Taryfa przewozu

Data publikacji: 30.03.2021

Taryfa przewozu osób i bagażu w komunikacji zbiorowej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego.

§ 1

Niniejsza Taryfa określa cennik biletów i opłat, zwany dalej „Cennikiem” oraz zasady korzystania z komunikacji zbiorowej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego, zwany dalej „ZTM”.

I. Zasady korzystania z komunikacji

§ 2

1. Pasażerowie mogą podróżować środkami komunikacji zbiorowej organizowanej przez ZTM wyłącznie na podstawie:

1) ważnych biletów papierowych,

2) ważnych biletów drukowanych przez kierującego pojazdem z urządzeń systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych, zwanej dalej „ŚKUP”, zawierających datę i godzinę zakupu w pojazdach, w których uruchomiono taką formę sprzedaży,

3) ważnych biletów elektronicznych zapisanych na karcie ŚKUP, aktywowanych poprzez wskazanie daty aktywacji w momencie zakupu lub poprzez aktywację podczas pierwszego przejazdu, lub też poprzez każdorazową rejestrację wejścia do pojazdu,

4) wniesienia opłaty za przejazd z elektronicznej portmonetki karty ŚKUP,

5) wniesienia opłaty za pośrednictwem karty płatniczej w pojazdach, w których taka sprzedaż została uruchomiona,

6) biletu elektronicznego zakupionego poprzez powiązaną z kartą ŚKUP Mobilną Aplikację Pasażera – Mobilny ŚKUP, zwaną dalej „Mobilna Aplikacja Pasażera” lub z wykorzystaniem innych aplikacji mobilnych umożliwiających zakup biletów ZTM, których aktualna lista jest publikowana na stronie internetowej ZTM,

7) dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub zapisu na karcie ŚKUP potwierdzającego to uprawnienie.

2. Za bilety ważne, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3, uważa się bilety określone w Cenniku biletów, których:

1) okres ważności już się rozpoczął i jeszcze nie upłynął, 

2) cena, odpowiednia do odbywanej podróży, jest zgodna z Cennikiem.

3. ZTM może emitować bilety uzupełniające służące wyłącznie jako dopłaty do biletów jednorazowych/krótkookresowych papierowych.

4. Poza biletami określonymi w niniejszej Taryfie, pasażerowie mogą podróżować w środkach komunikacji zbiorowej organizowanej przez ZTM również na podstawie:

1) biletów w ramach zintegrowanego systemu taryfowo – biletowego o nazwie „Taryfa Pomarańczowa” emitowanych przez Koleje Śląskie Sp. z o.o., zwane dalej „KŚ”,

2) „Śląskich biletów miesięcznych” emitowanych w ramach specjalnej oferty przez KŚ,

3) „BILETU KATOWICKIEGO” emitowanego przez KŚ,

4) „EKO BILETU” emitowanego przez KŚ,

5) „METROBILETU 6h P/T/A” emitowanego przez KŚ,

6) elektronicznego biletu miesięcznego imiennego KŚ w ramach oferty specjalnej „METROBILET” zapisanego na spersonalizowanej karcie ŚKUP lub w Mobilnej Aplikacji Pasażera.

5. W zakresie określonym w ust. 4 w części kolejowej biletu obowiązuje taryfa przewozowa KŚ.

§ 3

1. Ustala się następujące rodzaje biletów:

1) jednorazowe/krótkookresowe emitowane w formie papierowej i elektronicznej:

a) „1m/20min” – ważny w granicach jednego miasta (gminy) lub przez 20 minut,

b) „2m/40min” – ważny w granicach dwóch miast (gmin) lub przez 40 minut,

c) „Sieć/90min” – ważny w granicach trzech i więcej miast (gmin) lub przez 90 minut,

2) opłata w formie elektronicznej za przejazd jednorazowy/krótkookresowy według taryfy odległościowej - uzależniona od liczby przejechanych kilometrów,

3) średniookresowe emitowane w formie papierowej i elektronicznej:

a) „24h” – ważny dwadzieścia cztery godziny,

b) „Dzienny” – ważny do godziny 23:59 w dniu aktywacji,  

4) długookresowe emitowane w formie elektronicznej:

a) „7-dniowy” – ważny 7 dni na terenie całej sieci ZTM,

b) „Miasto 30” – ważny 30 dni na terenie wybranego miasta (gminy),

c) „2 Miasta 30” – ważny 30 dni na terenie dwóch wybranych miast (gmin),

d) „Sieć 30” – ważny 30 dni na terenie całej sieci ZTM,

e) „Miasto 90” – ważny 90 dni na terenie wybranego miasta (gminy),

f) „2 Miasta 90” – ważny 90 dni na terenie dwóch wybranych miast (gmin),

g) „Sieć 90” – ważny 90 dni na terenie całej sieci ZTM,

h) „Sieć 120” – ważny 120 dni na terenie całej sieci ZTM,

i) „Sieć 180” – ważny 180 dni na terenie całej sieci ZTM,

j) „Sieć 30 okaziciel” – ważny 30 dni na terenie całej sieci ZTM,

k) „R-1” – bilet roczny,

5) wieloprzejazdowe emitowane w formie elektronicznej:

a) „W-20” – ważny na 20 przejazdów przez 180 dni,

b) „W-40” – ważny na 40 przejazdów przez 180 dni,

c) „W-80” – ważny na 80 przejazdów przez 180 dni,

6) „Grupowy dla 5 osób” emitowany w formie papierowej i elektronicznej.

2. Ustala się uprawnienie dla uczestników imprez, w tym: kulturalnych, naukowych, oświatowych, sportowych i masowych, zwanych dalej „imprezami”, którego szczegółowe zasady ważności, opłaty oraz forma dystrybucji są określone w § 11 ust. 12.

