Taryfa przewozu

Data publikacji: 28.02.2023

TARYFA PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ORGANIZOWANEJ PRZEZ ZARZĄD TRANSPORTU METROPOLITALNEGO (ZTM) - transport gzm

§ 1

 1. Niniejsza Taryfa określa cennik biletów i opłat, zwany dalej „Cennikiem” oraz zasady korzystania
  z komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego, zwany dalej „ZTM”.
 2. Użyte w Taryfie określenia oznaczają:

  1)  Aplikacja mobilna – instalowane na urządzeniu użytkownika (np. na smartfonie) oprogramowanie (w tym MPA) umożliwiające zakup biletów ZTM. Aktualna lista aplikacji jest publikowana na stronie internetowej ZTM.
  2)  GZM – Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.
  3)  Kasownik – urządzenie zamontowane w pojazdach służące do oznaczenia biletów papierowych lub umożliwiające rejestracje przejazdów, zakup biletów elektronicznych, pobieranie opłat za przejazd z karty ŚKUP lub karty płatniczej.
  4)  Kontroler – osoba upoważniona przez organizatora do prowadzenia kontroli dokumentów przewozu, w tym również kierujący pojazdem, posiadająca stosowną legitymację.
  5) KŚ – Koleje Śląskie Sp. z o.o.
  6) MPA – „Mobilna Aplikacja Pasażera – Mobilny ŚKUP” – aplikacja mobilna umożliwiająca korzystanie z funkcjonalności Portalu Klienta ŚKUP oraz podróż na podstawie biletów zakupionych w aplikacji z wygenerowanym kodem QR, w tym z wykorzystaniem funkcjonalności „kup i jedź".
  7) MZK Jastrzębie – Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.
  8)  POLREGIO – POLREGIO S.A.
  9)  POP – Punkt Obsługi Pasażera.
  10) Punkt sprzedaży – placówka handlowa (np. kiosk, sklep) prowadząca sprzedaż biletów papierowych lub umożliwiająca zakup elektronicznych biletów na kartę ŚKUP, lub dystrybuująca karty ŚKUP.
  11)  ŚKUP – system Śląskiej Karty Usług Publicznych.

I. Zasady korzystania z komunikacji

§ 2

 1. Pasażerowie, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1, mogą podróżować środkami komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM wyłącznie na podstawie:
  1) ważnych biletów papierowych, w tym drukowanych przez kierującego pojazdem z urządzeń ŚKUP, w pojazdach, w których uruchomiono taką formę sprzedaży,
  2) ważnych biletów elektronicznych zapisanych na karcie ŚKUP, karcie płatniczej lub w aplikacjach mobilnych,
  3) wniesienia opłaty za przejazd w formie elektronicznej
  4) ważnych biletów papierowych lub elektronicznych określonych w ust. 4 i 5.
 2. Za bilety ważne, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5 i 6, uważa się bilety określone w Cenniku, których okres ważności już się rozpoczął i jeszcze nie upłynął, a jego cena, odpowiednia do odbywanej podróży, jest zgodna z Cennikiem, a także o ile został prawidłowo skasowany, tzn. gdy data oraz godzina oznaczona przez kasownik na bilecie papierowym są czytelne, lub gdy bilet w formie elektronicznej został prawidłowo zakupiony lub aktywowany w pojeździe, jeśli rodzaj biletu tego wymaga.
 3. ZTM może emitować bilety uzupełniające służące wyłącznie jako dopłaty do biletów papierowych: jednorazowych/krótkookresowych oraz „Dziennego”.
 4. Poza biletami określonymi w niniejszej Taryfie, pasażerowie mogą podróżować w środkach komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM również na podstawie emitowanych przez KŚ:
  1) biletów jednorazowych i miesięcznych w ramach „Taryfy Pomarańczowej”,
  2) biletów z oferty „Bilet Śląski”,
  3) biletów z oferty „SUPERBILET”,
  4) biletów z oferty „Silesia 24” i „EuroSilesia 24”,
  5) biletów wymienionych w załączniku nr 1 do Taryfy.
 5. Ponadto w środkach komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM pasażerowie mogą podróżować na podstawie biletów emitowanych przez MZK Jastrzębie:
  1) „M1”,
  2) „M2”,
  3) „MS”.
 6. Szczegółowe warunki korzystania z biletów ujętych w ust. 4 określa Taryfa przewozowa KŚ, a biletów ujętych w ust. 5 Taryfa przewozowa MZK Jastrzębie, z zastrzeżeniem, że w środkach komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM obowiązują przepisy dotyczące kontroli biletów, opłat dodatkowych, przewozu rzeczy i zwierząt, w tym „Regulamin przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM”, jak i przepisy porządkowe ZTM, o ile zostały ustanowione.

§ 3

 1. W komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM obowiązują taryfy, których szczegóły określone są w Cenniku:

1) strefowa – w której wysokość opłaty za przejazd zależy od liczby przekraczanych stref (gmin),

2) czasowa – w której wysokość opłaty za przejazd zależy od czasu podróży mającego odzwierciedlenie w rozkładzie jazdy,

3) odległościowa – w której wysokość opłaty za przejazd zależy od liczby przejechanych kilometrów, które są liczone od momentu zarejestrowania karty ŚKUP lub karty płatniczej w momencie wejścia do pojazdu do momentu rejestracji karty przy wyjściu z pojazdu.

