Deklaracja dostępności

Data publikacji: 05.04.2022

Zarząd Transportu Metropolitalnego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019.848 ze zm.). Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pod adresem https://www.metropoliaztm.pl/ oraz https://rj.metropoliaztm.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-30 (wpływającej na dostępność)

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia

Wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności są:
1. Mapy oraz mapy interaktywne (w tym geoportale).
2. Treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte (m. in. dokumenty pochodzące od podmiotów zewnętrznych).
3. Treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, których dostosowanie do wymogów dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której podmiot publiczny nie jest uprawniony (m. in. oświadczenia majątkowe, projekty techniczne).
4. Multimedia nadawane na żywo.
5. Multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-04-05

Zakutalizowano dnia: 2023-01-30

Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonego audytu strony https://www.metropoliaztm.pl/ oraz okresowego przeglądu przeprowadzonego przez Zarząd Transportu Metropolitalnego.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Na stronie internetowej można korzystać również z dodatkowych skrótów klawiaturowych opisanych poniżej

Kombinacje klawiszy do uruchamiania skrótów klawiszowych accesskey w przeglądarkach
 WindowsLinuxMac
Firefox Alt + Shift + znak Control + Option + znak or Control + Alt + znak
Internet Explorer Alt + znak
Alt + Shift + znak
N/A
Edge N/A Control + Option + znak
Control + Option + Shift + znak
Google Chrome Alt + znak
Safari N/A
Opera 15+ Alt + znak Control + Alt + znak
Dostępne klawisze skrótu
ZnakOpis/Link
s Strona główna
r Rozkład jazdy
c Ustawienie kontrastu
a Ustawienie wielkości czcionki
h Połączenie z konsultantem / migam
w Ustawienia prywatności / Ciasteczka cookies
m Przejście do treści podstrony

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Michał Wawrzaszek. Kontakt: mwawrzaszek@metropoliaztm.pl, tel. 32 743 84 14. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Zarząd Transportu Metropolitalnego jest Katarzyna Ziomek, kziomek@metropoliaztm.pl, tel. 32 743 84 58.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu,
 • określenie dogodnego dla osoby żądającej sposobu przedstawienia jej informacji - jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/jak-mozna-zwrocic-sie-do-rpo

Dostępność architektoniczna

Siedziba Zarządu Transportu Metropolitalnego mieści się w Katowicach przy ulicy Barbary 21a.

Do budynku prowadzą 3 wejścia – pierwsze główne od ul. Hercena, drugie boczne od ul. Hercena, trzecie tylne od strony ul. Szmausa.

Do każdego z wejść do budynku prowadzą schody - przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków.
Dla gości przeznaczone jest wejście główne.

Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są korytarze i pomieszczenia w całym budynku, a na parterze budynku jest winda przystosowana do poruszania się osób niepełnosprawnych.

Na parterze budynku w prawym oraz lewym skrzydle budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych. Na parterze budynku w lewym skrzydle budynku znajduje się również pomieszczenie przystosowane dla matki z dzieckiem.
Przed budynkiem wyznaczono trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma informacji na temat rozkładu pomieszczeń – zapewnione są tylko tabliczki wskazujące kierunek i numery pomieszczeń, które znajdują się w określonych skrzydłach budynku.

W przypadku konieczności ewakuacji lub uratowania wyznaczeni są pracownicy zobowiązani do zapewnienia pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zarząd Transportu Metropolitalnego obsługuje interesantów także w Punktach Obsługi Pasażerów zlokalizowanych:

 • w Bytomiu przy ulicy Dworcowej 35,
 • w Chorzowie na Rynku 8/1,
 • w Gliwicach przy ulicy Składowej 8A (Centrum Przesiadkowe),
 • w Katowicach na dworcu kolejowym oraz przy ulicy Pocztowej 10,
 • w Piekarach Śląskich przy ulicy Papieża Jana Pawła II 46,
 • w Sosnowcu przy ulicy Warszawskiej 3/17 w podziemnym pasażu handlowym,
 • w Tychach przy alei Marszałka Piłsudskiego 12,
 • w Tarnowskich Górach na dworcu autobusowym przy ulicy Pokoju 1.

W punktach zlokalizowanych na dworcu kolejowym w Katowicach, w Bytomiu, w Gliwicach, w Piekarach Śląskich oraz w Tarnowskich Górach zastosowano rozwiązania architektoniczne umożliwiające swobodny dostęp do pomieszczenia oraz są zapewnione wolne od barier przestrzenie komunikacyjne.

W punktach zlokalizowanych w Sosnowcu oraz w Tychach zastosowano podjazdy, szyny wjazdowe lub windy przystosowane do transportu wózków.

Punkty zlokalizowane w Chorzowie oraz w Katowicach przy ulicy Pocztowej 10 nie posiadają wolnych przestrzeni komunikacyjnych oraz nie zastosowano w nich rozwiązań umożliwiających swobodny dostęp do pomieszczenia. Niemniej zapewnia się dostęp alternatywny w postaci wywołania obsługi na zewnątrz, co umożliwiają szklane szyby (interesanci są widoczni przez pracowników).

We wszystkich budynkach podmiotu znajdują się strzałki lub podświetlane napisy wskazujące kierunek ewakuacji.
Zarząd Transportu Metropolitalnego realizuje obsługę osób niesłyszących poprzez usługę połączenia w formie on-line, dzięki której w każdej chwili można się skontaktować z tłumaczem języka migowego (wideo-tłumacz) https://tlumacz.migam.org/metropoliaztm.

Informujemy, że osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego w inny sposób niż opisany powyżej jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 2-3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia.

W Kancelarii ZTM na parterze budynku (pok. 011) dostępny jest aparat telefoniczny z możliwością połączenia się z tłumaczem języka migowego online.

Kontakt z ZTM w Katowicach możliwy jest w szczególności poprzez:

 • korzystanie z poczty elektronicznej - e-mail: kancelaria@metropoliaztm.pl lub adresu elektronicznej skrzynki podawczej:/METROPOLIAZTM/SkrytkaESP,
 • korespondencję pisemną na adres: Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach, ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice,
 • bezpłatny numer infolinii 800 16 30 30.

Dodatkowe informacje

Strona została zaprojektowana zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).

Strona została stworzona zgodnie ze standardami W3C i WCAG 2.1.

Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.

Strona została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Zarząd Transportu Metropolitalnego realizuje obsługę osób niesłyszących poprzez usługę połączenia w formie on-line, dzięki której w każdej chwili można się skontaktować z tłumaczem języka migowego (wideo-tłumacz) https://tlumacz.migam.org/metropoliaztm.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności należy składać na adres mailowy kancelaria@metropoliaztm.pl.