3. Ustala się następujące zasady stosowania biletów:

1) okres ważności papierowych biletów jednorazowych/krótkookresowych i średniookresowych rozpoczyna się w momencie ich skasowania przez pasażera w kasowniku znajdującym się
w pojeździe lub w momencie wydruku biletu przez kierującego pojazdem, lub w momencie oznaczenia biletu przez osobę do tego uprawnioną, z zastrzeżeniem ust. 12, a upływa po czasie oznaczonym na bilecie, lub po przekroczeniu granicy administracyjnej liczby gmin (stref) określonej na bilecie,

2) w przypadku biletów elektronicznych jednorazowych/krótkookresowych, okres ważności rozpoczyna się od momentu aktywacji biletu zapisanego na karcie ŚKUP
w kasowniku lub jego zakupu bądź wniesienia opłaty w pojeździe przy wykorzystaniu elektronicznej portmonetki na karcie ŚKUP, karty płatniczej, opcji „Kup i jedź” w Mobilnej Aplikacji Pasażera lub innych aplikacji mobilnych, a kończy się w momencie upływu czasu, na który bilet został zakupiony lub po przekroczeniu granicy administracyjnej liczby gmin (stref) określonej na bilecie,

3) okres ważności biletów średniookresowych elektronicznych rozpoczyna się od momentu aktywacji biletu zapisanego na karcie ŚKUP w kasowniku podczas pierwszego przejazdu lub jego zakupu za pomocą innych aplikacji mobilnych, a upływa odpowiednio w przypadku:

a) biletu „24h”, po dwudziestu czterech godzinach od momentu aktywacji,

b) biletu „Dzienny”, o godzinie 23:59 w dniu aktywacji biletu, 

4) okres ważności biletów długookresowych rozpoczyna się od daty aktywacji wybranej podczas zakupu, a upływa, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 5, w zależności od rodzaju wybranego biletu odpowiednio po: 7, 30, 90, 120 lub 180 dniach kolejno po sobie następujących począwszy od dnia wskazanego podczas zakupu,

5) okres ważności biletu długookresowego rocznego R-1, określonego w § 11 ust. 11, przypada na wybrany rok kalendarzowy,

6) okres ważności biletów wieloprzejazdowych rozpoczyna się w dniu wybranym
w momencie zakupu, a kończy się po 180 dniach kolejno po sobie następujących lub po wykorzystaniu dostępnego limitu przejazdów,

7) okres ważności biletu „Grupowy dla 5 osób” rozpoczyna się od momentu skasowania albo aktywowania go w kasowniku w pojeździe, lub jego zakupu za pomocą opcji „Kup i jedź” w Mobilnej Aplikacji Pasażera lub innych aplikacji mobilnych, albo w momencie oznaczenia przez osobę do tego uprawnioną, z zastrzeżeniem ust. 12, a upływa po zakończeniu jednorazowego przejazdu na terenie trzech i więcej miast (gmin) lub po upływie czasu oznaczonego na bilecie,

8) bilet „Dzienny” w cenie normalnej uprawnia do zabrania w podróż komunikacją zbiorową ZTM, w ramach obowiązywania biletu, jednej dodatkowej osoby w soboty, niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy,

9) nieważny jest bilet jednorazowy/krótkookresowy normalny papierowy dwukrotnie skasowany w celu wykorzystania tego biletu na dwa przejazdy ulgowe,

10) odstępowanie skasowanego biletu papierowego innej osobie jest zabronione.

 4. Pasażer rozpoczynający korzystanie z biletu jednorazowego/krótkookresowego lub średniookresowego, niezwłocznie po wejściu do pojazdu jest zobowiązany do:

1) skasowania lub aktywowania biletu w kasowniku zamontowanym w pojeździe
i zachowania go przez cały czas trwania podróży, lub

2) zakupu biletu u kierującego pojazdem, skasowania go (z wyjątkiem biletów drukowanych
z systemu ŚKUP przez kierującego) oraz zachowania przez cały czas trwania podróży, lub

3) wniesienia opłaty za przejazd jednorazowy/krótkookresowy z elektronicznej portmonetki na karcie ŚKUP, lub

4) zakupu biletu za pomocą opcji „Kup i jedź” w Mobilnej Aplikacji Pasażera lub innych aplikacji mobilnych, lub

5) wniesienia opłaty za przejazd jednorazowy/krótkookresowy za pomocą karty płatniczej
w pojazdach, w których taka sprzedaż została uruchomiona, lub

6) wniesienia opłaty za przejazd za pomocą innej formy dopuszczonej przez ZTM.

5. Pasażer korzystający z biletów długookresowych lub wieloprzejazdowych jest zobowiązany do dokonania wyboru daty rozpoczęcia okresu ważności biletu podczas jego zakupu. Korzystający z biletu wieloprzejazdowego dodatkowo zobowiązani są do każdorazowej rejestracji przejazdu w kasowniku ŚKUP zamontowanym w pojeździe.

6. Pasażer korzystający z biletów długookresowych: „2 Miasta 30” lub „2 Miasta 90” może podróżować na terenie dwóch miast (gmin) wybranych podczas zakupu. W przypadku wyboru dwóch miast (gmin) nie sąsiadujących ze sobą, bilet nie uprawnia do przejazdu po terenie miast (gmin) leżących pomiędzy wybranymi miastami (gminami).

7. Pasażerowie korzystający z biletu „Grupowy dla 5 osób” są zobowiązani do jego skasowania lub aktywowania w sposób określony w ust. 3 pkt 7 i zachowania skasowanego biletu przez cały czas trwania podróży. Wszystkie osoby podróżujące na jednym bilecie ulgowym „Grupowy dla 5 osób” muszą posiadać uprawnienie do przejazdów ulgowych.

8. W komunikacji zbiorowej organizowanej przez ZTM obowiązują taryfy:

1) strefowo-czasowa, w której wysokość opłaty za przejazd, zgodnie z Cennikiem, zależy od liczby przekraczanych stref (gmin) lub czasu podróży,

2) odległościowa, w której wysokość opłaty za przejazd, zgodnie z Cennikiem, zależy od liczby przebytych kilometrów, które są liczone od momentu zarejestrowania karty ŚKUP lub karty płatniczej w momencie wejścia do pojazdu do momentu rejestracji karty przy wyjściu z pojazdu.

9. W przypadku taryfy strefowej przekroczenie strefy następuje po przejechaniu przystanku strefowego. Przystankiem strefowym (oznaczonym napisem „STREFA”) jest ostatni przystanek, na którym zatrzymuje się pojazd na terenie danej gminy przed jej granicą administracyjną. W przypadku linii przyspieszonych, których autobusy nie zatrzymują się na wszystkich przystankach, przystankiem strefowym jest ostatni przystanek na terenie gminy, na którym autobus takiej linii się zatrzymuje. W tym przypadku taki przystanek nie musi być oznaczony napisem „STREFA”. Przejeżdżając przez przystanek strefowy lub rozpoczynając z niego podróż stosuje się opłatę za przejazd zgodnie z Cennikiem, z zastrzeżeniem tzw. „wyjątków strefowych”, określanych na podstawie § 10 ust. 3.

