Taryfa przewozu do 29.02.24 r.

Data publikacji: 23.12.2023

Taryfa przewozu osób i bagażu
w komunikacji miejskiej Transport GZM

§ 1

1. Niniejsza Taryfa określa Cennik oraz zasady korzystania z komunikacji miejskiej Transport GZM.

2. Użyte w Taryfie określenia oznaczają:

1) aplikacja mobilna – instalowane na urządzeniu użytkownika (np. na smartfonie) oprogramowanie (w tym aplikacja Transport GZM) umożliwiające zakup biletów Transport GZM. Aktualna lista aplikacji jest publikowana na stronie internetowej ZTM.

2) Cennik – cennik biletów i opłat w komunikacji miejskiej Transport GZM.

3) GZM – Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

4) identyfikator użytkownika – karta jednoznacznie identyfikująca konto użytkownika w systemie Transport GZM (tj. karta systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych, Metrokarta lub karta płatnicza powiązana z kontem w systemie Transport GZM).

5) kasownik – urządzenie zamontowane w pojazdach służące do oznaczenia biletów papierowych lub umożliwiające rejestrację przejazdów, zakup biletów elektronicznych, pobieranie opłat za przejazd.

6) kod QR umieszczony w pojeździe – naklejka z kodem graficznym i przypisanym mu numerem, znajdująca się w pojazdach komunikacji miejskiej Transport GZM, umożliwiająca zakup biletu i wnoszenie opłat za przejazd z wykorzystaniem aplikacji mobilnych.

7) komunikacja miejska Transport GZM – komunikacja miejska organizowana przez ZTM.

8) kontroler – osoba upoważniona przez ZTM do prowadzenia kontroli dokumentów przewozu, w tym również kierujący pojazdem, posiadająca stosowną legitymację.

9) KŚ – Koleje Śląskie Sp. z o.o.

10) MZK Jastrzębie – Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.

11) podróż – przemieszczenie się na danym odcinku z wykorzystaniem komunikacji miejskiej Transport GZM (jeden lub kilka przejazdów z możliwością przesiadek).

12) Podróż Start/Stop – opłata w formie elektronicznej za przejazd w taryfie czasowej, dostępna w aplikacji mobilnej Transport GZM oraz w wybranych kasownikach.

13) POLREGIO – POLREGIO S.A.

14) POP – Punkt Obsługi Pasażera.

15) przejazd – jednorazowe przemieszczenie się na danej linii komunikacyjnej, jednym pojazdem komunikacji miejskiej Transport GZM.

16) punkt sprzedaży – placówka handlowa (np. kiosk, sklep) prowadząca sprzedaż biletów papierowych lub umożliwiająca zakup elektronicznych biletów w systemie Transport GZM, lub dystrybuująca Metrokarty.

17) system Transport GZM – system poboru opłat w komunikacji miejskiej Transport GZM obejmujący m.in. aplikację mobilną Transport GZM, portal transportgzm.pl, kasowniki w pojazdach, punkty sprzedaży, POP, automaty biletowe.

18) ZTM – Zarząd Transportu Metropolitalnego.

I. ZASADY KORZYSTANIA Z KOMUNIKACJI miejskiej transport gzm

§ 2

1.  Pasażerowie, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1, mogą podróżować środkami komunikacji miejskiej Transport GZM wyłącznie na podstawie:

1) ważnych biletów papierowych,

2) ważnych biletów elektronicznych zakupionych w systemie Transport GZM lub w aplikacjach mobilnych albo zakupionych za pomocą karty płatniczej,

3) wniesienia opłaty za przejazd w formie elektronicznej,

4) ważnych biletów papierowych lub elektronicznych określonych w ust. 4 i 5.

2. Za bilety ważne, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5 i 6, uważa się bilety określone w Cenniku, których okres ważności już się rozpoczął i jeszcze nie upłynął, a jego cena, odpowiednia do odbywanej podróży,  jest zgodna z Cennikiem, a także o ile został prawidłowo skasowany, tzn. gdy data oraz godzina oznaczone przez kasownik na bilecie papierowym są czytelne, lub gdy bilet w formie elektronicznej został prawidłowo zakupiony lub zarejestrowany w pojeździe, jeśli rodzaj biletu tego wymaga.

3. ZTM może emitować bilety uzupełniające służące wyłącznie jako dopłaty do biletów papierowych jednorazowych/krótkookresowych oraz „Dziennego”.

4. Poza biletami określonymi w niniejszej Taryfie, pasażerowie mogą podróżować
w środkach komunikacji miejskiej Transport GZM również na podstawie emitowanych przez KŚ:

1) biletów jednorazowych i miesięcznych w ramach „Taryfy Pomarańczowej”,

2) biletów z oferty „Bilet Śląski”,

3) biletów z oferty „SUPERBILET”,

4) biletów z oferty „Silesia 24” i „EuroSilesia 24”,

5) biletów wymienionych w załączniku nr 1 do Taryfy.

5. Ponadto w środkach komunikacji miejskiej Transport GZM pasażerowie mogą podróżować na podstawie biletów emitowanych przez MZK Jastrzębie:

1) „M1”,

2) „M2”,

3) „MS”.

6. Szczegółowe warunki korzystania z biletów ujętych w ust. 4 określa Taryfa przewozowa KŚ, a biletów ujętych w ust. 5 Taryfa przewozowa MZK Jastrzębie, z zastrzeżeniem, że w środkach komunikacji miejskiej Transport GZM obowiązują przepisy dotyczące kontroli biletów, opłat dodatkowych, przewozu rzeczy i zwierząt, w tym „Regulamin przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM”, jak i przepisy porządkowe ZTM, o ile zostały ustanowione.

§ 3

1. W komunikacji miejskiej Transport GZM obowiązują taryfy, których szczegóły określone są w Cenniku:

1) strefowa – w której wysokość opłaty za przejazd zależy od liczby przekraczanych stref (gmin),

2) czasowa – w której wysokość opłaty za podróż zależy od czasu podróży mającego odzwierciedlenie w rozkładzie jazdy.

2. W przypadku taryfy strefowej przekroczenie strefy następuje po przejechaniu przystanku strefowego. Przystankiem strefowym (oznaczonym napisem „STREFA”) jest ostatni przystanek, na którym zatrzymuje się pojazd na terenie danej gminy przed jej granicą administracyjną z zastrzeżeniem tzw. „wyjątków strefowych i taryfowych”, określanych na podstawie § 10 ust. 

W przypadku linii przyspieszonych, których autobusy nie zatrzymują się na wszystkich przystankach, przystankiem strefowym jest ostatni przystanek na terenie gminy, na którym autobus takiej linii się zatrzymuje. W tym przypadku taki przystanek nie musi być oznaczony napisem „STREFA”.

3. Ustala się następujące rodzaje biletów, których szczegółowy zakres obowiązywania określa § 11:

1) jednorazowe/krótkookresowe emitowane w formie papierowej i elektronicznej:

a) „20 minut”,

b) „40 minut”,

c) „90 minut”,

d) „Grupowy”,

2) opłata w formie elektronicznej według taryfy czasowej w opcji „Podróż Start/Stop”,

3) pakietowe emitowane w formie elektronicznej:

a) „Pakiet 20”,

b) „Pakiet 40”,

c) „Pakiet 80”,

4) średniookresowe emitowane w formie papierowej i elektronicznej:

a) „Dzienny”,

b) „24h + Kolej”,   

5) długookresowe emitowane w formie elektronicznej:

a) „Miasto 30”,

b) „Miasto 90”,

c) „2 Miasta 30”,

d) ,,2 Miasta 90”,

e) „Sieć 7”,

f) „Sieć 7 Okaziciel”

g) „Sieć 30”,

h) „Sieć 30 Okaziciel”,

i)  „Sieć 90”,

j) „Sieć 180”,

k)  „R-1”,

6) METROBILETY miesięczne emitowane w formie elektronicznej:

a) „Strefa Katowice”,

b) „Czerwony”,

c) „Niebieski”,

d) „Pomarańczowy”,

e) „Zielony”,

f) „Żółty”,

g) „Cała Metropolia”.   