2. W przypadku taryfy strefowej przekroczenie strefy następuje po przejechaniu przystanku strefowego. Przystankiem strefowym (oznaczonym napisem „STREFA”) jest ostatni przystanek, na którym zatrzymuje się pojazd na terenie danej gminy przed jej granicą administracyjną. W przypadku linii przyspieszonych, których autobusy nie zatrzymują się na wszystkich przystankach, przystankiem strefowym jest ostatni przystanek na terenie gminy, na którym autobus takiej linii się zatrzymuje. W tym przypadku taki przystanek nie musi być oznaczony napisem „STREFA”. Przejeżdżając przez przystanek strefowy lub rozpoczynając z niego podróż stosuje się opłatę za przejazd zgodnie z Cennikiem, z zastrzeżeniem tzw. „wyjątków strefowych i taryfowych”, określanych na podstawie § 10 ust. 3.

3. Ustala się następujące rodzaje biletów, których szczegółowy zakres obowiązywania określa § 11:

1) jednorazowe/krótkookresowe emitowane w formie papierowej i elektronicznej:

a) „20 minut”,

b) „40 minut”,

c)  „90 minut”,

d) „Grupowy”,

2) opłata w formie elektronicznej za przejazd jednorazowy/krótkookresowy według taryfy odległościowej w kasowniku,

3)  pakietowe emitowane w formie elektronicznej:

a)  „Pakiet 20”,

b)  „Pakiet 40”,

c)  „Pakiet 80”,

4)  średniookresowe emitowane w formie papierowej i elektronicznej:

a)  „Dzienny”,

b)  „24h + Kolej”,   

5) długookresowe emitowane w formie elektronicznej:

a)  „Miasto 30”,

b)  „Miasto 90”,

c)  „2 Miasta 30”,

d)  „2 Miasta 90”,

e)   „Sieć 7”,

f)   „Sieć 7 Okaziciel”

g)  „Sieć 30”,

h)  „Sieć 30 Okaziciel”,

i)  „Sieć 90”,

j)  „Sieć 180”,

k)  „R-1”,

6)  METROBILETY miesięczne emitowane w formie elektronicznej:

a)  „Strefa Katowice”,

b) „Czerwony”,

c) „Niebieski”,

d)  „Pomarańczowy”,

e)   „Zielony”,

f)  „Żółty”,

g)  „Cała Metropolia”.   

4. Ustala się uprawnienie dla uczestników imprez, w tym: kulturalnych, naukowych, oświatowych, sportowych i masowych, zwanych dalej „imprezami”, którego szczegółowe zasady ważności, opłaty oraz forma dystrybucji są określone w § 11 ust. 10.

5. Ustala się następujące zasady ważności biletów i opłat:

1) Okres ważności papierowych biletów jednorazowych/krótkookresowych rozpoczyna się od momentu:

a) skasowania w kasowniku,

b)  wydruku biletu przez kierującego pojazdem,

c) oznaczenia biletu przez osobę do tego uprawnioną, zgodnie z ust. 6 pkt 9,

- a upływa, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 10 i 11, po czasie oznaczonym na bilecie, z wyjątkiem biletów „90 minut” i „Grupowego”, które przy podróży bez przesiadek są ważne również do końca kursu.  

2)  Okres ważności elektronicznych biletów jednorazowych/krótkookresowych rozpoczyna się od:

a)  momentu aktywacji biletu w kasowniku, w przypadku biletu zapisanego na karcie ŚKUP,

b) momentu jego zakupu, w przypadku wykorzystania kasownika w pojeździe (z wyjątkiem biletu „Grupowego”) lub opcji „kup i jedź” w MPA albo przy wykorzystaniu innych aplikacji mobilnych,

- a upływa, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 10 i 11, w momencie upływu czasu, na który bilet został zakupiony, z wyjątkiem biletów „90 minut” i „Grupowego”, które przy podróży bez przesiadek są ważne również do końca kursu.

3) Okres ważności wniesionej opłaty w formie elektronicznej za przejazd jednorazowy/ krótkookresowy według taryfy odległościowej rozpoczyna się od momentu rejestracji wejścia do pojazdu w kasowniku i upływa w momencie rejestracji wyjścia z pojazdu w kasowniku. Brak rejestracji wyjścia oznacza, że pasażer odbył przejazd do końca trasy danego kursu.

4) Okres ważności biletu „Dziennego” rozpoczyna się od:

a)  momentu aktywacji biletu w kasowniku podczas pierwszego przejazdu, w przypadku biletu elektronicznego zapisanego na karcie ŚKUP,

b) momentu jego zakupu, w przypadku wykorzystania opcji „kup i jedź” w MPA lub przy wykorzystaniu innych aplikacji mobilnych bądź kasownika w pojeździe,

c) momentu skasowania w kasowniku, w przypadku wykorzystania biletu papierowego,

d) momentu oznaczenia biletu papierowego przez osobę do tego uprawnioną, zgodnie z ust. 6 pkt 9,

- a każdorazowo upływa o godzinie 23:59 tego samego dnia.

5) Okres ważności biletu „24h + Kolej” rozpoczyna się od:

a) daty i godziny nadanej w momencie jego zakupu, w przypadku biletu papierowego,

b) momentu aktywacji biletu w kasowniku podczas pierwszego przejazdu, w przypadku biletu elektronicznego zapisanego na karcie ŚKUP,

c) daty i godziny jego zakupu, w przypadku wykorzystania opcji „kup i jedź” w MPA lub przy wykorzystaniu innych aplikacji mobilnych,

- a każdorazowo upływa po dwudziestu czterech godzinach.   

