając z naszych usług pozytywnie ocenia ich standard. Dziękujemy!

Tak duże przedsiębiorstwo nie byłoby w stanie dynamicznie się rozwijać, gdyby nie najcenniejsza dla każdego pracodawcy wartość - czyli pracownicy. Zatrudniamy około 300 pracujących z pasją i poświęceniem pracowników - inżynierów, analityków, prawników, marketingowców. Dodatkowo operatorzy, którym zlecamy prace przewozowe zatrudniają tysiące pracowników. To dzięki tym wszystkim osobom każdego dnia mieszkańcy Śląska i Zagłębia mają dostęp do przyjaznego transportu publicznego, który rozumie ich potrzeby. Nasz trud w budowaniu trwałych relacji z pracownikami zaowocował przyznaniem w 2020 roku przez Ogólnokrajowy Pracowniczy Związek Zawodowy „Konfederacja Pracowników” tytułu Przyjaznego Pracodawcy - co jest dla każdej organizacji wyjątkowym wyróżnieniem.

2. Dyrekcja

 ...

Małgorzata Gutowska

Dyrektor Zarządu Transportu Metropolitalnego od lutego 2019 roku. Od ponad 25 lat związana z branżą transportową, była między innymi prezesem zarządu, dyrektorem generalnym i operacyjnym spółek należących do Veolia Transport, Transdev, Deutsche Bahn Group. Pracowała również w spółkach Raben Group jako główny księgowy.


Jest absolwentką Zarządzania Akademii WSB. Posiada doświadczenie w kierowaniu skomplikowanymi strukturami organizacyjnymi, również rozproszonymi. Bardzo dobrze odnajduje się w sytuacjach kryzysowych i wymagających restrukturyzacji. Jest biegła w zarządzaniu operacyjnym i zarządzaniu finansami. Już w pierwszym roku prowadzenia ZTM skutecznie przeprowadziła proces integracji trzech dotychczasowych operatorów transportu, ograniczyła koszty funkcjonowania jednostki, a także zredukowała zatrudnienie. Inicjuje i nadzoruje procesy optymalizujące organizacji transportu publicznego na terenie gmin należących do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Pod jej kierownictwem ZTM unowocześnia standardy działania biznesowego, wdraża programy rozwoju osobistego pracowników, budując silny, zmotywowany zespół oraz modernizuje infrastrukturę transportową i rozwija usługi zapewniając najwyższe standardy bezpieczeństwa przewożonym pasażerom. Ogromny nacisk kładzie na działanie zgodnie z procedurami i etyką zawodową. Dzięki wprowadzonym zmianom ZTM cieszy się wśród pasażerów wysokim zaufaniem. W 2020 roku, w imieniu ZTM, odebrała statuetkę „Przyjazny Pracodawca”.

...

Krzysztof Dzierwa

Zastępca dyrektora ds. Administracyjnych w Zarządzie Transportu Metropolitalnego. Od stycznia 2019 r. kieruje pracami związanymi z Wydziałami: Organizacyjnym, Zamówień Publicznych i Zakupów oraz Kadr i Płac. Wdrożył system umożliwiający teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracowników do pełnienia obowiązków urzędników w administracji publicznej.


Do jego osiągnięć należy m.in. podniesienie poziomu efektywności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Wprowadził kompleksową, okresową ocenę pracowniczą, zoptymalizował system szkoleń wewnętrznych oraz zredukował koszty funkcjonowania administracji. Posiada prawie 30-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi w sektorze samorządowym i w biznesie. Absolwent prawa i zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Śląskim. Dodatkowo ukończył zarządzanie funduszami Unii Europejskiej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz prawo pracy na Uniwersytecie Łódzkim.

...

Aleksander Sobota

Zastępca dyrektora ds. Przewozów w Zarządzie Transportu Metropolitalnego. Od czerwca 2019 r. kieruje pracami związanymi z zapewnieniem ciągłości obsługi komunikacyjnej na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i gmin, z którymi zawarto porozumienia.


Pion Przewozów ZTM zajmuje się ponadto organizacją komunikacji zastępczej, opiniowaniem zgłaszanych wniosków i postulatów dotyczących funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie rozkładów jazdy i lokalizacji przystanków. Zajmuje się także realizacją prac nad optymalizacją układu linii publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez ZTM. W latach 2019-2021 m.in. kierował zespołem zajmującym się projektowaniem linii metropolitalnych oraz projektem obsługi węzłów przesiadkowych Brynów i Zawodzie w Katowicach. Ponadto z zespołem zajmował się m.in. opracowaniem projektu obsługi komunikacyjnej węzła Sądowa w Katowicach, przygotowaniem koncepcji obsługi komunikacyjnej KSSE-podstrefa Gliwicka oraz innymi projektami, których celem było dostosowanie oferty przewozowej do potrzeb. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport uzyskał na Politechnice Warszawskiej. Wieloletni nauczyciel akademicki na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej, o dużym dorobku w zakresie współpracy z przemysłem. Kierownik lub współautor licznych opracowań w zakresu inżynierii ruchu i planowania układów komunikacyjnych.

...

Andrzej Stangret

Zastępca dyrektora ZTM ds. Handlowych. W rozwój ZTM zaangażowany od 2020 roku. Menedżer z 15-letnim doświadczeniem. Specjalista komunikacji korporacyjnej i marketingu, z sukcesami rozwijał także międzynarodowe marki transportowe (Veolia). Budował markę grupy PGE – zatrudniającej ponad 42 tys. pracowników, gdzie odpowiadał za stworzenie nowych standardów komunikacyjnych i wizerunkowych.

Współtwórca Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI) – wiodącej konferencji branżowej, angażującej przedstawicieli międzynarodowego biznesu. Ekspert zarządzania projektami w branży przemysłu, energetyki, sektora publicznego, FMCG, farmacji i transportu. Zorientowany na cel absolwent MBA, kreatywny i entuzjastyczny lider, absolwent kursów PRINCE2 i Agile. W pracy motywuje go przede wszystkim skuteczne wprowadzanie zmian, oparte na wartościach i nowoczesnym zarządzaniu. W Zarządzie Transportu Metropolitalnego nadzoruje działania marketingowe i CSR, konsekwentnie rozwija ofertę produktową, rynek B2B oraz prowadzi proces cyfryzacji kanałów obsługi klienta i sprzedaży.

...

Andrzej Ochman

Zastępca dyrektora ds. Kontrolingu w Zarządzie Transportu Metropolitalnego. Od grudnia 2019 roku kieruje pracami związanymi m.in. z analizowaniem dochodów i wydatków jednostki, obliczaniem poziomu składek zmiennych gmin GZM, opracowywaniem zasad wynagradzania operatorów usług przewozowych, tworzeniem planów kontroli wewnętrznej, zlecaniem analiz, ekspertyz i audytów.

Od 40 lat związany zawodowo z transportem – kierował działalnością MZK Tychy, a wcześniej pracował w WPK Katowice, PKM Tychy i Tramwajach Śląskich. Uczestniczył m.in. w reaktywacji połączenia kolejowego SKR Tychy-Katowice wraz z utworzeniem zintegrowanej taryfy pomarańczowej, w procesie budowy systemu połączeń w ramach wojewódzkich linii autobusowych oraz przy przekształceniu tyskich spółek komunikacyjnych w podmioty wewnętrzne. W 2016 roku otrzymał odznakę „Zasłużony dla Komunikacji Miejskiej”, przyznaną przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Szkoły Controllingu w Katowicach. Ukończył studia podyplomowe o specjalności rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym.

3. Raporty z działalności