4. Ustala się uprawnienie dla uczestników imprez/wydarzeń, w tym: kulturalnych, naukowych, oświatowych, sportowych i masowych, zwanych dalej „imprezami”, którego szczegółowe zasady ważności, opłaty oraz forma dystrybucji są określone w § 11 ust. 10.

5. Ustala się następujące zasady ważności biletów i opłat:

1) okres ważności papierowych biletów jednorazowych/krótkookresowych rozpoczyna się od momentu:

a) skasowania w kasowniku,

b) oznaczenia biletu przez osobę do tego uprawnioną, zgodnie z ust. 6 pkt 10,

- a upływa, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 11 i 12, po czasie oznaczonym na bilecie, z wyjątkiem biletów „90 minut” i „Grupowego”, które przy podróży bez przesiadek są ważne również do końca kursu;  

2) okres ważności elektronicznych biletów jednorazowych/krótkookresowych rozpoczyna się od momentu ich zakupu, a upływa, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 11 i 12, po czasie, na który bilet został zakupiony, z wyjątkiem biletów „90 minut” i „Grupowego”, które przy podróży bez przesiadek są ważne również do końca kursu;

3)  okres ważności wniesionej opłaty w formie elektronicznej według taryfy czasowej w opcji „Podróż Start/Stop” rozpoczyna się od momentu rejestracji wejścia do pojazdu w wybranym kasowniku lub w aplikacji Transport GZM, a upływa w momencie rejestracji wyjścia z pojazdu, a w przypadku braku rejestracji wyjścia z pojazdu wraz z upływem 90 minut od momentu rejestracji wejścia. W sytuacji przejazdu jednym pojazdem opłata jest ważna do końca danego kursu;

4) okres ważności biletu „Dziennego” rozpoczyna się od:

a) daty nadanej w momencie jego zakupu, w przypadku biletu elektronicznego zakupionego w systemie Transport GZM,

b) momentu jego zakupu, w przypadku wykorzystania kasownika w pojeździe bądź aplikacji mobilnych (z wyjątkiem biletu z datą nadaną podczas zakupu w aplikacji Transport GZM),

c) momentu skasowania w kasowniku, w przypadku wykorzystania biletu papierowego,

d) momentu oznaczenia biletu papierowego przez osobę do tego uprawnioną, zgodnie z ust. 6 pkt 10,

- a każdorazowo upływa o godzinie 23:59 dnia, w którym rozpoczęła się jego ważność;

5) okres ważności biletu „24h + Kolej” rozpoczyna się od:

a) daty i godziny nadanej w momencie jego zakupu, w przypadku biletu papierowego lub zakupionego w systemie Transport GZM biletu elektronicznego,

b) daty i godziny jego zakupu, w przypadku wykorzystania aplikacji mobilnych (z wyjątkiem biletów z datą i godziną nadaną podczas zakupu w aplikacji Transport GZM),

- a każdorazowo upływa po dwudziestu czterech godzinach od rozpoczęcia jego ważności;   

6)  okres ważności biletów pakietowych rozpoczyna się od daty wybranej
podczas zakupu, a kończy się po 180 kolejno po sobie następujących dniach lub po wykorzystaniu dostępnego pakietu przejazdów;  

7) okres ważności biletów długookresowych rozpoczyna się od daty wybranej podczas zakupu, a upływa, z zastrzeżeniem pkt 8, w zależności od rodzaju wybranego biletu odpowiednio po: 7, 30, 90 lub 180 kolejno po sobie następujących dniach;

8) okres ważności biletu długookresowego rocznego R-1, określonego w § 11 ust. 8, przypada na wybrany rok kalendarzowy;

9) okres ważności METROBILETÓW rozpoczyna się od daty wybranej podczas zakupu i wynosi miesiąc, licząc od pierwszego dnia jego ważności, przy czym przez miesiąc należy rozumieć okres pomiędzy „n”-tym dniem danego miesiąca (pierwszy dzień ważności biletu) a „n-1” dniem kolejnego miesiąca włącznie (ostatni dzień ważności biletu). W przypadku rozpoczęcia ważności od pierwszego dnia miesiąca, bilet jest ważny do ostatniego dnia tego miesiąca;

10) nieważny jest bilet jednorazowy/krótkookresowy normalny skasowany lub zakupiony w celu wykorzystania tego biletu na dwa przejazdy ulgowe;

11) odstępowanie skasowanego biletu papierowego innej osobie jest zabronione.

6. Ustala się następujące zasady stosowania biletów i opłat:

1) pasażer rozpoczynający korzystanie z biletu jednorazowego/krótkookresowego, średniookresowego lub z opłaty według taryfy czasowej w opcji „Podróż Start/Stop”, niezwłocznie po wejściu do pojazdu jest zobowiązany do wykonania jednej z poniższych czynności:

a) zakupu lub skasowania biletu w kasowniku (z wyjątkiem biletów z nadaną podczas zakupu datą i godziną rozpoczęcia biletu) i zachowania go przez cały czas trwania podróży,

b) zakupu biletu u kierującego pojazdem (z zastrzeżeniem § 4 ust. 6-8), skasowania go w kasowniku oraz zachowania go przez cały czas trwania podróży,

c) wniesienia opłaty za przejazd w formie elektronicznej,

d) zakupu biletu przy wykorzystaniu aplikacji mobilnych;

2) wniesienie opłaty w formie elektronicznej  według taryfy czasowej w opcji „Podróż Start/Stop” odbywa się na zasadach określonych w ust. 5 pkt 3. Rejestracja wejścia następuje poprzez przyłożenie identyfikatora użytkownika albo karty płatniczej do odpowiedniego kasownika lub poprzez sczytanie za pomocą aplikacji Transport GZM kodu QR umieszczonego w pojeździe albo wpisanie w tej aplikacji numeru tego kodu. Rejestracja wyjścia odbywa się poprzez przyłożenie identyfikatora użytkownika lub karty płatniczej do odpowiedniego kasownika albo poprzez wybranie w aplikacji opcji zakończenia podróży;

3) pobór opłat w formie elektronicznej w taryfie czasowej w opcji „Podróż Start/Stop” działa na zasadzie dziennej agregacji, co oznacza, że sumowane są wszystkie opłaty poniesione za przejazdy w taryfie czasowej w opcji „Podróż Start/Stop” (wyłącznie dla właściciela konta, bez opłat dla osób towarzyszących), które odbyły się w ciągu jednego dnia i zostały zarejestrowane tym samym identyfikatorem użytkownika, tą samą kartą płatniczą lub w aplikacji mobilnej: 

a) w przypadku dokonania przesiadki w czasie nie dłuższym niż 30 minut od momentu rejestracji wyjścia z pojazdu, w kolejnym pojeździe czas będzie naliczany jako kontynuacja czasu z poprzedniego przejazdu, bez wliczania czasu przesiadki. Warunkiem jest wykonanie rejestracji rozpoczęcia i zakończenia przejazdu w każdym pojeździe podczas trwania całej podróży,

b) w przypadku, gdy suma opłat w danym dniu według ceny normalnej miałaby przekroczyć wartość biletu „Dziennego” normalnego lub suma opłat według ceny ulgowej miałaby przekroczyć wartość biletu „Dziennego” ulgowego, system za cały dzień pobierze opłatę o wartości odpowiedniego biletu „Dziennego”;