6) Okres ważności biletów pakietowych rozpoczyna się od daty aktywacji wybranej
podczas zakupu, a kończy się po 180 kolejno po sobie następujących dniach lub po wykorzystaniu dostępnego pakietu przejazdów.

7) Okres ważności biletów długookresowych rozpoczyna się od daty aktywacji wybranej podczas zakupu, a upływa, z zastrzeżeniem pkt 8, w zależności od rodzaju wybranego biletu odpowiednio po: 7, 30, 90 lub 180 kolejno po sobie następujących dniach.

8) Okres ważności biletu długookresowego rocznego R-1, określonego w § 11 ust. 8, przypada na wybrany rok kalendarzowy.

9) Okres ważności METROBILETÓW rozpoczyna się od daty aktywacji wybranej podczas zakupu i wynosi miesiąc, licząc od pierwszego dnia jego ważności, przy czym przez miesiąc należy rozumieć okres pomiędzy „n”-tym dniem danego miesiąca (pierwszy dzień ważności biletu) a „n-1” dniem kolejnego miesiąca włącznie (ostatni dzień ważności biletu).

10) Nieważny jest bilet jednorazowy/krótkookresowy normalny papierowy skasowany w celu wykorzystania tego biletu na dwa przejazdy ulgowe.

11) Odstępowanie skasowanego biletu papierowego innej osobie jest zabronione.

6. Ustala się następujące zasady stosowania biletów i opłat:

1)  Pasażer rozpoczynający korzystanie z biletu jednorazowego/krótkookresowego, średniookresowego lub z opłaty za przejazd jednorazowy/krótkookresowy, niezwłocznie po wejściu do pojazdu jest zobowiązany do wykonania jednej z poniższych czynności:

a)  skasowania/aktywowania (z wyjątkiem biletów z nadaną podczas zakupu datą i godziną aktywacji) lub zakupu biletu i zachowania go przez cały czas trwania podróży,

b) zakupu biletu u kierującego pojazdem (z zastrzeżeniem § 4 ust. 6-9), skasowania go (z wyjątkiem biletów drukowanych z systemu ŚKUP przez kierującego) oraz zachowania go przez cały czas trwania podróży,

c) wniesienia opłaty za przejazd jednorazowy/krótkookresowy w formie elektronicznej,

d)  zakupu biletu za pomocą opcji „kup i jedź” w MPA lub przy wykorzystaniu innych aplikacji mobilnych.

2) Wniesienie opłaty w formie elektronicznej za przejazd jednorazowy/krótkookresowy według taryfy odległościowej odbywa się na zasadach określonych w § 3 ust. 5 pkt 3. Pasażer wnoszący opłatę za przejazd powinien każdorazowo zarejestrować wejście i wyjście z pojazdu poprzez przyłożenie karty ŚKUP lub karty płatniczej do kasownika.

3) Wszystkie osoby podróżujące na jednym bilecie ulgowym „Grupowym” muszą posiadać uprawnienie do przejazdów ulgowych.

4) Bilet „Dzienny” normalny uprawnia w ramach obowiązywania biletu do podróży komunikacją miejską ZTM, posiadacza biletu oraz jedną dodatkową osobę w soboty, niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy.

5) Pasażer korzystający z biletu średniookresowego „24h + Kolej” jest zobowiązany w momencie jego zakupu do wpisania imienia i nazwiska, a w przypadku zakupu tego biletu w formie elektronicznej, zapisanego na karcie ŚKUP, również do aktywacji biletu w kasowniku w pojazdach ZTM podczas pierwszego przejazdu.

6) Pasażer korzystający z biletów długookresowych lub pakietowych jest zobowiązany do dokonania wyboru daty aktywacji biletu podczas jego zakupu. Dodatkowo korzystający z biletów pakietowych w każdym kursie zobowiązani są, niezwłocznie po wejściu do pojazdu, do każdorazowej rejestracji przejazdu w kasowniku ŚKUP.  Jednorazowy przejazd na bilecie pakietowym nie uprawnia do dokonywania przesiadki.

7) Pasażer korzystający z biletów długookresowych: „2 Miasta 30” lub „2 Miasta 90” może podróżować na terenie dwóch miast (gmin) wybranych podczas zakupu. W przypadku wyboru dwóch miast (gmin) nie sąsiadujących ze sobą, bilet nie uprawnia do przejazdu po terenie miast (gmin) leżących pomiędzy wybranymi miastami (gminami).

8) METROBILETY oraz bilet „24h + Kolej” uprawniają do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami KŚ ujętymi w rozkładzie jazdy (z wyjątkiem pociągów, w których ma zastosowanie taryfa specjalna oraz pociągów o charakterze komercyjnym), kursującymi na danej linii na odcinku określonym przystankami kolejowymi oraz w strefie Katowice (wszystkie przystanki kolejowe na terenie miasta Katowice), a w przypadku biletów „24h + Kolej” oraz Metrobilet „Cała Metropolia”, na całym obszarze GZM, a także do nieograniczonej liczby przejazdów wszystkimi środkami komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM, z wyjątkiem biletu „Strefa Katowice”, który uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów wyłącznie na obszarze miasta (gminy) Katowice w odniesieniu do wszystkich przystanków kolejowych oraz komunikacji miejskiej ZTM. METROBILETY „Czerwony” i „Cała Metropolia” oraz bilet „24h + Kolej” uprawniają również do nieograniczonej liczby przejazdów na obsługiwanym przez POLREGIO odcinku Katowice – Sławków (z wyjątkiem pociągów, w których ma zastosowanie taryfa specjalna oraz pociągów o charakterze komercyjnym). W pociągach KŚ i POLREGIO obowiązują przepisy dotyczące kontroli biletów, sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej, jak i przepisy porządkowe obowiązujące u tych przewoźników.