10. W przypadku przejazdu jednorazowego/krótkookresowego według taryfy odległościowej, pasażer wnoszący opłatę za przejazd powinien każdorazowo zarejestrować wyjście z pojazdu poprzez przyłożenie karty do kasownika przed opuszczeniem pojazdu. Brak rejestracji wyjścia oznacza, że pasażer odbył podróż do końca trasy danego kursu.

11. Bilet jest ważny, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2, o ile został prawidłowo skasowany, to jest, gdy data oraz godzina oznaczona przez kasownik na bilecie papierowym są czytelne, lub gdy bilet w formie elektronicznej został prawidłowo zakupiony lub aktywowany w pojeździe, jeśli rodzaj biletu tego wymaga.

12. W sytuacji braku odcisku kasownika na bilecie papierowym po próbie skasowania lub w przypadku stwierdzenia w pojeździe awarii kasownika, pasażer jest zobowiązany udać się do innego kasownika i ponowić próbę skasowania biletu. W sytuacji awarii wszystkich kasowników biletów papierowych lub w razie nieczytelności odcisku kasownika na bilecie papierowym pasażer, po poinformowaniu o tym fakcie kierującego pojazdem, może kontynuować podróż na podstawie biletu papierowego oznaczonego przez kierującego. W sytuacji awarii wszystkich kasowników biletów elektronicznych, pasażer po poinformowaniu o tym fakcie kierującego pojazdem, może kontynuować podróż na podstawie biletu lub środków posiadanych na karcie ŚKUP.

13. W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu w czasie jazdy, pasażerowi posiadającemu ważny bilet przysługuje prawo kontynuowania podróży na podstawie tego biletu pojazdem na tej samej lub innej linii. W przypadku dokonania przesiadki może podróżować na bilecie jednorazowym/ krótkookresowym w granicach czasu obowiązywania biletu.

§ 4

1. Sprzedaż biletów jednorazowych/krótkookresowych elektronicznych odbywa się:

1) w punktach sprzedaży, Punktach Obsługi Pasażera, zwanych dalej „POP” oraz w automatach biletowych poprzez zapisanie biletu na kartę ŚKUP (spersonalizowaną i niespersonalizowaną), 

2) przez Internet na Portalu Klienta poprzez zakup biletu na kartę ŚKUP (spersonalizowaną i niespersonalizowaną),

3) w pojazdach poprzez wniesienie opłaty z elektronicznej portmonetki karty ŚKUP albo zakup biletu przed rozpoczęciem podróży za pomocą Mobilnej Aplikacji Pasażera lub innych aplikacji mobilnych,

4) w urządzeniach zamontowanych w pojazdach za pomocą kart płatniczych, w pojazdach, gdzie taka sprzedaż została uruchomiona.

2. Sprzedaż biletów elektronicznych: „Grupowy dla 5 osób” i średniookresowych odbywa się poprzez Internet na Portalu Klienta lub poprzez zapisanie ich na karcie ŚKUP (spersonalizowanej i niespersonalizowanej) w punktach sprzedaży, w POP, w automatach biletowych, za pomocą Mobilnej Aplikacji Pasażera. Bilety można również nabyć za pomocą innych aplikacji mobilnych, a w przypadku biletu „Grupowy dla 5 osób” również w Mobilnej Aplikacji Pasażera bez konieczności zapisania go na karcie ŚKUP.

3. Sprzedaż biletów długookresowych i wieloprzejazdowych odbywa się, z zastrzeżeniem ust. 4, poprzez Internet na Portalu Klienta lub poprzez zapisanie ich na karcie ŚKUP w punktach sprzedaży, w POP, w automatach biletowych. Bilety można również nabyć za pomocą Mobilnej Aplikacji Pasażera.

4. Szczegółowe zasady dystrybucji biletów rocznych R-1, kodowanych na spersonalizowanej karcie ŚKUP, określa Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, zwanej dalej „GZM” oraz umowa wykonawcza pomiędzy ZTM a operatorem. Bilety mogą być przekazane wyłącznie pracownikom, członkom ich rodzin oraz emerytom i rencistom operatorów świadczących usługi przewozowe na zlecenie ZTM.

5. Sprzedaż biletów papierowych:

1) jednorazowych/krótkookresowych odbywa się w punktach sprzedaży, w POP, automatach biletowych oraz u kierującego pojazdem z zastrzeżeniem ust. 6-9,

2) „24h”, „Grupowy dla 5 osób” i „Dzienny” odbywa się w automatach biletowych.

6. Kierujący pojazdem sprzedaje wyłącznie bilety normalne i ulgowe „Sieć/90min”.

7. Kierujący pojazdem może sprzedawać bilety papierowe drukowane z systemu ŚKUP w pojazdach, w których taka sprzedaż została uruchomiona. Bilet taki nie podlega kasowaniu.

8. Kierujący pojazdem może prowadzić sprzedaż biletów wyłącznie podczas postojów na przystankach.

9. Brak możliwości nabycia biletu u kierującego pojazdem nie zwalnia pasażera z odpowiedzialności za przejazd bez ważnego biletu.

§ 5

1. Pasażer może przewozić zwierzę lub bagaż na zasadach określonych w „Regulaminie przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM”.

2. Za przewóz zwierzęcia lub bagażu nie pobiera się dodatkowych opłat.

II. ZWROT BILETÓW

§ 6

1. Posiadaczowi biletu długookresowego lub wieloprzejazdowego, przysługuje prawo zwrotu tego biletu bez potrącenia dodatkowych opłat, przed rozpoczęciem okresu obowiązywania biletu.

2. W przypadku zwrotu biletu długookresowego, z zastrzeżeniem ust. 3, lub wieloprzejazdowego, którego ważność już się rozpoczęła, kwotę do zwrotu ustala się po potrąceniu kwoty odpowiadającej okresowi wykorzystania biletu adekwatnie do ceny biletu określonego w Taryfie, a w przypadku biletu wieloprzejazdowego również z uwzględnieniem liczby zarejestrowanych przejazdów. Zwroty nie mogą prowadzić do obejścia przepisów dotyczących cen biletów.