4) wszystkie osoby podróżujące na jednym bilecie ulgowym „Grupowym” muszą posiadać uprawnienie do przejazdów ulgowych;

5) bilet „Dzienny” normalny uprawnia posiadacza biletu, w ramach obowiązywania biletu, do podróży komunikacją miejską Transport GZM, a w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, wraz z jedną dodatkową osobą;

6) pasażer korzystający z papierowego biletu średniookresowego „24h + Kolej” jest zobowiązany w momencie jego zakupu do wpisania imienia i nazwiska;

7) pasażer korzystający z biletów długookresowych lub pakietowych jest zobowiązany do wyboru podczas zakupu daty rozpoczęcia ważności biletu. Dodatkowo korzystając z biletów pakietowych w każdym kursie zobowiązany jest, niezwłocznie po wejściu do pojazdu, do każdorazowej rejestracji przejazdu w kasowniku lub w aplikacji Transport GZM. Jednorazowy przejazd na bilecie pakietowym nie uprawnia do dokonywania przesiadki;

8) pasażer korzystający z biletów długookresowych: „2 Miasta 30” lub „2 Miasta 90” może podróżować na terenie dwóch miast (gmin) wybranych podczas zakupu. W przypadku wyboru dwóch miast (gmin) niesąsiadujących ze sobą, bilet nie uprawnia do przejazdu po terenie miast (gmin) leżących pomiędzy wybranymi miastami (gminami);

9) METROBILETY oraz bilet „24h + Kolej” uprawniają do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami KŚ ujętymi w rozkładzie jazdy (z wyjątkiem pociągów, w których ma zastosowanie taryfa specjalna oraz pociągów o charakterze komercyjnym), kursującymi na danej linii na odcinku określonym przystankami kolejowymi oraz w strefie Katowice (wszystkie przystanki kolejowe na terenie miasta Katowice), a w przypadku biletów „24h + Kolej” oraz Metrobilet „Cała Metropolia”, na całym obszarze GZM, a także na całym odcinku linii kolejowej Tarnowskie Góry – Siewierz. Bilety te uprawniają również do nieograniczonej liczby przejazdów wszystkimi środkami komunikacji miejskiej Transport GZM, z wyjątkiem biletu „Strefa Katowice”, który uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów wyłącznie na obszarze miasta (gminy) Katowice w odniesieniu do wszystkich przystanków kolejowych oraz komunikacji miejskiej Transport GZM. METROBILETY „Czerwony” i „Cała Metropolia” oraz bilet „24h + Kolej” uprawniają również do nieograniczonej liczby przejazdów na obsługiwanym przez POLREGIO odcinku Katowice – Sławków (z wyjątkiem pociągów, w których ma zastosowanie taryfa specjalna oraz pociągów o charakterze komercyjnym). W pociągach KŚ i POLREGIO mają zastosowanie przepisy dotyczące kontroli biletów, sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej, jak i przepisy porządkowe obowiązujące u tych przewoźników;

10) w sytuacji braku odcisku kasownika na bilecie papierowym po próbie skasowania lub
w przypadku stwierdzenia w pojeździe awarii kasownika, pasażer jest zobowiązany udać się do innego kasownika i ponowić próbę skasowania biletu. W sytuacji awarii wszystkich kasowników biletów papierowych lub w razie nieczytelności odcisku kasownika na bilecie papierowym, pasażer po poinformowaniu o tym fakcie kierującego pojazdem, może kontynuować podróż na podstawie biletu papierowego oznaczonego przez kierującego. W sytuacji awarii wszystkich kasowników biletów elektronicznych, pasażer po poinformowaniu o tym fakcie kierującego pojazdem, może kontynuować podróż na podstawie biletu lub środków w systemie Transport GZM;

11) w razie awarii, uszkodzenia pojazdu w czasie jazdy lub funkcjonowania na danej trasie komunikacji zastępczej, pasażerowi posiadającemu ważny bilet przysługuje prawo kontynuowania podróży na podstawie tego biletu pojazdem na tej samej lub innej linii jadącej po tej samej trasie, w tym w pojazdach komunikacji zastępczej. W przypadku korzystania z biletu jednorazowego/krótkookresowego w opisanych sytuacjach, pasażer podróżuje w granicach czasu obowiązywania biletu z zastrzeżeniem, że czas ważności tych biletów ulega wydłużeniu o czas oczekiwania na przesiadkę;

12) w przypadku, gdy z powodu opóźnienia lub przyspieszenia pojazdu, faktyczny czas trwania przejazdu pasażera na podstawie posiadanego biletu lub wniesionej opłaty, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1 i 2, ulegnie zmianie w stosunku do czasu trwania przejazdu wynikającego z rozkładu jazdy, obowiązującym dla ustalenia ich ważności jest czas mający odzwierciedlenie w rozkładzie jazdy danej linii. 

§ 4

1.   Sprzedaż biletów jednorazowych/krótkookresowych elektronicznych odbywa się w wybranych kasownikach (z wyjątkiem biletu „Grupowego”) lub przy wykorzystaniu aplikacji mobilnych.

2. Sprzedaż biletów elektronicznych średniookresowych odbywa się na portalu transportgzm.pl, w punktach sprzedaży, w POP, w automatach biletowych, za pomocą aplikacji mobilnych, a biletu „Dziennego” również w wybranych kasownikach.

3. Sprzedaż METROBILETÓW, biletów długookresowych i pakietowych odbywa się, z zastrzeżeniem ust. 4, na portalu transportgzm.pl, w punktach sprzedaży, w POP, w wybranych automatach biletowych oraz w aplikacji Transport GZM.

4. Szczegółowe zasady dystrybucji biletów rocznych „R-1”, określa Zarząd GZM oraz umowa wykonawcza pomiędzy ZTM a operatorem wykonującym przewozy na jego zlecenie lub spółką Serwis GZM Sp. z o.o. Bilety mogą być przekazane wyłącznie pracownikom, członkom ich rodzin oraz emerytom i rencistom operatorów świadczących usługi przewozowe na zlecenie ZTM lub pracownikom spółki Serwis GZM Sp. z o.o. 

5. Sprzedaż biletów papierowych:

1)         jednorazowych/krótkookresowych, z wyjątkiem „Grupowego”, odbywa się w punktach sprzedaży, w POP, w automatach biletowych oraz u kierującego pojazdem z zastrzeżeniem ust. 6-8,

2)         średniookresowych oraz „Grupowego” odbywa się wyłącznie w automatach biletowych.

6. Kierujący pojazdem sprzedaje wyłącznie bilety normalne i ulgowe „90 minut”.

7. Kierujący pojazdem może sprzedawać bilety wyłącznie podczas postojów na przystankach.

8. Brak możliwości zakupu biletu u kierującego pojazdem nie zwalnia pasażera z odpowiedzialności za przejazd bez ważnego biletu. 

§ 5

1. Pasażer może przewozić zwierzę lub bagaż na zasadach określonych w „Regulaminie przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM”.

2. Za przewóz zwierzęcia lub bagażu nie pobiera się dodatkowych opłat. 

II. ZWROT BILETÓW

§ 6

1. Posiadaczowi METROBILETU, biletu długookresowego, lub pakietowego, przysługuje prawo zwrotu tego biletu w pełnej wysokości, przed rozpoczęciem okresu obowiązywania biletu.