9) W sytuacji braku odcisku kasownika na bilecie papierowym po próbie skasowania lub
w przypadku stwierdzenia w pojeździe awarii kasownika, pasażer jest zobowiązany udać się do innego kasownika i ponowić próbę skasowania biletu. W sytuacji awarii wszystkich kasowników biletów papierowych lub w razie nieczytelności odcisku kasownika na bilecie papierowym, pasażer po poinformowaniu o tym fakcie kierującego pojazdem, może kontynuować podróż na podstawie biletu papierowego oznaczonego przez kierującego. W sytuacji awarii wszystkich kasowników biletów elektronicznych, pasażer po poinformowaniu o tym fakcie kierującego pojazdem, może kontynuować podróż na podstawie biletu lub środków posiadanych na karcie ŚKUP.

10)  W razie awarii, uszkodzenia pojazdu w czasie jazdy lub funkcjonowania na danej trasie komunikacji zastępczej, pasażerowi posiadającemu ważny bilet przysługuje prawo kontynuowania podróży na podstawie tego biletu pojazdem na tej samej lub innej linii jadącej po tej samej trasie, w tym w pojazdach komunikacji zastępczej. W przypadku korzystania z biletu jednorazowego/krótkookresowego w opisanych sytuacjach, pasażer podróżuje w granicach czasu obowiązywania biletu z zastrzeżeniem, że czas ważności tych biletów ulega wydłużeniu o czas oczekiwania na przesiadkę.

11)  W przypadku, gdy z powodu opóźnienia lub przyspieszenia pojazdu faktyczny czas trwania przejazdu pasażera na podstawie posiadanego biletu jednorazowego/krótkookresowego ulegnie zmianie w stosunku do czasu trwania podróży wynikającego z rozkładu jazdy, obowiązującym jest czas ważności tych biletów mający odzwierciedlenie w rozkładzie jazdy danej linii. 

§ 4

1. Sprzedaż biletów jednorazowych/krótkookresowych elektronicznych odbywa się:

1)  w punktach sprzedaży, w POP, w automatach biletowych, za pomocą MPA lub przez Internet na Portalu Klienta poprzez zakup biletu na kartę ŚKUP (spersonalizowaną i niespersonalizowaną),

2)  w kasownikach w pojazdach lub za pomocą opcji „kup i jedź” w MPA, albo przy wykorzystaniu innych aplikacji mobilnych, w momencie rozpoczęcia podróży.

2. Sprzedaż biletów elektronicznych średniookresowych odbywa się przez Internet na Portalu Klienta, w punktach sprzedaży, w POP, w automatach biletowych, za pomocą aplikacji mobilnych, a biletu „Dziennego” również w kasownikach.

3. Sprzedaż METROBILETÓW, biletów długookresowych i pakietowych odbywa się, z zastrzeżeniem ust. 4, przez Internet na Portalu Klienta, w punktach sprzedaży, w POP, w automatach biletowych lub za pomocą MPA.

4. Szczegółowe zasady dystrybucji biletów rocznych R-1, kodowanych na spersonalizowanej karcie ŚKUP określa Zarząd GZM oraz umowa wykonawcza pomiędzy ZTM a operatorem wykonującym przewozy na jego zlecenie. Bilety mogą być przekazane wyłącznie pracownikom, członkom ich rodzin oraz emerytom i rencistom operatorów świadczących usługi przewozowe na zlecenie ZTM.

5. Sprzedaż biletów papierowych:

1) jednorazowych/krótkookresowych odbywa się w punktach sprzedaży, w POP, automatach biletowych oraz u kierującego pojazdem z zastrzeżeniem ust. 6-9,

2)  „24h + Kolej” i „Dzienny” odbywa się w automatach biletowych.

6. Kierujący pojazdem sprzedaje wyłącznie bilety normalne i ulgowe „90 minut”.

7. Kierujący pojazdem może sprzedawać bilety papierowe drukowane z systemu ŚKUP w pojazdach, w których taka sprzedaż została uruchomiona. Bilet taki nie podlega kasowaniu.

8. Kierujący pojazdem może sprzedawać bilety wyłącznie podczas postojów na przystankach.

9. Brak możliwości zakupu biletu u kierującego pojazdem nie zwalnia pasażera z odpowiedzialności za przejazd bez ważnego biletu. 

§ 5

1. Pasażer może przewozić zwierzę lub bagaż na zasadach określonych w „Regulaminie przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM”.

2. Za przewóz zwierzęcia lub bagażu nie pobiera się dodatkowych opłat. 

II. Zwrot biletów

§ 6

1. Posiadaczowi METROBILETU, biletu długookresowego lub pakietowego, przysługuje prawo zwrotu tego biletu w pełnej wysokości, przed rozpoczęciem okresu obowiązywania biletu.

2. W przypadku zwrotu METROBILETU, biletu długookresowego, z zastrzeżeniem ust. 3, lub biletu pakietowego, którego ważność już się rozpoczęła, kwotę do zwrotu ustala się po potrąceniu kwoty odpowiadającej okresowi wykorzystania biletu adekwatnie do ceny biletu określonego w Taryfie, a w przypadku biletu pakietowego, również z uwzględnieniem liczby zarejestrowanych przejazdów. Zwroty nie mogą prowadzić do obejścia przepisów dotyczących cen biletów.

