Przetwarzanie danych w celu związanym z rozpatrywaniem odwołania oraz dochodzenia przez ZTM roszczeń z tytułu opłat dodatkowych

Data publikacji: 13.11.2020

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM), z siedzibą przy ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice, adres email: kancelaria@metropoliaztm.pl, strona internetowa: metropoliaztm.pl.

2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: iod@metropoliaztm.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • dochodzenia od Pani/Pana należności za przejazd i opłaty dodatkowej lub rozpatrzenia odwołania,
  • prowadzenia archiwizacji dokumentacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

  • obowiązek prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia) wynikający z art. 33a i art. 79 Prawo przewozowe, art. 121 Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania cywilnego oraz niezbędność przetwarzania do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 9 ust. 2 lit. f),
  • obowiązek ciążący na administratorze wynikający z art. 5 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia) oraz  niezbędność przetwarzania do celów archiwalnych w interesie publicznym (art. 9.2.j rozporządzenia) .

4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w zakresie korespondencji papierowej, podmiotom realizującym usługi windykacyjne w imieniu ZTM oraz świadczącym usługi informatyczne dla ZTM.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, tj. 10 lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następującego po roku zakończenia sprawy.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych jest skierowanie sprawy do organów ścigania lub sądowych albo nierozpatrzenie odwołania.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.