2. W przypadku zwrotu METROBILETU, biletu długookresowego, z zastrzeżeniem ust. 3, lub biletu pakietowego, których ważność już się rozpoczęła, kwotę do zwrotu ustala się po potrąceniu kwoty odpowiadającej okresowi wykorzystania biletu adekwatnie do ceny biletu określonego w Taryfie, a w przypadku biletu pakietowego, również z uwzględnieniem liczby zarejestrowanych przejazdów. Zwroty nie mogą prowadzić do obejścia przepisów dotyczących cen biletów.

3. Nie podlega zwrotowi bilet długookresowy „Sieć 180”, którego ważność już się rozpoczęła. Zwrot biletu długookresowego „Sieć 180”, którego ważność jeszcze się nie rozpoczęła, jest możliwy wyłącznie w POP.

4. Zwroty biletów, z zastrzeżeniem ust. 3, realizowane są w POP lub samodzielnie przez pasażera w aplikacji mobilnej Transport GZM, na portalu „transportgzm.pl” oraz w automatach biletowych. Zwrot jest realizowany jako zasilenie konta użytkownika w systemie Transport GZM.

5. Szczegółowe zasady zwrotów biletów określa Zarządzenie Dyrektora ZTM. 

III. KONTROLA BILETÓW

§ 7

1. ZTM uprawniony jest do kontroli przewozu na zasadach określonych w art. 33a ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 8).

2. Kontrolerzy są uprawnieni do sprawdzenia, czy pasażer podróżuje na podstawie ważnego biletu lub czy korzystając z bezpłatnych lub ulgowych przejazdów, również dla biletów, o których mowa w § 2 ust. 4 i 5, posiada dokument do tego uprawniający. Kontrolerzy mogą sprawdzać, czy przewóz odbywa się zgodnie z „Regulaminem przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM” oraz przepisami porządkowymi ZTM, o ile zostały ustanowione.

3. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości pasażera, dane pasażera mogą zostać potwierdzone w oparciu o oświadczenie innej osoby, posiadającej ważny dokument tożsamości ze zdjęciem. Za skutki nieprawdziwego oświadczenia odpowiedzialność ponosi osoba potwierdzająca dane pasażera.

4. Podczas wykonywania czynności kontrolnych związanych z wypisywaniem druku opłaty dodatkowej, pasażer jest zobowiązany pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli lub w innym miejscu wskazanym przez kontrolera do czasu zakończenia tych czynności. Za dokumenty  pozostawione kontrolerowi ZTM nie odpowiada.

§ 8

1. Pasażer jest zobowiązany do posiadania i okazania kontrolerowi odpowiedniego, ważnego biletu papierowego albo elektronicznego, normalnego lub ulgowego wraz z dokumentem uprawniającym do przejazdów ulgowych albo dokumentu uprawniającego do przejazdów bezpłatnych,
a w przypadku biletu elektronicznego do okazania identyfikatora użytkownika, karty płatniczej, telefonu komórkowego lub innego urządzenia mobilnego z wyświetloną na ekranie informacją o zakupionym bilecie. Okazanie biletu elektronicznego w aplikacji mobilnej odbywa się wyłącznie przy użyciu tej aplikacji. Okazanie go w innej formie, w szczególności w postaci zdjęcia lub zrzutu ekranu z aplikacji, jest równoznaczne z nieokazaniem biletu.

2. Obowiązek okazywania dokumentu uprawniającego do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów nie dotyczy pasażerów, którzy okażą identyfikator użytkownika lub aplikację Transport GZM z ważnym i zweryfikowanym uprawnieniem wymienionym w § 9 ust. 5, lub korzystają z uprawnienia określonego w § 9 ust. 1 wiersz 2, 13 lub 14 oraz § 9 ust. 2 wiersz 1.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, kontroler pobiera opłatę dodatkową
i właściwą opłatę za przewóz, zwaną dalej „przewoźnym” albo wystawia protokół wezwania do zapłaty. Protokół wezwania do zapłaty zastępuje bilet i uprawnia do dokończenia przejazdu w danym pojeździe do zakończenia danego kursu.

4. Opłatę dodatkową i przewoźne nakłada się za przejazd bez dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, z wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 2, lub bez odpowiedniego dokumentu przewozu, co jest rozumiane w szczególności jako przejazd:

1) bez ważnego biletu papierowego lub elektronicznego, albo bez wniesienia opłaty za przejazd w taryfie czasowej,

2) z biletem nieważnym na danej trasie lub z biletem, którego okres ważności upłynął,

3)  z biletem papierowym nieskasowanym, skasowanym w sposób nieczytelny (z zastrzeżeniem § 3 ust. 6 pkt 10 oraz § 8 ust. 10),

4) z niezarejestrowanym w danym pojeździe przejazdem przy wykorzystaniu biletu pakietowego,

5) z identyfikatorem użytkownika, kartą płatniczą lub kontem imiennym w aplikacji Transport GZM należącymi do innej osoby,

6) z biletem zakupionym, rozpoczętym lub skasowanym po rozpoczęciu kontroli biletów w danym pojeździe,

7) z biletem nieokazanym w odpowiedniej aplikacji mobilnej (np. okazanym w postaci zdjęcia lub zrzutu ekranu z aplikacji),

8) z identyfikatorem użytkownika uszkodzonym w sposób uniemożliwiający jego odczytanie, z zastrzeżeniem sytuacji, w której kontroler, na podstawie przekazanych przez pasażera danych (np. numer PESEL), pozytywnie zweryfikuje posiadane przez pasażera uprawnienia zakodowane w systemie Transport GZM,

9) z biletem papierowym „24h + Kolej”, którym posługuje się inna osoba, niż ta, której imię i nazwisko zostało nadrukowane na bilecie,

10) z biletem papierowym skasowanym wielokrotnie,

11)  z biletem papierowym zniszczonym, w stopniu uniemożliwiającym weryfikację jego ważności,

12) z biletem papierowym noszącym ślady ingerencji (np. chemicznej lub mechanicznej),

13) z biletem o wartości zaniżonej w stosunku do wysokości opłaty wymaganej w Cenniku dla odbywanej przez pasażera podróży,

14) z biletem innego organizatora komunikacji niż ZTM, z wyjątkiem biletów wymienionych w § 2 ust. 4 i 5,

15) z biletem wycofanym z obiegu, z zastrzeżeniem § 13 ust. 3 i 4.

5. Wysokość opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 3, jest określona w Cenniku. Cennik, z zastrzeżeniem ust. 6, określa również obniżenie wysokości opłaty dodatkowej w razie:

1) uiszczenia jej kontrolerowi na miejscu,

2) uiszczenia jej w terminie do 14 dni licząc od daty jej wystawienia,

3) gdy podróż bez ważnego dokumentu przewozu odbyła się w terminie do 3 dni od ustania ważności ostatniego imiennego biletu; warunkiem obniżenia opłaty jest posiadanie ciągłości zakupu imiennych biletów długookresowych lub METROBILETÓW – jako ciągłość rozumie się sytuację, gdy w okresie ostatnich 6 miesięcy od daty nałożenia opłaty dodatkowej łączny okres ważności tych biletów wyniósł co najmniej 170 dni,

4) gdy pasażer na bilecie jednorazowym/krótkookresowym: „20 minut”, „40 minut” lub „90 minut”, odbył podróż trwającą dłużej od czasu określonego w Taryfie, przy czym maksymalne przekroczenie czasu nie może trwać dłużej niż 10% ważności danego biletu, tj. odpowiednio: 2, 4 lub 9 minut; w takim przypadku na potwierdzeniu opłaty dodatkowej kontroler umieszcza stosowną adnotację,

5) gdy pasażer w terminie do 14 dni licząc od daty wystawienia opłaty dodatkowej zakupi na swoje konto imienne w systemie Transport GZM bilet „Sieć 180”, którego ważność rozpoczyna się od dnia zakupu.