3. Nie podlega zwrotowi bilet długookresowy „Sieć 180”, którego ważność już się rozpoczęła.

4. Zwroty biletów realizowane są w POP.

5. Szczegółowe zasady zwrotów biletów określa Zarządzenie Dyrektora ZTM. 

III. Kontrola biletów

§ 7

1. ZTM uprawniony jest do kontroli przewozu na zasadach określonych w art. 33a ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 8).

2. Kontrolerzy są uprawnieni do sprawdzenia, czy pasażer podróżuje na podstawie ważnego biletu lub czy korzystając z bezpłatnych lub ulgowych przejazdów, również dla biletów, o których mowa w § 2 ust. 4 i 5, posiada dokument do tego uprawniający. Kontrolerzy mogą sprawdzać, czy przewóz odbywa się zgodnie z „Regulaminem przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM” oraz „Zasadami porządkowymi w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM” o ile zostały ustanowione. 

§ 8

1. Pasażer jest zobowiązany do posiadania i okazania kontrolerowi odpowiedniego, ważnego biletu papierowego albo elektronicznego, normalnego lub ulgowego wraz z dokumentem uprawniającym do przejazdów ulgowych albo dokumentu uprawniającego do przejazdów bezpłatnych,
a w przypadku biletu elektronicznego do okazania karty ŚKUP, karty płatniczej, telefonu komórkowego lub innego urządzenia mobilnego z wyświetloną na ekranie informacją o zakupionym bilecie. Pasażer korzystający z biletów zakupionych za pomocą MPA powiązanej z niespersonalizowaną kartą ŚKUP jest zobowiązany do okazania tej karty w trakcie kontroli.

2. Obowiązek okazywania dokumentu uprawniającego do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów nie dotyczy pasażerów, którzy okażą spersonalizowaną kartę ŚKUP, na której zostało zakodowane i jest ważne to uprawnienie lub korzystają z uprawnienia określonego w § 9 ust. 1 wiersz 2, 13 lub 14 oraz § 9 ust. 2 wiersz 1.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, kontroler pobiera opłatę dodatkową i właściwą opłatę za przewóz, zwaną dalej „przewoźnym” albo wystawia protokół wezwania do zapłaty. Protokół wezwania do zapłaty zastępuje bilet i uprawnia do dokończenia przejazdu w danym pojeździe do zakończenia danego kursu.

4. Opłatę dodatkową i przewoźne nakłada się za przejazd bez dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, z wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 2, lub bez odpowiedniego dokumentu przewozu, co jest rozumiane w szczególności jako przejazd:

1)  bez ważnego biletu papierowego lub elektronicznego, albo bez wniesienia opłaty za przejazd w taryfie odległościowej,

2)  z biletem nieważnym na danej trasie lub z biletem, którego okres ważności upłynął,

3)  z biletem papierowym nieskasowanym, skasowanym w sposób nieczytelny (z zastrzeżeniem § 3 ust. 6 pkt 9 oraz § 8 ust. 10),

4)  z nieaktywowanym biletem elektronicznym lub niezarejestrowanym w danym pojeździe przejazdem przy wykorzystaniu biletu pakietowego,

5)  ze spersonalizowaną kartą ŚKUP należącą do innej osoby,

6)  z biletem imiennym zapisanym w MPA powiązanej ze spersonalizowaną kartą ŚKUP należącą do innej osoby,

7)  z wykorzystaniem biletów zakupionych za pomocą MPA powiązanej z niespersonalizowaną kartą ŚKUP bez posiadania tej karty w trakcie podróży,

8)  z biletem zakupionym, aktywowanym lub skasowanym po rozpoczęciu kontroli biletów w danym pojeździe,

9)  z kartą ŚKUP uszkodzoną w sposób uniemożliwiający ustalenie tożsamości osoby, która się nią posługuje lub uniemożliwiający odczytanie jej zawartości,

10)  z biletem papierowym „24h + Kolej”, którym posługuje się inna osoba, niż ta, której imię i nazwisko zostało nadrukowane na bilecie,

11)  z biletem papierowym skasowanym wielokrotnie,

12)  z biletem papierowym zniszczonym, w stopniu uniemożliwiającym weryfikację jego ważności,

13)  z biletem papierowym noszącym ślady ingerencji (np. chemicznej lub mechanicznej),

14)  z biletem o wartości zaniżonej w stosunku do wysokości opłaty wymaganej w Cenniku dla odbywanej przez pasażera podróży,

15)  z biletem innego organizatora komunikacji niż ZTM, z wyjątkiem biletów wymienionych w § 2 ust. 4 i 5,

16)  z biletem wycofanym z obiegu.

5. Wysokość opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 3, jest określona w Cenniku. Cennik, z zastrzeżeniem ust. 6, określa również obniżenie wysokości opłaty dodatkowej w razie:

1) uiszczenia jej kontrolerowi na miejscu,

2) uiszczenia jej w terminie do 14 dni licząc od daty jej wystawienia,

3)  gdy podróż bez ważnego dokumentu przewozu odbyła się w terminie do 3 dni od ustania ważności ostatniego imiennego biletu; warunkiem obniżenia opłaty jest posiadanie ciągłości zakupu imiennych biletów długookresowych lub METROBILETÓW – jako ciągłość rozumie się sytuację, gdy w okresie ostatnich 6 miesięcy od daty nałożenia opłaty dodatkowej łączny okres ważności tych biletów wyniósł co najmniej 170 dni,

4)  gdy pasażer na bilecie jednorazowym/krótkookresowym: „20 minut”, „40 minut” lub „90 minut”, odbył podróż trwającą dłużej od czasu określonego w Taryfie, przy czym maksymalne przekroczenie czasu nie może trwać dłużej niż 10% ważności danego biletu, tj. odpowiednio: 2, 4 lub 9 minut; w takim przypadku na potwierdzeniu opłaty dodatkowej kontroler umieszcza stosowną adnotację,

5)  gdy pasażer w terminie do 14 dni licząc od daty wystawienia opłaty dodatkowej zakupi na swoją spersonalizowaną kartę ŚKUP lub powiązaną z nią MPA bilet „Sieć 180”, którego ważność rozpoczyna się od dnia zakupu.