3. Nie podlega zwrotowi bilet długookresowy ze specjalnej oferty – „Sieć 180”, którego ważność już się rozpoczęła.

4. Zwroty biletów realizowane są w POP oraz w siedzibie ZTM.

5. Szczegółowe zasady zwrotu biletu określa Zarządzenie Dyrektora ZTM.

III. KONTROLA BILETÓW

 § 7

1. ZTM uprawniony jest do kontroli przewozu na zasadach określonych w art. 33a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (tj. Dz. U. z 2020, poz. 8).

2. Osoby kontrolujące oraz kierowcy pojazdów, łącznie zwani „kontrolerami” są uprawnieni do sprawdzenia, czy pasażer podróżuje na podstawie ważnego biletu lub czy korzystając z bezpłatnych lub ulgowych przejazdów posiada dokument do tego uprawniający. Kontrolerzy mogą sprawdzać, czy przewóz odbywa się zgodnie z „Regulaminem przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM” oraz „Zasadami porządkowymi w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM” o ile zostały ustanowione.

 § 8

1. Pasażer jest zobowiązany do posiadania i okazania kontrolerowi odpowiedniego, ważnego biletu papierowego albo elektronicznego, normalnego lub ulgowego wraz z dokumentem uprawniającym do przejazdów ulgowych albo dokumentu uprawniającego do przejazdów bezpłatnych, a w przypadku biletu elektronicznego do okazania karty ŚKUP, karty płatniczej, telefonu komórkowego lub innego urządzenia mobilnego z wyświetloną na ekranie informacją o zakupionym bilecie. Pasażer korzystający z biletów zakupionych za pomocą Mobilnej Aplikacji Pasażera powiązanej z niespersonalizowaną kartą ŚKUP jest zobowiązany do okazania tej karty w trakcie kontroli.

2. Obowiązek okazywania dokumentu uprawniającego do bezpłatnych przejazdów nie dotyczy pasażerów, którzy okażą spersonalizowaną kartę ŚKUP, na której zakodowane zostało to uprawnienie lub korzystają z uprawnienia określonego w § 9 ust. 1 pkt 14 lub 15. Obowiązek nie dotyczy również pasażerów uprawnionych do przejazdów ulgowych, którzy okażą spersonalizowaną kartę ŚKUP lub powiązaną z tą kartą Mobilną Aplikację Pasażera, na której zakodowano to uprawnienie. W przypadku wykorzystania Mobilnej Aplikacji Pasażera, kontroler ma prawo żądać okazania dokumentu tożsamości.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5, kontroler pobiera opłatę dodatkową i właściwą opłatę za przewóz, zwaną dalej „przewoźnym” albo wystawia protokół wezwania do zapłaty.

4. Opłatę dodatkową i przewoźne nakłada się za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu, co jest rozumiane w szczególności jako podróż:

1) bez ważnego biletu papierowego lub elektronicznego, albo bez wniesienia opłaty za przejazd w taryfie odległościowej,

2) z biletem nieważnym na danej trasie lub z biletem, którego okres ważności upłynął,

3) z biletem nieskasowanym, skasowanym w sposób nieczytelny (z zastrzeżeniem
§ 3 ust. 12 oraz § 8 ust. 9),

4) z nieaktywowanym biletem elektronicznym lub niezarejestrowanym w danym pojeździe biletem wieloprzejazdowym,

5) ze spersonalizowaną kartą ŚKUP należącą do innej osoby,

6) z biletem imiennym zapisanym w Mobilnej Aplikacji Pasażera powiązanej ze spersonalizowaną kartą ŚKUP innej osoby,

7) z wykorzystaniem biletów zakupionych za pomocą Mobilnej Aplikacji Pasażera powiązanej z niespersonalizowaną kartą ŚKUP bez posiadania tej karty w trakcie podróży,

8) z biletem zakupionym za pomocą Mobilnej Aplikacji Pasażera lub innych aplikacji mobilnych po rozpoczęciu kontroli biletów w danym pojeździe,

9) z kartą ŚKUP uszkodzoną w sposób uniemożliwiający ustalenie tożsamości osoby, która się nią posługuje lub uniemożliwiający odczytanie jej zawartości,

10) z biletem papierowym skasowanym wielokrotnie,

11) z biletem papierowym zniszczonym, w stopniu uniemożliwiającym weryfikację jego ważności,

12) z biletem papierowym noszącym ślady ingerencji (np. chemicznej lub mechanicznej),

13) z biletem o wartości zaniżonej w stosunku do wysokości opłaty wymaganej w Cenniku dla  odbywanej przez pasażera podróży,

14) z biletem innego organizatora komunikacji niż ZTM lub innym biletem kolejowym niż opisane w § 2 ust. 4,

15) z biletem wycofanym z obiegu,

16) bez dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, z wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 2.

5. Pasażer w przypadku braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu, z zastrzeżeniem ust. 2, jest zobowiązany do uiszczenia przewoźnego i opłaty dodatkowej, której wysokość jest określona w Cenniku. Cennik określa również obniżenie wysokości opłaty dodatkowej w razie uiszczenia jej kontrolerowi na miejscu lub w terminie do 14 dni licząc od daty jej wystawienia.

6. Za spowodowanie, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu pasażer zobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową, której wysokość jest określona w Cenniku.

7. Opłatę dodatkową i przewoźne, o których mowa w ust. 3, zwraca się, a w przypadku wezwania do zapłaty – umarza, pobierając opłatę manipulacyjną, której wysokość jest określona w Cenniku, jeśli pasażer w terminie do 14 dni licząc od daty przewozu zgłosi się w POP lub siedzibie ZTM oraz:

1)  okaże swoją spersonalizowaną kartę ŚKUP, której nie miał w trakcie kontroli, z zapisanym elektronicznym biletem średniookresowym lub długookresowym, którego termin obejmował swoim okresem ważności datę kontroli i był ważny na przejazd w danym pojeździe, lub

2) okaże swoją spersonalizowaną kartę ŚKUP z zapisanym elektronicznym biletem średniookresowym lub długookresowym, zakupionym przez Portal Klienta, który w trakcie kontroli nie był za­pisany na karcie, a obejmował swoim okresem ważności datę kontroli i był ważny na przejazd w danym pojeździe, lub

3) okaże dokument lub kartę ŚKUP z zakodowanym uprawnieniem do przejazdów ulgowych (jeżeli podróżował na bilecie ulgowym) lub bezpłatnych, którego nie posiadał w trakcie kontroli.