6. Obniżenie wysokości opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 5 pkt 3-5, następuje gdy pasażer nie posiada innych zobowiązań w stosunku do ZTM z tytułu niezapłaconych opłat dodatkowych i w terminie do 14 dni od daty jej wystawienia zgłosi się do POP oraz zawnioskuje o obniżenie opłaty dodatkowej, a wraz z wnioskiem przedstawi dokument potwierdzający uiszczenie opłaty w obniżonej wysokości lub uiści ją na miejscu w POP.

7. Za spowodowanie, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu pasażer zobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową, której wysokość jest określona w Cenniku.

8. Opłatę dodatkową i przewoźne zwraca się, a w przypadku wezwania do zapłaty – umarza, pobierając opłatę manipulacyjną, której wysokość jest określona w Cenniku, jeśli pasażer w terminie do 14 dni licząc od daty wystawienia opłaty dodatkowej udokumentuje posiadanie niżej wymienionych dokumentów, których nie posiadał w trakcie przewozu:

1) dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu,

2) ważnego dokumentu przewozu, tj.:

a) identyfikatora użytkownika z kontem imiennym lub aplikacji mobilnej (w tym aplikacji Transport GZM z kontem imiennym) z elektronicznym biletem średniookresowym, długookresowym lub METROBILETEM, zakupionym przed rozpoczęciem kontroli, którego termin obejmował swoim okresem ważności datę lub datę i godzinę kontroli i był ważny na przejazd w danym pojeździe,

b) papierowego biletu „24h + Kolej” zakupionego przed rozpoczęciem kontroli, który obejmował swoim okresem ważności datę i godzinę kontroli oraz zawiera imię i nazwisko pasażera,

c) biletu, o którym mowa w § 2 ust. 4 i 5, zawierającego imię i nazwisko pasażera, który w przypadku biletów miesięcznych lub dłuższych wymienionych w § 2 ust. 4 pkt 1-3 i 5 oraz § 2 ust. 5 obejmował swoim okresem ważności dzień kontroli, a w przypadku biletów wymienionych w § 2 ust. 4 pkt 4, datę i godzinę kontroli i był ważny na przejazd w danym pojeździe oraz został zakupiony przed rozpoczęciem kontroli.

9. Niezależnie od trybu określonego w ust. 8, podróżny może na zasadach wynikających z odrębnych przepisów złożyć reklamację w sprawie wystawionego wezwania do zapłaty. Wniesienie przez pasażera reklamacji nie wstrzymuje biegu terminów związanych z koniecznością uiszczenia przez pasażera opłaty dodatkowej oraz przewoźnego. Uregulowanie przez pasażera należności nie wstrzymuje rozpatrywania wniesionej reklamacji. Reklamacji od nałożonych opłat dodatkowych nie rozpatruje się, jeżeli od daty wystawienia opłaty dodatkowej do czasu złożenia reklamacji minęły trzy miesiące.

10. Opłatę dodatkową i przewoźne zwraca się, a w przypadku wezwania do zapłaty – umarza, jeżeli w trakcie czynności wyjaśniających okaże się, iż brak możliwości skasowania biletu lub jego nieczytelne bądź błędne skasowanie spowodowane było nieprawidłowym funkcjonowaniem urządzeń znajdujących się w pojazdach lub było wynikiem awarii aplikacji mobilnych (nie dotyczy awarii urządzenia pasażera).

IV. PRZEJAZDY BEZPŁATNE I ULGOWE

§ 9

1. Do przejazdów bezpłatnych, z zastrzeżeniem ust. 3, uprawnieni są:

Lp.

Podmiot uprawniony
do bezpłatnych przejazdów:

Podstawa lub dokument uprawniający do bezpłatnych przejazdów:

1

posłowie na Sejm i Senatorowie

 • ważna legitymacja poselska lub senatorska

2

dzieci do dnia 7. rocznicy urodzin

 • oświadczenie osoby opiekują­cej się dzieckiem w czasie po­dróży

3

dzieci i młodzież mające miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie gmin wchodzących w skład GZM,
od lat 7 do dnia 16. rocznicy urodzin (z zastrzeżeniem ust. 4)

 • uprawnienie zakodowane w systemie Transport GZM na podstawie ważnego dokumentu zawierającego imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka, potwierdzającego miejsce zamieszkania/zameldowania dziecka (np. legitymacja szkolna, mLegitymacja szkolna okazana na ekranie urządzenia mobilnego, zaświadczenie wydane przez: urząd miasta/gminy, szkołę, przedszkole, ośrodek pomocy społecznej, fundacje organizujące miejsca pobytu dla uchodźców), a w przypadku gdy ww. dokumenty nie posiadają informacji o adresie zamieszkania/zameldowania, dodatkowo niezbędnym jest złożenie w POP w formie pisemnej lub w systemie Transport GZM w formie elektronicznej, przez rodzica/opiekuna prawnego lub dziecko, które ukończyło 13. rok życia, oświadczenia o miejscu zamieszkania/zameldowania dziecka 

4

dzieci i młodzież z niepełnosprawnością do dnia 18. rocznicy urodzin

 • ważna legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez właści­wy organ

 • ważna legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16. roku życia wystawiona przez właściwy or­gan

 • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności

 • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub lekarza rzeczoznawcy KRUS, stwierdzające częściową lub całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji

5

osoby z niepełnosprawnością uczęszczające do przedszkola, szkoły albo do ośrodka lub placówki o charakterze oświa­towym

 • ważna legitymacja przedszkolna lub szkolna dla dzieci lub uczniów niepełnosprawnych

 • ważna mLegitymacja szkolna dla uczniów niepełnosprawnych okazana na ekranie urządzenia mobilnego

6

inwalidzi wojenni, wojskowi oraz osoby represjonowane

 • książka inwalidy wojenne­go lub wojskowego

 • legitymacja osoby represjonowa­nej wydanej przez ZUS

7

osoby niewidome i ociemniałe

 • ważna legitymacja wystawiona przez Polski Związek Niewidomych lub Związek Ociemniałych Żołnierzy RP lub dokument wymieniony w wierszu 8, stwierdzająca znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z po­wodu choroby narządu wzroku oznaczony sym­bolem przyczyny niepełnosprawności – „04-O”, wystawionej przez właściwy organ

8

osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji lub uznane za niepełnosprawne w stopniu znacznym

 • ważna legitymacja dokumentująca stopień niepełnosprawności wystawiona przez właściwy organ

 • ważna legitymacja emeryta/rencisty, wojskowe­go lub poli­cyjnego z wpi­sem właści­wego or­ganu emerytal­nego o uznaniu za niepełnospraw­nego w stopniu znacznym lub zali­czeniu do I grupy inwalidów

 • orzeczenie komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia lub wojskowej komisji lekarskiej stwierdzają­ce uznanie za niepełnosprawnego w stopniu znacznym lub zaliczenie do I grupy inwalidów

 • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub lekarza rzeczoznawcy KRUS, stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji lub niezdolność do samodzielnej egzystencji

9

opiekunowie osób, o których mowa w wierszach 4-5 oraz 7-8, tylko w przypadku, gdy towarzyszą tym osobom w podróży (uprawnienie dotyczy tylko jednej osoby będącej opiekunem)

 • dokument poświadczający uprawnienia osób z niepełnosprawnością

10

osoby, które ukończyły 70. rok życia

 • dokument tożsamości zawierający datę urodzenia i zdjęcie

11

pracownicy ZTM i Departamentu Komunikacji i Transportu w Urzędzie Metropolitalnym GZM podczas wykonywania czynności służbowych, a także kontrolerzy biletów ZTM i innych podmiotów wykonujących usługi kontroli na podstawie umowy z ZTM, w trakcie wykonywania czynności kontroli biletów oraz osoby zatrudnione w spółce Serwis GZM Sp. z o.o., w tym również w stosunku niepracowniczym, w trakcie wykonywania czynności służbowych

 • identyfikator wydany przez ZTM

 • ważna legitymacja służbowa wydana przez GZM

12

funkcjonariusze Policji, Żandarmerii Wojskowej oraz Straży Miej­skiej podczas wykonywania czynności służbowych

 • ważna legitymacja służbowa

13

pasażerowie w dniu 1 listopada

 

14

pasażerowie podczas przejazdu na odcinku Katowice Dworzec – Katowice Sądowa lub Katowice Sądowa – Katowice Dworzec liniami autobusowymi ZTM, które rozpoczynają lub kończą swój kurs na przystanku Katowice Sądowa lub Katowice Dworzec

 

 

2. Do przejazdów ulgowych, z zastrzeżeniem ust. 3, uprawnieni są:

Lp.