6. Obniżenie wysokości opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 5 pkt 3-5, następuje gdy pasażer nie posiada innych zobowiązań w stosunku do ZTM z tytułu niezapłaconych opłat dodatkowych i w terminie do 14 dni od daty jej wystawienia zgłosi się do POP oraz zawnioskuje o obniżenie opłaty dodatkowej, a wraz z wnioskiem przedstawi dokument potwierdzający uiszczenie opłaty w obniżonej wysokości lub uiści ją na miejscu w POP.

7. Za spowodowanie, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu pasażer zobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową, której wysokość jest określona w Cenniku.

8. Opłatę dodatkową i przewoźne, o których mowa w ust. 3, zwraca się, a w przypadku wezwania do zapłaty – umarza, pobierając opłatę manipulacyjną, której wysokość jest określona w Cenniku, jeśli pasażer w terminie do 14 dni licząc od daty przewozu zgłosi się w POP oraz okaże jedno z poniższych:

1) swoją spersonalizowaną kartę ŚKUP, której nie miał w trakcie kontroli, z zapisanym elektronicznym biletem średniookresowym, długookresowym lub METROBILETEM, którego termin obejmował swoim okresem ważności datę lub datę i godzinę kontroli i był ważny na przejazd w danym pojeździe pod warunkiem, że bilet ten zakupiony został przed rozpoczęciem kontroli,

2) swoją spersonalizowaną kartę ŚKUP z zapisanym elektronicznym biletem średniookresowym, długookresowym lub METROBILETEM, zakupionym przez Portal Klienta przed rozpoczęciem kontroli, który w trakcie tej kontroli nie był za­pisany na karcie, a obejmował swoim okresem ważności datę lub datę i godzinę kontroli i był ważny na przejazd w danym pojeździe,

3) dokument lub kartę ŚKUP z zakodowanym ważnym uprawnieniem do przejazdów ulgowych (jeżeli podróżował na bilecie ulgowym) lub bezpłatnych, których nie posiadał w trakcie kontroli,

4) bilet średniookresowy zakupiony przed rozpoczęciem kontroli za pomocą MPA powiązanej ze swoją spersonalizowaną kartą ŚKUP, który obejmował swoim okresem ważności datę i godzinę kontroli,

5) papierowy bilet „24h + Kolej” zakupiony przed rozpoczęciem kontroli, który obejmował swoim okresem ważności datę i godzinę kontroli oraz zawiera imię i nazwisko pasażera,

6) bilet, o którym mowa w § 2 ust. 4 i 5, zawierający imię i nazwisko pasażera, który w przypadku biletów miesięcznych lub dłuższych wymienionych w § 2 ust. 4 pkt 1-3 i 5 oraz § 2 ust. 5 obejmował swoim okresem ważności dzień kontroli, a w przypadku biletów wymienionych w § 2 ust. 4 pkt 4, datę i godzinę kontroli i był ważny na przejazd w danym pojeździe. Okazane bilety muszą być zakupione przed rozpoczęciem kontroli.

9. Opłatę dodatkową i przewoźne, o których mowa w ust. 3, zwraca się, a w przypadku wezwania do zapłaty – umarza, jeśli pasażer w terminie do 14 dni licząc od daty przewozu zgłosi się w POP i oświadczy, a zapis w systemie ŚKUP potwierdzi, posiadanie elektronicznego biletu średniookresowego, długookresowego lub METROBILETU na swojej spersonalizowanej karcie ŚKUP, którego termin obejmował swoim okresem ważności datę i godzinę kontroli oraz był ważny na przejazd w danym pojeździe, a jego odczyt w trakcie kontroli był niemożliwy, co zostanie odnotowane przez kontrolera na druku opłaty dodatkowej.

10. Opłatę dodatkową i przewoźne, zwraca się, a w przypadku wezwania do zapłaty – umarza, jeżeli w trakcie czynności wyjaśniających okaże się, iż brak możliwości skasowania biletu lub jego nieczytelne bądź błędne skasowanie spowodowane było nieprawidłowym funkcjonowaniem urządzeń znajdujących się w środkach komunikacji miejskiej ZTM lub było wynikiem awarii aplikacji mobilnych (nie dotyczy awarii urządzenia pasażera).

11. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości pasażera, dane pasażera mogą zostać potwierdzone w oparciu o oświadczenie innej osoby, posiadającej ważny dokument tożsamości ze zdjęciem. Za skutki nieprawdziwego oświadczenia odpowiedzialność ponosi osoba potwierdzająca dane pasażera.

12. Podczas wykonywania czynności kontrolnych związanych z wypisywaniem druku opłaty dodatkowej, pasażer jest zobowiązany pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli lub w innym miejscu wskazanym przez kontrolera do czasu zakończenia tych czynności. Za dokumenty pozostawione w pojeździe kontrolerowi ZTM nie odpowiada.