8. Przewoźne oraz opłatę dodatkową, o których mowa w ust. 3, zwraca się, a w przypadku wezwania do zapłaty – umarza, jeśli pasażer w terminie do 14 dni licząc od daty przewozu zgłosi się w POP lub siedzibie ZTM i oświadczy, a zapis w systemie ŚKUP potwierdzi, posiadanie elektronicznego biletu średniookresowego lub długookresowego na swojej spersonalizowanej karcie ŚKUP, którego termin obejmował swoim okresem ważności datę przewozu, a jego odczyt w trakcie kontroli był niemożliwy, co zostanie odnotowane przez kontrolera na druku opłaty dodatkowej.

9. Przewoźne oraz opłatę dodatkową, zwraca się, a w przypadku wezwania do zapłaty – umarza, jeżeli w trakcie czynności wyjaśniających okaże się, iż brak możliwości skasowania biletu lub jego nieczytelne bądź błędne skasowanie, spowodowane było nieprawidłowym funkcjonowaniem urządzeń znajdujących się w środkach komunikacji zbiorowej ZTM lub było wynikiem awarii Mobilnej Aplikacji Pasażera lub innych aplikacji mobilnych (nie dotyczy awarii urządzenia pasażera).

10. Przewoźne jest doliczane do opłat dodatkowych określonych Cennikiem. Protokół wezwania do zapłaty zastępuje bilet i uprawnia do dokończenia podróży w danym pojeździe.

11. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości pasażera, dane pasażera mogą zostać potwierdzone w oparciu o oświadczenie innej osoby, posiadającej ważny dokument tożsamości ze zdjęciem. Za skutki nieprawdziwego oświadczenia odpowiedzialność ponosi osoba potwierdzająca dane pasażera.

12. Podczas wykonywania czynności kontrolnych związanych z wypisywaniem druku opłaty dodatkowej, pasażer jest zobowiązany pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli lub w innym miejscu wskazanym przez kontrolera do czasu zakończenia tych czynności – w przeciwnym wypadku ZTM nie ponosi odpowiedzialności za dokumenty tożsamości pozostawione u kontrolera.

IV. Przejazdy bezpłatne i ulgowe

§ 9

1. Do przejazdów bezpłatnych uprawnieni są:

L.p.

Podmiot uprawniony
do bezpłatnych przejazdów

Podstawa lub dokument uprawniający
do bezpłatnych przejazdów

1

posłowie na Sejm i Senatorowie

 • ważna legitymacja Poselska lub Senatorska

2

dzieci do końca roku kalendarzowego
w którym ukończyły 7 rok życia

 • oświadczenie osoby opiekują­cej się dzieckiem w czasie po­dróży

3

dzieci i młodzież, mające miejsce zamieszkania / zameldowania na terenie gmin wchodzących w skład GZM, w wieku od 7 do 16 roku życia:

a) urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 września – posiadają upraw­nienia do 30 września roku kalendarzowego, w którym ukończyły 16 rok życia

b) urodzone w okresie od 1 października do 31 grudnia – posiadają uprawnienia do dnia 16 rocznicy urodzin

 • uprawnienie zakodowane na karcie ŚKUP na podstawie ważnej: legitymacji szkolnej, mLegitymacji szkolnej okazanej na ekranie urządzenia mobilnego lub zaświadczenia zawierającego imię i nazwisko, datę urodzenia oraz miejsce zamieszkania/ zameldowania dziecka wydane przez urząd miasta/gminy lub szkołę w przypadku posiadania legitymacji szkolnej bez wpisanego adresu zamieszkania/ zameldowania

 • uprawnienie zakodowane na karcie ŚKUP na podstawie zaświadczenia zawierającego imię i nazwisko, datę urodzenia oraz miejsce zamieszkania/ zameldowania dziecka wydane przez urząd miasta/gminy w przypadku pobierania nauki poza granicami Polski

 • uprawnienie zakodowane na karcie ŚKUP na podstawie zaświadczenia z przedszkola lub szkoły z oddziałem przedszkolnym potwierdzającego miejsce zamieszkania /zameldowania dziecka w obszarze GZM

4

dzieci i młodzież z niepełnosprawnością do dnia 18 rocznicy urodzin

 • ważna legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez właści­wy organ

 • ważna legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia wystawiona przez właściwy or­gan

 • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności

 • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub lekarza rzeczoznawcy KRUS, stwierdzające częściową lub całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji

5

osoby z niepełnosprawnością uczęszcza­jące do przedszkola, szkoły albo do ośrodka lub placówki o charakterze oświa­towym

 • ważna legitymacja przedszkolna lub szkolna dla dzieci lub uczniów niepełnosprawnych

 • ważna mLegitymacja szkolna dla uczniów niepełnosprawnych okazana na ekranie urządzenia mobilnego

6

inwalidzi wojenni, wojskowi oraz osoby represjonowane

 • książka inwalidy wojenne­go lub wojskowego

 • legitymacja osoby represjonowa­nej wydanej przez ZUS

7

osoby niewidome i ociemniałe

 • ważna legitymacja wystawiona przez Polski Związek Niewidomych lub Związek Ociemniałych Żołnierzy RP lub dokument wymieniony w ust. 1 pkt 8, stwierdzająca znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z po­wodu choroby narządu wzroku oznaczony sym­bolem przyczyny niepełnosprawności – „04-O”, wystawionej przez właściwy organ

8

osoby całkowicie niezdolne do pracy
i samodzielnej egzystencji, osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji lub uznane za niepełnosprawne w stopniu znacznym

 • ważna legitymacja dokumentująca stopień niepełnosprawności wystawiona przez właściwy organ

 • ważna legitymacja emeryta/rencisty, wojskowe­go lub poli­cyjnego z wpi­sem właści­wego or­ganu emerytal­nego o uznaniu za niepełnospraw­nego w stopniu znacznym lub zali­czeniu do I grupy inwalidów

 • orzeczenie komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia lub wojskowej komisji lekarskiej stwierdzają­ce uznanie za niepełnosprawnego w stopniu znacznym lub zaliczenie do I grupy inwalidów

 • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub lekarza rzeczoznawcy KRUS, stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji lub niezdolność do samodzielnej egzystencji

9

opiekunowie osób, o których mowa
w ust. 1 pkt 4-5 oraz 7-8, tylko
w przypadku, gdy towarzyszą tym osobom w podróży (uprawnienie dotyczy tylko jednej osoby będącej opiekunem)

 • dokument poświadczający uprawnienia osób z niepełnosprawnością

10

osoby, które ukończyły 70 rok życia,
tj. od dnia ukończenia

 • dokument tożsamości zawierający datę urodzenia i zdjęcie

11

pracownicy ZTM oraz pracownicy Departamentu Komunikacji i Transportu GZM podczas wykonywania czynności służbowych oraz kontrolerzy biletowi innych podmiotów, wykonujących usługi kontroli na podstawie umowy z ZTM, w trakcie wykonywania czynności kontroli biletów

 • identyfikator wydany przez ZTM

 • ważna legitymacja służbowa wydana przez GZM

12

funkcjonariusze Policji, Żandarmerii Wojskowej oraz Straży Miej­skiej podczas wykonywania czynności służbowych

 • ważna legitymacja służbowa

13

pasażerowie w dniu 22 września („Dzień bez samochodu”)

 • ważny oryginał dowodu rejestracyjnego pojazdu silnikowego

14

pasażerowie w dniu 1 listopada

 

15

pasażerowie podczas przejazdu na odcinku Katowice Dworzec – Katowice Sądowa lub Katowice Sądowa – Katowice Dworzec liniami autobusowymi ZTM, które rozpoczynają lub kończą swój kurs na przystanku Katowice Sądowa lub Katowice Dworzec

 

 

2. Do przejazdów ulgowych uprawnieni są:

L.p.

Podmiot uprawniony do
ulgowych przejazdów

Podstawa lub dokument uprawniający do ulgowych przejazdów

1

dzieci od lat 7 (z zastrzeżeniem
ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4) do dnia
13 rocznicy urodzin, mające miejsce zamieszkania/zameldowania poza obszarem gmin wchodzących w skład GZM

 • oświadczenie osoby opiekującej się dzieckiem w podróży lub osoby podróżującej

2

uczniowie szkół podstawowych, którzy ukończyli 13 rok życia, mający miejsce zamieszkania/zameldowania poza obszarem gmin wchodzących w skład GZM, a także szkół ponadpodstawowych
i policealnych, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolne­go, w trakcie którego uczeń ukończył 21 rok życia, z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w ust. 4

 • ważna legitymacja szkolna

 • ważna mLegitymacja szkolna okazana na ekranie urządzenia mobilnego

3

studenci szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych oraz słuchacze kolegiów nauczycielskich lub nauczycielskich kolegiów językowych i słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych

 • ważna legitymacja studencka

 • ważna Elektroniczna Legitymacja Studencka

 • ważna międzynarodowa legitymacja studencka International Student Identity Card (ISIC)

 • ważna legitymacja słuchacza kolegium

4

działacze opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowane z powodów politycznych o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, a także kombatanci wojenni oraz osoby posiadające równorzędne uprawnienia

 • legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wydana przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

 • zaświadczenie o uprawnieniach kombatantów i osób represjonowanych wydane przez uprawnioną instytucję inną niż ZUS

5

weterani poszkodowani, pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działa­niach poza granicami państwa

 • ważna legitymacja weterana poszkodowanego wydana przez Ministra Obrony Narodowej wraz z ważną legi­tymacją emeryta/rencisty

6

emeryci, którzy ukończyli 60 rok życia

 • ważna legitymacja emeryta-rencisty, wydana przez uprawnio­ny organ emerytalno-rentowy

7

renciści, z zastrzeżeniem
ust. 2 pkt. 8, pobierający rentę inwalidzką (w tym so­cjalną)

 • ważna legitymacja emeryta-rencisty, wydana przez uprawnio­ny organ emerytalno-rentowy

8

osoby pobierające rentę rodzinną, tj. wyłącznie:

a) osoby o orzeczonej cał­kowitej bądź częściowej nie­zdolności do pracy

b) wdowy lub wdowcy, którzy ukończyli 50 rok życia

 • orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS w odniesieniu do osób określonych w ust. 2 pkt 8 lit. a

 • ważna legitymacja emeryta-rencisty, wydana przez uprawnio­ny organ emerytalno-rentowy w odniesieniu do osób określonych w ust. 2 pkt 8 lit. b

9

sędziowie w stanie spoczynku i prokurato­rzy w stanie spoczynku (po ukończeniu 60 roku życia) oraz współmałżonkowie (po ukończeniu 50 roku ży­cia), którzy pobiera­ją uposażenie rodzinne po zmar­łych sędziach, sędziach w stanie spoczynku, prokuratorach i prokuratorach w stanie spo­czynku

 • ważna legitymacja sędziego lub prokuratora z odpo­wiednim wpisem wydana przez uprawniony organ

 • oryginał pisma zawiadamiającego o przyznaniu uposa­żenia rodzinnego po zmarłych sę­dziach, sędziach w stanie spoczynku, prokuratorach i prokuratorach w spo­czynku wystawiony przez uprawniony organ

3. Uprawnienia wymienione w ust. 1 pkt 4-8 oraz ust. 2 pkt 2-9, przysługują wyłącznie obywatelom Unii Europejskiej i członkom rodzin obywateli UE, na podstawie dokumentów potwierdzających status uprawnienia wydanych w państwach członkowskich UE wraz z dokumentem podróży lub innym ważnym dokumentem (zawierającym zdjęcie), umożliwiającym ustalenie tożsamości i obywatelstwa.

4. Dopuszcza się możliwość przyznania uchwałą Zarządu GZM uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a i b, dla dzieci zamieszkałych/zameldowanych na terenie gmin niewchodzących w skład GZM na podstawie porozumień zawartych pomiędzy GZM a gminami, na terenie których dzieci mają miejsce zamieszkania/zameldowania.

5. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 3-8 i 10 oraz w ust. 2 pkt 2-9, mogą być zakodowane na kartach spersonalizowanych ŚKUP w POP po okazaniu dokumentów uprawniających do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych. W przypadku gdy dany dokument ma określony termin ważności lub ze statusu osoby wynika termin ograniczający posiadanie uprawnienia do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, uprawnienie jest zapisane na karcie ŚKUP tylko na dany okres.