Podmiot uprawniony do
ulgowych przejazdów:

Podstawa lub dokument uprawniający do ulgowych przejazdów:

1

dzieci w wieku od lat 7 do dnia 13. rocznicy urodzin, z zastrzeżeniem ust. 1 wiersz 3 oraz ust. 4

 • oświadczenie osoby opiekującej się dzieckiem w podróży lub osoby podróżującej
 • ważna legitymacja szkolna
 • ważna mLegitymacja szkolna okazana na ekranie urządzenia mobilnego

2

uczniowie szkół podstawowych, którzy ukończyli 13. rok życia, a także szkół ponadpodstawowych, w tym policealnych, jednak nie dłużej niż do dnia 21. rocznicy urodzin, z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w ust. 1 wiersz 3 i ust. 4

 • ważna legitymacja szkolna

 • ważna mLegitymacja szkolna okazana na ekranie urządzenia mobilnego

3

studenci szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych oraz słuchacze kolegiów nauczycielskich lub nauczycielskich kolegiów językowych i słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych

 • ważna legitymacja studencka

 • ważna Elektroniczna Legitymacja Studencka

 • ważna mLegitymacja studencka okazana na ekranie urządzenia mobilnego

 • ważna międzynarodowa legitymacja studencka International Student Identity Card (ISIC)

 • ważna legitymacja słuchacza kolegium

4

działacze opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowane z powodów politycznych o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, a także kombatanci wojenni oraz osoby posiadające równorzędne uprawnienia

 • legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wydana przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

 • zaświadczenie o uprawnieniach kombatantów i osób represjonowanych wydane przez uprawnioną instytucję inną niż ZUS

5

weterani poszkodowani, pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działa­niach poza granicami państwa

 • ważna legitymacja weterana poszkodowanego wydana przez Ministra Obrony Narodowej wraz z ważną legi­tymacją emeryta/rencisty

6

emeryci, którzy ukończyli 60. rok życia

 • ważna legitymacja emeryta-rencisty, wydana przez uprawnio­ny organ emerytalno-rentowy

7

osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę socjalną

 • ważna legitymacja emeryta-rencisty, wydana przez uprawnio­ny organ emerytalno-rentowy

8

osoby pobierające rentę rodzinną,
spełniające co najmniej jeden z warunków:

a) posiadające orzeczenie o cał­kowitej bądź częściowej nie­zdolności do pracy

b) będące wdową lub wdowcem, którzy ukończyli 50. rok życia

 • ważna legitymacja emeryta-rencisty, wydana przez uprawniony organ emerytalno-rentowy oraz orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS w odniesieniu do osób określonych w wierszu 8 lit. a

 • ważna legitymacja emeryta-rencisty, wydana przez uprawnio­ny organ emerytalno-rentowy w odniesieniu do osób określonych w wierszu 8 lit. b

9

sędziowie w stanie spoczynku i prokurato­rzy w stanie spoczynku (po ukończeniu 60. roku życia) oraz współmałżonkowie (po ukończeniu 50. roku ży­cia), którzy pobiera­ją uposażenie rodzinne po zmar­łych sędziach, sędziach w stanie spoczynku, prokuratorach i prokuratorach w stanie spo­czynku

 • ważna legitymacja sędziego lub prokuratora z odpo­wiednim wpisem wydana przez uprawniony organ

 • oryginał pisma zawiadamiającego o przyznaniu uposa­żenia rodzinnego po zmarłych sę­dziach, sędziach w stanie spoczynku, prokuratorach i prokuratorach w spo­czynku wystawiony przez uprawniony organ

3. Uprawnienia wymienione w ust. 1 wiersz 4-8 oraz ust. 2 wiersz 2-9, przysługują wyłącznie obywatelom Unii Europejskiej i członkom rodzin obywateli Unii Europejskiej, na podstawie dokumentów potwierdzających status uprawnienia wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej wraz z dokumentem podróży lub innym ważnym dokumentem (zawierającym zdjęcie), umożliwiającym ustalenie tożsamości i obywatelstwa. Oprócz obywateli Unii Europejskiej uprawnienie wymienione w ust. 2 wiersz 3 przysługuje również innym osobom na podstawie wydanych w Polsce dokumentów potwierdzających status uprawnienia.

4. Dopuszcza się możliwość przyznania Uchwałą Zarządu GZM uprawnień, o których mowa w ust. 1 wiersz 3, dla dzieci zamieszkałych/zameldowanych na terenie gmin niewchodzących w skład GZM, na podstawie umów lub porozumień zawartych pomiędzy GZM a gminami, na terenie których dzieci mają miejsce zamieszkania/zameldowania.

5.  Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 wiersz 3-8 i 10 oraz w ust. 2, mogą być zakodowane w systemie Transport GZM (samodzielnie przez użytkownika lub w POP, po okazaniu dokumentów uprawniających do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych). W przypadku, gdy dany dokument ma określony termin ważności lub ze statusu osoby wynika termin ograniczający posiadanie uprawnienia do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, uprawnienie jest zakodowane tylko na dany okres. W sytuacji samodzielnego zakodowania przez użytkownika uprawnienia w systemie Transport GZM, do czasu weryfikacji uprawnienia w POP lub przez kontrolera, niezbędne jest posiadanie w trakcie podróży dokumentu uprawniającego do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów. W przypadku osób, o których mowa w ust. 4, kodowanie ulgi odbywa się wyłącznie w POP.

6. W przypadku, gdy dokument uprawniający do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów nie zawiera zdjęcia osoby uprawnionej, niezbędne jest również posiadanie dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości w trakcie wykonywanej podróży.

7. Nie uwzględnia się żądań o zastosowanie ulgi w drodze zwrotu części należności za zakupiony wcześniej bilet normalny oraz wymiany biletu normalnego na ulgowy.

8. Pasażer może korzystać podczas przejazdu tylko z jednej ulgi.

V. CENNIK

§ 10

1. Ceny biletów podane w Cenniku są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług.

2. Dyrektor ZTM na podstawie odrębnego Zarządzenia może na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy wprowadzić odstępstwa polegające na:

1) zmianie zakresu lub zawieszeniu obowiązywania określonych biletów, wprowadzaniu promocji cenowych, zmianie terminu wejścia w życie oraz okresu obowiązywania promocji (w tym cenowych),

2) zmianie formy emisji biletów lub rozszerzeniu kanałów dystrybucji dla poszczególnych rodzajów biletów. Zasady ważności i stosowania biletów oraz ich kontroli stosuje się odpowiednio.