IV. Przejazdy bezpłatne i ulgowe

§ 9

1. Do przejazdów bezpłatnych uprawnieni są:

Lp.

Podmiot uprawniony
do bezpłatnych przejazdów

Podstawa lub dokument uprawniający
do bezpłatnych przejazdów

1.

posłowie na Sejm i Senatorowie

 • ważna legitymacja Poselska lub Senatorska

2.

dzieci do końca roku kalendarzowego, w którym ukończyły 7. rok życia

 • oświadczenie osoby opiekują­cej się dzieckiem w czasie po­dróży

3.

dzieci i młodzież, mające miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie gmin wchodzących w skład GZM,
w wieku od 7. do 16. roku życia (z zastrzeżeniem ust. 4):

a) urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 września – posiadają upraw­nienia do 30 września roku kalendarzowego, w którym ukończyły 16. rok życia

b) urodzone w okresie od
1 października do 31 grudnia – posiadają uprawnienia do dnia
16. rocznicy urodzin

 • uprawnienie zakodowane na karcie ŚKUP na podstawie ważnego dokumentu zawierającego imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka, potwierdzającego miejsce zamieszkania/zameldowania dziecka (np. legitymacja szkolna, mLegitymacja szkolna okazana na ekranie urządzenia mobilnego, zaświadczenie wydane przez: urząd miasta/gminy, szkołę, przedszkole, ośrodek pomocy społecznej, fundacje organizujące miejsca pobytu dla uchodźców), a w przypadku gdy ww. dokumenty nie posiadają informacji o adresie zamieszkania/zameldowania, dodatkowo niezbędnym jest złożenie w POP przez rodzica/opiekuna prawnego lub dziecko, które ukończyło 13. rok życia, pisemnego oświadczenia o miejscu zamieszkania/ zameldowania dziecka 

4.

dzieci i młodzież
z niepełnosprawnością do dnia
18. rocznicy urodzin

 • ważna legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez właści­wy organ
 • ważna legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16. roku życia wystawiona przez właściwy or­gan
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół ds. orzekania
  o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub lekarza rzeczoznawcy KRUS, stwierdzające częściową lub całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji

5.

osoby z niepełnosprawnością uczęszczające do przedszkola, szkoły albo do ośrodka lub placówki o charakterze oświa­towym

 • ważna legitymacja przedszkolna lub szkolna dla dzieci lub uczniów niepełnosprawnych
 • ważna mLegitymacja szkolna dla uczniów niepełnosprawnych okazana na ekranie urządzenia mobilnego

6.

inwalidzi wojenni, wojskowi oraz osoby represjonowane

 • książka inwalidy wojenne­go lub wojskowego
 • legitymacja osoby represjonowa­nej wydanej przez ZUS

7.

osoby niewidome i ociemniałe

 • ważna legitymacja wystawiona przez Polski Związek Niewidomych lub Związek Ociemniałych Żołnierzy RP lub dokument wymieniony
  w wierszu 8, stwierdzająca znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z po­wodu choroby narządu wzroku oznaczony sym­bolem przyczyny niepełnosprawności – „04-O”, wystawionej przez właściwy organ 

8.

osoby całkowicie niezdolne do pracy
i samodzielnej egzystencji, osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji lub uznane za niepełnosprawne w stopniu znacznym

 • ważna legitymacja dokumentująca stopień niepełnosprawności wystawiona przez właściwy organ
 • ważna legitymacja emeryta/rencisty, wojskowe­go lub poli­cyjnego z wpi­sem właści­wego or­ganu emerytal­nego
  o uznaniu za niepełnospraw­nego
  w stopniu znacznym lub zali­czeniu
  do I grupy inwalidów
 • orzeczenie komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia lub wojskowej komisji lekarskiej stwierdzają­ce uznanie za niepełnosprawnego w stopniu znacznym lub zaliczenie do I grupy inwalidów
 • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub lekarza rzeczoznawcy KRUS, stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji lub niezdolność do samodzielnej egzystencji

9.

opiekunowie osób, o których mowa
w wierszach 4-5 oraz 7-8, tylko
w przypadku, gdy towarzyszą tym osobom w podróży (uprawnienie dotyczy tylko jednej osoby będącej opiekunem)

 • dokument poświadczający uprawnienia osób z niepełnosprawnością

10.

osoby, które ukończyły 70. rok życia, tj. od dnia ukończenia

 • dokument tożsamości zawierający datę urodzenia i zdjęcie

11.

pracownicy ZTM oraz pracownicy Departamentu Komunikacji i Transportu GZM podczas wykonywania czynności służbowych oraz kontrolerzy biletów ZTM i innych podmiotów, wykonujących usługi kontroli na podstawie umowy z ZTM, w trakcie wykonywania czynności kontroli biletów

  • identyfikator wydany przez ZTM
  ważna legitymacja służbowa wydana przez GZM
12.

funkcjonariusze Policji, Żandarmerii Wojskowej oraz Straży Miej­skiej podczas wykonywania czynności służbowych

 

 • ważna legitymacja służbowa

13.

pasażerowie w dniu 1 listopada

 

14.

pasażerowie podczas przejazdu na odcinku Katowice Dworzec – Katowice Sądowa lub Katowice Sądowa – Katowice Dworzec liniami autobusowymi ZTM, które rozpoczynają lub kończą swój kurs na przystanku Katowice Sądowa lub Katowice Dworzec

 

2. Do przejazdów ulgowych, z zastrzeżeniem ust. 3, uprawnieni są:

Lp.