6. W przypadku gdy dokument uprawniający do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów nie zawiera zdjęcia osoby uprawnionej, niezbędne jest również posiadanie dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości w trakcie wykonywanej podróży.

7. Nie uwzględnia się żądań o zastosowanie ulgi w drodze zwrotu części należności za zakupiony wcześniej bilet normalny oraz wymiany biletu normalnego na ulgowy.

8. Pasażer może korzystać podczas przejazdu tylko z jednej ulgi.

V. CENNIK

§ 10

1. Ceny biletów podane w Cenniku są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług.

2. Dyrektor ZTM w przypadkach szczególnych może na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, wprowadzić odstępstwa od Cennika polegające na: zmianie zakresu określonych biletów, zmianie terminu wejścia w życie oraz okresu obowiązywania promocji (w tym cenowych) lub zawieszeniu obowiązywania wybranych rodzajów biletów.

3. Wykaz przystanków i linii, dla których dopuszcza się odstępstwa od zasady podwyższania opłat za usługi komunikacyjne ZTM po przekroczeniu granicy administracyjnej gminy (tzw. „wyjątki strefowe”) oraz szczegółowe zasady związane z ich stosowaniem reguluje odrębne Zarządzenie Dyrektora ZTM.

§ 11

1. Ustala się następujące ceny papierowych biletów jednorazowych/krótkookresowych:

 

Symbol

Rodzaj biletu

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

1m/20min

przejazd jednorazowy w granicach jednego miasta (gminy) lub przez 20 minut od momentu skasowania (z możliwością przesia­dek)

4,00 zł

2,00 zł

2m/40min

przejazd jednorazowy w granicach dwóch sąsiadujących miast (gmin) lub przez 40 minut od momentu ska­sowania (z możliwo­ścią przesiadek)

5,00 zł

2,50 zł

Sieć/90min

przejazd jednorazowy w granicach trzech
i więcej miast (gmin) lub przez 90 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

6,00 zł

3,00 zł

 

2. Ustala się następujące ceny promocyjne biletów elektronicznych jednorazowych/ krótkookresowych:

 

Symbol

Rodzaj biletu

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

1m/20min

przejazd jednorazowy w granicach jednego miasta (gminy) lub przez 20 minut od momentu skasowania (z możliwością przesia­dek)

3,60 zł

1,80 zł

2m/40min

przejazd jednorazowy w granicach dwóch sąsiadujących miast (gmin) lub przez 40 minut od momentu skasowania (z możliwo­ścią przesia­dek)

4,40 zł

2,20 zł

Sieć/90min

przejazd jednorazowy w granicach trzech
i więcej miast (gmin) lub przez 90 minut od momentu skaso­wania (z możliwością przesiadek)

5,40 zł

2,70 zł

 

3. Ustala się następujące opłaty promocyjne za przejazd jednorazowy/krótkookresowy według taryfy odległościowej:

Odległość w kilometrach

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

do 1,0 km

1,80 zł

0,90 zł

powyżej 1,0 km do 2,0 km

2,40 zł

1,20 zł

powyżej 2,0 km do 5,0 km

2,80 zł

1,40 zł

powyżej 5,0 km do 9,0 km

3,40 zł

1,70 zł

powyżej 9,0 km do 14,0 km

3,90 zł

1,95 zł

powyżej 14,0 km do 20,0 km

4,30 zł

2,15 zł

powyżej 20,0 km

5,00 zł

2,50 zł

 

4. Ustala się następujące ceny papierowych i elektronicznych biletów średniookresowych:

Symbol

Rodzaj biletu

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

 Dzienny

bilet ważny od momentu aktywacji do godziny 23:59 tego samego dnia

 11 zł

 5,50 zł

 24h

 bilet ważny 24 godziny od momentu skasowania/aktywacji

 15 zł

7,50 zł

 

5. Ustala się następującą cenę elektronicznego biletu długookresowego:

 

Symbol

Rodzaj biletu

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

7-dniowy

bilet ważny 7 dni od daty wybranej podczas zakupu

50 zł

 25 zł

 

 6. Ustala się następujące ceny elektronicznych biletów długookresowych imiennych:

Symbol

Rodzaj biletu

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

Miasto 30 

 upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami autobusowymi, tramwajowymi oraz trolejbusowymi na terenie jednego, wybranego miasta (gminy). Bilet ważny 30 dni od daty wybranej podczas zakupu

99 zł

49,50 zł

 2 Miasta 30

 upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami autobusowymi, tramwajowymi oraz trolejbusowymi na terenie dwóch wybranych miast (gmin). Bilet ważny 30 dni od daty wybranej podczas zakupu

 139 zł

 69,50 zł

 Sieć 30

 upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami autobusowymi, tramwajowymi oraz trolejbusowymi na terenie całej sieci ZTM.
Bilet ważny 30 dni od daty wybranej podczas zakupu

159 zł

 79,50 zł

 Miasto 90

 upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami autobusowymi, tramwajowymi oraz trolejbusowymi na terenie jednego, wybranego miasta (gminy). Bilet ważny 90 dni od daty wybranej podczas zakupu

 260 zł

 130 zł

2 Miasta 90

 upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami autobusowymi, tramwajowymi oraz trolejbusowymi na terenie dwóch wybranych miast (gmin). Bilet ważny 90 dni od daty wybranej podczas zakupu

359 zł 

 179,50 zł

 Sieć 90

 upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami autobusowymi, tramwajowymi oraz trolejbusowymi na terenie całej sieci ZTM.
Bilet ważny 90 dni od daty wybranej podczas zakupu

 399 zł

 199,50 zł

Sieć 120 

upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami autobusowymi, tramwajowymi oraz trolejbusowymi na terenie całej sieci ZTM.
Bilet ważny 120 dni od daty wybranej podczas zakupu 

 480 zł

 240 zł

 

 7. Ustala się następującą cenę specjalnej oferty elektronicznego biletu długookresowego imiennego:

Symbol

Rodzaj biletu

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

Sieć 180

upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami autobusowymi, tramwajowymi oraz trolejbusowymi na terenie całej sieci ZTM. Bilet ważny 180 dni od daty wybranej podczas zakupu