3. Wykaz przystanków i linii, dla których dopuszcza się wyjątki w zakresie obowiązywania biletów lub odstępstwa od zasady podwyższania opłat za przejazd po przekroczeniu granicy administracyjnej gminy (tzw. „wyjątki strefowe i taryfowe”) oraz szczegółowe zasady związane z ich stosowaniem reguluje odrębne Zarządzenie Dyrektora ZTM.

4. W związku z prowadzonymi remontami linii kolejowych lub innymi długotrwałymi zmianami w organizacji ruchu, wprowadza się odstępstwa dotyczące wzajemnego honorowania biletów innych organizatorów transportu publicznego lub przewoźników kolejowych. Wykaz odstępstw od Cennika oraz szczegółowe zasady ich obowiązywania stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Taryfy.

5. Pozostałe odstępstwa wymagają odrębnej Uchwały Zarządu GZM.

§ 11

1. Ustala się następujące ceny papierowych biletów jednorazowych/krótkookresowych:

Nazwa

Zakres obowiązywania

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

20 minut

ważny przez 20 minut od momentu skasowania (z możliwością przesia­dek)

4,60 zł

2,30 zł

40 minut

ważny przez 40 minut od momentu ska­sowania (z możliwo­ścią przesiadek)

5,60 zł

2,80 zł

90 minut

ważny przez 90 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek) lub do końca kursu przy podróży bez przesiadek

6,60 zł

3,30 zł

Grupowy

upoważnia do przejazdu grupy maksymalnie pięciorga osób przez 90 minut od momentu skaso­wania (z możliwością przesiadek) lub do końca kursu przy podróży bez przesiadek

13,00 zł

6,50 zł

 

 2. Ustala się następujące ceny promocyjne biletów elektronicznych jednorazowych/ krótkookresowych:

Nazwa

Zakres obowiązywania

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

20 minut

ważny przez 20 minut od momentu zakupu
(z możliwością przesia­dek)

4,00 zł

2,00 zł

40 minut

ważny przez 40 minut od momentu zakupu
(z możliwo­ścią przesia­dek)

5,00 zł

2,50 zł

90 minut

ważny przez 90 minut od momentu zakupu
(z możliwością przesiadek) lub do końca kursu przy podróży bez przesiadek

6,00 zł

3,00 zł

Grupowy

upoważnia do podróży grupę maksymalnie pięciorga osób przez 90 minut od momentu zakupu (z możliwością przesiadek) lub do końca kursu przy podróży bez przesiadek

11,80 zł

5,90 zł

 

 3. Ustala się następujące opłaty według taryfy czasowej w opcji „Podróż Start/Stop”: 

Zakres obowiązywania

Opłata normalna

Opłata ulgowa

do 5 minut

2,00 zł

1,00 zł

powyżej 5 do 10 minut

3,00 zł

1,50 zł

powyżej 10 do 15 minut

3,50 zł

1,75 zł

powyżej 15 do 20 minut 

4,00 zł

2,00 zł

powyżej 20 do 40 minut

5,00 zł

2,50 zł

powyżej 40 minut do 90 minut lub do końca kursu przy przejeździe bez przesiadki 

6,00 zł

3,00 zł

4. Ustala się następujące ceny elektronicznych biletów pakietowych imiennych:

Nazwa

Zakres obowiązywania

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

Pakiet 20

upoważnia do dwudziestu jednorazowych przejazdów (bez możliwości przesiadki) na całej sieci Transport GZM, przez 180 dni od daty wybranej podczas zakupu

60 zł

30 zł

Pakiet 40

upoważnia do czterdziestu jednorazowych przejazdów (bez możliwości przesiadki) na całej sieci Transport GZM, przez 180 dni od daty wybranej podczas zakupu

110 zł

55 zł

Pakiet 80

upoważnia do osiemdziesięciu jednorazowych przejazdów (bez możliwości przesiadki) na całej sieci Transport GZM, przez 180 dni od daty wybranej podczas zaku­pu

200 zł

100 zł

 

5. Ustala się następujące ceny papierowych i elektronicznych biletów średniookresowych:

Nazwa

Zakres obowiązywania

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

Dzienny

ważny do godziny 23:59 tego samego dnia na zasadach określonych w § 3 ust. 5 pkt 4, na całej sieci Transport GZM

12 zł

6 zł

24h + Kolej

bilet imienny ważny przez 24 godziny na zasadach określonych w § 3 ust. 5 pkt 5 oraz § 3 ust. 6 pkt 6, na całej sieci Transport GZM, na wszystkich liniach kolejowych obsługiwanych przez KŚ na obszarze GZM, na całym odcinku linii kolejowej Tarnowskie Góry – Siewierz, a także na obsługiwanym przez POLREGIO odcinku linii kolejowej Katowice – Sławków

24 zł

12 zł

 

 6. Ustala się następujące ceny elektronicznych biletów długookresowych imiennych:

Nazwa

Zakres obowiązywania

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

Miasto 30

ważny na terenie jednego, wybranego miasta (gminy), przez 30 dni od daty wybranej podczas zakupu

109 zł

54,50 zł

Miasto 90

ważny na terenie jednego, wybranego miasta (gminy), przez 90 dni od daty wybranej podczas zakupu

260 zł

130 zł

2 Miasta 30

ważny na terenie dwóch, wybranych miast (gmin), przez 30 dni od daty wybranej podczas zakupu

149 zł

74,50 zł

2 Miasta 90

ważny na terenie dwóch, wybranych miast (gmin), przez 90 dni od daty wybranej podczas zakupu

359 zł

179,50 zł

Sieć 7

ważny na całej sieci ZTM przez 7 dni od daty wybranej podczas zakupu

55 zł

27,50 zł

Sieć 30

ważny na całej sieci ZTM, przez 30 dni od daty wybranej podczas zakupu

175 zł

87,50 zł

Sieć 90

ważny na całej sieci ZTM, przez 90 dni od daty wybranej podczas zakupu

399 zł

199,50 zł

Sieć 180 

ważny na całej sieci ZTM, przez 180 dni od daty wybranej podczas zakupu

550 zł

275 zł

 

7. Ustala się następujące ceny elektronicznych biletów długookresowych na okaziciela:

Nazwa

Zakres obowiązywania

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

Sieć 7 Okaziciel

ważny na całej sieci Transport GZM przez 7 dni od daty wybranej podczas zakupu

55 zł

27,50 zł

Sieć 30 Okaziciel

ważny na całej sieci Transport GZM, przez 30 dni od daty wybranej podczas zakupu

210 zł

105 zł

 

 8. Ustala się następującą cenę elektronicznego biletu długookresowego rocznego imiennego:

Nazwa

Zakres obowiązywania

Cena biletu

R­1

prze­znaczony do sprzedaży wyłącznie dla operatorów świadczących usługi przewozowe na zlecenie ZTM oraz spółki Serwis GZM Sp. z o.o., ważny od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku

260 zł

 

9. Ustala się następujące ceny elektronicznych METROBILETÓW miesięcznych imiennych:

Nazwa

Zakres obowiązywania

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

Strefa
Katowice

ważny na terenie miasta Katowice: w komunikacji miejskiej Transport GZM oraz na wszystkich liniach kolejowych obsługiwanych przez KŚ, przez miesiąc od daty wybranej podczas zakupu

159 zł

79,50 zł

Czerwony

ważny na całej sieci w komunikacji miejskiej Transport GZM oraz na obsługiwanym przez KŚ odcinku linii kolejowej Dąbrowa Górnicza Sikorka – strefa Katowice (włącznie), a także na obsługiwanym przez POLREGIO odcinku linii kolejowej Katowice – Sławków, przez miesiąc od daty wybranej podczas zakupu 

