Przetwarzanie danych w celu związanym z rozpatrywaniem odwołania oraz dochodzenia przez ZTM roszczeń z tytułu opłat dodatkowych

Data publikacji: 03.04.2019

Zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach informuje, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Zarząd Transportu Metropolitalnego, zwany dalej „ZTM”, z siedzibą w Katowicach (40-053), ul. Barbary 21A,

tel. 32-74-38-401, faks 32-251-97-45,

2. we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może się Pan/Pani kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych:

a)      pisemnie na adres: ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice,

b)     elektronicznie na adres e-mail: iod@metropoliaztm.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z rozpatrywaniem odwołania oraz dochodzenia przez ZTM roszczeń z tytułu opłat dodatkowych,

4. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z realizacją celu  podanego powyżej,

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z przepisami dotyczącymi narodowego zasobu archiwalnego,

6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,

7. posiada Pani/Pan:

a)      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

b)     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

c)      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,

d)     prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku domniemania naruszenia przepisów RODO lub przepisów szczególnych obowiązujących w zakresie przetwarzania danych osobowych,

8. nie przysługuje Pani/Panu:

a)      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

b)     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

c)      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż     podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.