550 zł

275 zł

 

8. Ustala się następującą cenę elektronicznego biletu długookresowego na okaziciela:

Symbol

Rodzaj biletu

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

Sieć 30 Okaziciel

bilet ważny 30 dni od daty wybranej podczas zakupu

190 zł

95 zł

 

9. Ustala się następujące ceny elektronicznych biletów wieloprzejazdowych imiennych:

Symbol

Rodzaj biletu

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

W-20

upoważnia do dwudziestu przejazdów przez
180 dni od daty wybranej pod­czas zakupu

60 zł 

 30 zł

W-40

upoważnia do czterdziestu przejazdów przez
180 dni od daty wybranej pod­czas zakupu

 110 zł

 55 zł

W-80

upoważnia do osiemdziesięciu przejazdów przez 180 dni od daty wybranej pod­czas zaku­pu

 200 zł

100 zł 

 

10. Ustala się następującą cenę papierowego i elektronicznego biletu „Grupowy dla 5 osób”:

Symbol

Rodzaj biletu

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

Grupowy
dla 5 osób

upoważnia do jednorazowego przejazdu grupy maksymalnie pięciorga osób, na terenie trzech
i więcej miast (gmin) lub przez 90 minut od momentu skaso­wania (z możliwością przesiadek)

11 zł

5,50 zł

 

11. Ustala się następującą cenę elektronicznego biletu długookresowego rocznego imiennego:

Symbol

Rodzaj biletu

Cena biletu

R­1

bilet jest prze­znaczony do sprzedaży wyłącznie dla operatorów świad­czących usługi przewozowe na zlecenie ZTM. Bilet jest ważny od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku

260 zł

 

12. Ustala się następujące kategorie uprawnień dla uczestników imprez:

 

Liczebność imprezy

Cena za 1 osobę

1 doba

2 doby

3 doby

4 doby

Każda kolejna doba

Oferta dla działających na obszarze GZM jednostek samorządu terytorialnego oraz należących do nich samorządowych jednostek organizacyjnych, zarówno nieposiadających osobowości prawnej, jak i samorządowych osób prawnych, w szczególności samorządowych spółek prawa handlowego i samorządowych instytucji kultury

od 50 do 100 osób

4,00 zł

7,60 zł

10,80 zł

13,60 zł

+ 2,80 zł

powyżej 100 do 1000 osób

3,50 zł

6,65 zł

9,45 zł

11,90 zł

+ 2,45 zł

powyżej 1000 do 5000 osób

3,00 zł

5,70 zł

8,10 zł

10,20 zł

+ 2,10 zł

powyżej 5000 osób

2,00 zł

3,80 zł

5,40 zł

6,80 zł

+ 1,40 zł

Oferta dla pozostałych organizatorów imprez

od 50 do 100 osób

5,00 zł

9.50 zł

13,50 zł

17,00 zł

+ 3,50 zł

powyżej 100 do 1000 osób

4,50 zł

8,55 zł

12,15 zł

15,30 zł

+ 3,15 zł

powyżej 1000 do 5000 osób

4,00 zł

7,60 zł

10,80 zł

13,60 zł

+ 2,80 zł

powyżej 5000 osób

3,00 zł

5,70 zł

8,10 zł

10,20 zł

+ 2,10 zł

Uprawnienia mogą być nabywane wyłącznie w celu przejazdu uczestników imprez,
w których udział bierze co najmniej 50 osób, dla których organizator zakupi uprawnienia na podstawie zawartej z ZTM umowy, która określi również zasady i formę dystrybucji biletów. Dopuszcza się możliwość wykupu uprawnienia ważnego do 12 godzin – wartość uprawnienia jest wyliczana jako 50% ceny podanej dla 1 doby.

§ 12

1. Ustala się następujące wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnej:

 

Lp.

Rodzaj opłaty dodatkowej

Wysokość opłaty

1

opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu lub odpowiedniego dokumentu przewozu. Opłata ulega obniżeniu w przypadkach określonych w wierszu 2) i 3)

 200 zł

2

 opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu lub odpowiedniego dokumentu przewozu płatna w terminie do 14 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty

155 zł

3

opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu lub odpowiedniego dokumentu przewozu uiszczona u kontrolera w miejscu kontro­li

120 zł

4

opłata dodatkowa w przypadku braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu. Opłata dodatkowa ulega obniżeniu w przypadku określonym w wierszu 5) i 6)

 100 zł

5

opłata dodatkowa w przypadku braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu, płatna w terminie do 14 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty

85 zł

6

opłata dodatkowa w przypadku braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu, uiszczona u kontrolera w miejscu kontroli

75 zł

7

opłata dodatkowa za spowodowanie, bez uzasadnionej przyczyny, za­trzymania, opóźnienia lub zmiany trasy środka transportu

 400 zł

8

opłata manipulacyjna za umorzenie opłaty dodatkowej w trybie
§ 8 ust. 7

20 zł

 

2. Wysokości opłat dodatkowych są krotnością ceny najtańszego normalnego biletu jednorazowego/krótkookresowego papierowego.

3. Do opłat dodatkowych pobieranych zgodnie z ust. 1 pkt 1–6 dolicza się przewoźne w kwocie odpowiadającej cenie papierowego biletu jednorazowego/krótkookresowego uprawniającego do przejazdu w granicach jednego miasta (gminy) normalnego lub ulgowego (w przypadku posiadania takiego uprawnienia przez pasażera).

VI. Postanowienia końcowe

§ 13

1. Taryfa podlega publikacji poprzez umieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej ZTM oraz w POP. Ponadto tekst Taryfy dostępny jest w formie elektronicznej na Portalu Klienta i w automatach biletowych.

2. Na podstawie Taryfy sporządzone zostaną wyciągi, które zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie ich w pojazdach.

3. Przepisy § 3 ust. 1 pkt 4 lit. i, § 6 ust. 3 oraz § 11 ust. 7 obowiązują do dnia 31 grudnia 2021 r. Rozpoczęcie ważności biletu, o którym mowa w § 11 ust. 7, musi nastąpić w 2021 r. Zakupione bilety pozostają ważne i są stosowane na zasadach wynikających z niniejszej taryfy w brzmieniu do dnia 31 grudnia 2021 r.