220 zł

110 zł

Niebieski

ważny na całej sieci w komunikacji miejskiej Transport GZM oraz na obsługiwanym przez KŚ odcinku linii kolejowej Nowy Bieruń – strefa Katowice (włącznie), przez miesiąc od daty wybranej podczas zakupu 

220 zł

110 zł

Pomarańczowy

ważny na całej sieci w komunikacji miejskiej Transport GZM oraz na obsługiwanych przez KŚ odcinkach linii kolejowych: Tychy Lodowisko – strefa Katowice (włącznie), Łaziska Górne Brada – strefa Katowice (włącznie), Kobiór – strefa Katowice (włącznie), przez miesiąc od daty wybranej podczas zakupu 

220 zł

110 zł

Zielony

ważny na całej sieci w komunikacji miejskiej Transport GZM oraz na obsługiwanych przez KŚ odcinkach linii kolejowych: Gliwice – strefa Katowice (włącznie), Knurów – Gliwice, przez miesiąc od daty wybranej podczas zakupu

220 zł

110 zł

Żółty

ważny na całej sieci w komunikacji miejskiej Transport GZM oraz na obsługiwanych przez KŚ odcinkach linii kolejowych: Tarnowskie Góry – strefa Katowice (włącznie) i Bytom - Gliwice, przez miesiąc od daty wybranej podczas zakupu 

220 zł

110 zł

Cała
Metropolia

ważny na całej sieci w komunikacji miejskiej Transport GZM, na wszystkich liniach kolejowych obsługiwanych przez KŚ na obszarze GZM, na całym odcinku linii kolejowej Tarnowskie Góry – Siewierz, a także na obsługiwanym przez POLREGIO odcinku linii kolejowej Katowice – Sławków, przez miesiąc od daty wybranej podczas zakupu

299 zł

149,50 zł

 

10. Ustala się następujące kategorie uprawnień dla uczestników imprez:

Liczebność imprezy

Cena za 1 osobę

1 doba

2 doby

3 doby

4 doby

Każda kolejna doba

Oferta dla działających na obszarze GZM jednostek samorządu terytorialnego oraz należących do nich samorządowych jednostek organizacyjnych, zarówno nieposiadających osobowości prawnej, jak i samorządowych osób prawnych,
w szczególności samorządowych spółek prawa handlowego i samorządowych instytucji kultury

od 50 do 100 osób

4,00 zł

7,60 zł

10,80 zł

13,60 zł

+ 2,80 zł

powyżej 100 do 1 000 osób

3,50 zł

6,65 zł

9,45 zł

11,90 zł

+ 2,45 zł

powyżej 1 000 do 5 000 osób

3,00 zł

5,70 zł

8,10 zł

10,20 zł

+ 2,10 zł

powyżej 5 000 osób

2,00 zł

3,80 zł

5,40 zł

6,80 zł

+ 1,40 zł

Oferta dla pozostałych organizatorów imprez

od 50 do 100 osób

5,00 zł

9.50 zł

13,50 zł

17,00 zł

+ 3,50 zł

powyżej 100 do 1 000 osób

4,50 zł

8,55 zł

12,15 zł

15,30 zł

+ 3,15 zł

powyżej 1 000 do 5 000 osób

4,00 zł

7,60 zł

10,80 zł

13,60 zł

+ 2,80 zł

powyżej 5 000 osób

3,00 zł

5,70 zł

8,10 zł

10,20 zł

+ 2,10 zł

a) Uprawnienia mogą być nabywane wyłącznie w celu przejazdu uczestników imprez, w których udział bierze co najmniej 50 osób, dla których organizator zakupi stosowne uprawnienia.

b) Podstawą do korzystania z uprawnienia może być ustalony:

 - dokument uprawniający do uczestnictwa w imprezie, lub

 - kupon emitowany przez GZM/ZTM.

c) W przypadku wykorzystania kuponu, o którym mowa w lit. b, kwoty dla ofert wskazanych powyżej ulegają podwyższeniu o 100%.

d) Dopuszcza się możliwość wykupu uprawnienia ważnego do 12 godzin. W takim przypadku wartość uprawnienia jest wyliczana jako 50% ceny podanej dla 1 doby, z zastrzeżeniem lit. c.

e) Wszelkie kwestie, o których mowa w lit. a-d, zostaną zawarte i określone w umowie pomiędzy organizatorem imprezy a ZTM lub w stosownej uchwale Zarządu GZM.

 

 § 12

1. Ustala się następujące wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnej:

Lp.

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

1

opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu lub odpowiedniego dokumentu przewozu. Opłata ulega obniżeniu w przypadkach określonych w wierszach 2-4

550 zł

2

opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu lub odpowiedniego dokumentu przewozu płatna w terminie do 14 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty

300 zł

3

opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu lub odpowiedniego dokumentu przewozu uiszczona u kontrolera w miejscu kontro­li

200 zł

4

opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu lub odpowiedniego dokumentu przewozu obniżona zgodnie z § 8 ust. 5 pkt 3-5

70 zł

5

opłata dodatkowa w przypadku braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu. Opłata ulega obniżeniu w przypadkach określonych w wierszach 6 i 7

250 zł

6

opłata dodatkowa w przypadku braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu, płatna w terminie do 14 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty

125 zł

7

opłata dodatkowa w przypadku braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu, uiszczona u kontrolera w miejscu kontroli

100 zł

8

opłata dodatkowa za spowodowanie, bez uzasadnionej przyczyny, za­trzymania, opóźnienia lub zmiany trasy środka transportu

600 zł

9

opłata manipulacyjna za umorzenie opłaty dodatkowej w trybie § 8 ust. 8

20 zł

 

2. Do opłat dodatkowych pobieranych zgodnie z ust. 1 wiersz 1–7 dolicza się przewoźne w kwocie odpowiadającej cenie papierowego biletu jednorazowego/krótkookresowego normalnego lub ulgowego (w przypadku posiadania takiego uprawnienia przez pasażera), o którym mowa w § 11 ust. 1 wiersz 1.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

1. Taryfa wraz z Uchwałą ją przyjmującą oraz Zarządzenia, o których mowa w § 10 ust. 2 i 3, podlegają publikacji poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej ZTM oraz w POP. Ponadto tekst Taryfy wraz z Uchwałą ją przyjmującą dostępny jest w formie elektronicznej na portalu transportgzm.pl oraz w wybranych automatach biletowych, w których dostępna jest pełna oferta biletowa.

2.Na podstawie Taryfy sporządzone zostaną wyciągi, które zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie ich w pojazdach.

3. W przypadku podwyższenia cen emitowanych przez ZTM biletów w formie papierowej, dopuszcza się wykorzystanie biletów o dotychczasowych nominałach na zasadach wynikających z Taryfy obowiązującej na dzień skasowania biletu, przez okres dwóch tygodni, a po tym terminie przez okres roku od dnia wejścia w życie zmiany wraz z biletem uzupełniającym do kwoty wynikającej z aktualnego Cennika. W przypadku obniżenia cen biletów emitowanych przez ZTM w formie papierowej, dopuszcza się bezterminowe wykorzystywanie biletów o dotychczasowych nominałach na zasadach wynikających z Taryfy obowiązującej na dzień skasowania biletu.

 4. W przypadku zmiany nazwy emitowanych przez ZTM biletów w formie papierowej, dopuszcza się wykorzystanie biletów o dotychczasowych nazwach na zasadach wynikających z Taryfy obowiązującej na dzień skasowania biletu, przez okres jednego roku od dnia wejścia w życie zmiany, z zastrzeżeniem ust. 3.