Obowiązek informacyjny wynikający z pozyskania danych od KZK GOP Katowice oraz MZKP Tarnowskie Góry

Data publikacji: 12.11.2020

Obowiązek informacyjny z art. 14 RODO.

1. Kto jest administratorem Państwa danych?

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM), z siedzibą przy ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice, adres email: kancelaria@metropoliaztm.pl, strona internetowa: www.metropoliaztm.pl.

Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: iod@metropoliaztm.pl.

2. Jaki jest cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • dochodzenia od Pani/Pana należności za przejazd i opłaty dodatkowej lub rozpatrzenia odwołania,
  • prowadzenia archiwizacji dokumentacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

  • obowiązek prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit c RODO) wynikający z art. 33a i art. 79 Prawo przewozowe, art. 121 Kodeksu wykroczeń, Kodeksu postępowania cywilnego oraz realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f, art. 9 ust. 2 lit. f RODO) polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami,
  • obowiązek prawny administratora wynikający z art. 5 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. j RODO) oraz realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów. 

3. Jakie kategorie danych będą przetwarzane?

Będą przetwarzane następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: numer pasażera, nazwisko, imię, data urodzenia, miejscowość urodzenia, imię ojca, imię matki, adres (kod, miejscowość, ulica, numer domu), typ pracy (szkoła, praca, nie pracuje, bezrobotny, emeryt), nazwa zakładu pracy, adres zakładu pracy, typ dokumentu, numer dokumentu, data wydania dokumentu, PESEL, dane mandatowe, dane dotyczące odwołania, dane dotyczące windykacji polubownej, dane dotyczące dokonywanych wpłat, dane dotyczące spraw skierowanych na drogę postępowania sądowego, dane dotyczące spraw skierowanych na drogę postępowania egzekucyjnego.

4. Kto może mieć dostęp do Państwa danych?

Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom pełniącym rolę biur informacji gospodarczej (np. KRD BIG S.A), operatorowi pocztowemu lub kurierowi w zakresie korespondencji papierowej, podmiotom realizującym usługi windykacyjne w imieniu ZTM oraz świadczącym usługi informatyczne dla ZTM.

5. Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, tj. 10 lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następującego po roku zakończenia sprawy czyli od 1 stycznia roku następującego po uregulowaniu zadłużenia lub jego anulowaniu.

6. Jakie mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługuje Pani/Panu prawo do: treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Skąd mamy Państwa dane?

Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od:

  • Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach,
  • Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.

8. Czy Państwa dane będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.