ZOSTAŃ PARTNEREM

Data publikacji: 20.06.2020

1. Logo ZTM oraz Księga Znaku

Logotyp Zarządu Transportu Metropolitalnego jest podstawowym elementem jego identyfikacji wizualnej, umieszczanym na materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych. Znak graficzny stanowi część księgi znaku opracowanej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.  Użycie logotypu ZTM wymaga uzyskania zgody na jego wykorzystanie.

2. Honorowy Patronat ZTM

Honorowy Patronat Dyrektora Zarządu Transportu Metropolitalnego jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter imprezy. Patronatem mogą być objęte przedsięwzięcia, imprezy lub/i wydarzenia o zasięgu metropolitalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym. Dyrektor ZTM obejmuje honorowym patronatem imprezy według zasad określonych w Regulaminie ws. przyznawania Honorowego Patronatu. Aby ubiegać się o przyznanie patronatu należy wypełnić odpowiedni wniosek.

Prawidłowo wypełniony wniosek o objęcie Honorowym Patronatem wraz z potrzebnymi załącznikami, powinien zostać złożony nie później niż dwa miesiące przed planowaną datą imprezy.

Wnioski należy:

  • przesłać mailowo na adres kancelaria@metropoliaztm.pl,
  • przesłać pocztą tradycyjną na adres: Zarząd Transportu Metropolitalnego, ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice,
  • lub składać osobiście w Kancelarii ZTM z dopiskiem na kopercie „Patronat Honorowy".

3. Materiały promocyjne

Materiały promocyjne będące w dyspozycji ZTM wydawane są według zasad określonych w Regulaminie ws. wydawania materiałów promocyjnych.

Materiałami promocyjnymi określa się materiały:

  • drukowane (albumy, foldery, ulotki, broszury, informatory, mapki, plakaty, kalendarze itp.),
  • multimedialne (zdjęcia, filmy, itp.),
  • gadżety promocyjne (smycze, koszulki, kubki, długopisy, odblaski itp.).

o treściach i oznakowaniu promujących ZTM oraz finansowane ze środków budżetowych Zarządu Transportu Metropolitalnego.

Prawidłowo wypełniony wniosek o wydanie materiałów promocyjnych opatrzony podpisem wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy, należy złożyć nie później niż 14 dni przed oczekiwaną datą odbioru materiałów. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Wnioski należy:

  • przesyłać mailowo na adres kancelaria@metropoliaztm.pl,
  • przesłać pocztą tradycyjną na adres: Zarząd Transportu Metropolitalnego ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice,
  • lub składać osobiście w siedzibie firmy w Kancelarii ZTM z dopiskiem na kopercie „Materiały promocyjne".