Podmiot uprawniony do
ulgowych przejazdów

Podstawa lub dokument uprawniający do ulgowych przejazdów

1.

dzieci od lat 7 do dnia 13. rocznicy urodzin, z zastrzeżeniem ust. 1 wiersz 2 i 3 oraz ust. 4

oświadczenie osoby opiekującej się dzieckiem w podróży lub osoby podróżującej

2.

uczniowie szkół podstawowych, którzy ukończyli 13. rok życia, a także szkół ponadpodstawowych, w tym policealnych, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolne­go, w trakcie którego uczeń ukończył 21. rok życia, z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w ust. 1 wiersz 3 i ust. 4

 • ważna legitymacja szkolna
 • ważna mLegitymacja szkolna okazana na ekranie urządzenia mobilnego

3

studenci szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych oraz słuchacze kolegiów nauczycielskich lub nauczycielskich kolegiów językowych i słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych

 • ważna legitymacja studencka
 • ważna Elektroniczna Legitymacja Studencka
 • ważna mLegitymacja studencka okazana na ekranie urządzenia mobilnego
 • ważna międzynarodowa legitymacja studencka International Student Identity Card (ISIC)
 • ważna legitymacja słuchacza kolegium

4.

działacze opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowane z powodów politycznych o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, a także kombatanci wojenni oraz osoby posiadające równorzędne uprawnienia

 • legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wydana przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
 • zaświadczenie o uprawnieniach kombatantów i osób represjonowanych wydane przez uprawnioną instytucję inną niż ZUS

5.

weterani poszkodowani, pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem
w działa­niach poza granicami państwa

 • ważna legitymacja weterana poszkodowanego wydana przez Ministra Obrony Narodowej wraz
  z ważną legi­tymacją emeryta/rencisty

6.

emeryci, którzy ukończyli 60. rok życia

 • ważna legitymacja emeryta-rencisty, wydana przez uprawnio­ny organ emerytalno-rentowy

7.

 osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę socjalną

 •  ważna legitymacja emeryta-rencisty, wydana przez uprawnio­ny organ emerytalno-rentowy

8.

osoby pobierające rentę rodzinną,
spełniające co najmniej jeden z warunków:

a) posiadające orzeczenie o cał­kowitej bądź częściowej nie­zdolności do pracy

b) będące wdową lub wdowcem, którzy ukończyli 50. rok życia 

 • ważna legitymacja emeryta-rencisty, wydana przez uprawniony organ emerytalno-rentowy oraz orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS w odniesieniu do osób określonych w wierszu
  8 lit. a
 • ważna legitymacja emeryta-rencisty, wydana przez uprawnio­ny organ emerytalno-rentowy w odniesieniu do osób określonych w wierszu
  8 lit. b

9.

sędziowie w stanie spoczynku
i prokurato­rzy w stanie spoczynku
(po ukończeniu 60. roku życia) oraz współmałżonkowie (po ukończeniu
50. roku ży­cia), którzy pobiera­ją uposażenie rodzinne po zmar­łych sędziach, sędziach w stanie spoczynku, prokuratorach i prokuratorach w stanie spo­czynku 

 • ważna legitymacja sędziego lub prokuratora z odpo­wiednim wpisem wydana przez uprawniony organ
 • oryginał pisma zawiadamiającego
  o przyznaniu uposa­żenia rodzinnego po zmarłych sę­dziach, sędziach
  w stanie spoczynku, prokuratorach
  i prokuratorach w spo­czynku wystawiony przez uprawniony organ

3. Uprawnienia wymienione w ust. 1 wiersz 4-8 oraz ust. 2 wiersz 2-9, przysługują wyłącznie obywatelom Unii Europejskiej i członkom rodzin obywateli Unii Europejskiej, na podstawie dokumentów potwierdzających status uprawnienia wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej wraz z dokumentem podróży lub innym ważnym dokumentem (zawierającym zdjęcie), umożliwiającym ustalenie tożsamości i obywatelstwa. Oprócz obywateli Unii Europejskiej uprawnienie wymienione w ust. 2 wiersz 3 przysługuje również innym osobom na podstawie wydanych w Polsce dokumentów potwierdzających status uprawnienia.

4. Dopuszcza się możliwość przyznania Uchwałą Zarządu GZM uprawnień, o których mowa w ust. 1 wiersz 3 lit. a i b, dla dzieci zamieszkałych/zameldowanych na terenie gmin niewchodzących w skład GZM, na podstawie umów lub porozumień zawartych pomiędzy GZM a gminami, na terenie których dzieci mają miejsce zamieszkania/zameldowania.

5. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 wiersz 3-8 i 10 oraz w ust. 2 wiersz 2-9, mogą być zakodowane na kartach spersonalizowanych ŚKUP w POP po okazaniu dokumentów uprawniających do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych. W przypadku gdy dany dokument ma określony termin ważności lub ze statusu osoby wynika termin ograniczający posiadanie uprawnienia do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, uprawnienie jest zapisane na karcie ŚKUP tylko na dany okres.

6. W przypadku gdy dokument uprawniający do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów nie zawiera zdjęcia osoby uprawnionej, niezbędne jest również posiadanie dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości w trakcie wykonywanej podróży.

7. Nie uwzględnia się żądań o zastosowanie ulgi w drodze zwrotu części należności za zakupiony wcześniej bilet normalny oraz wymiany biletu normalnego na ulgowy.

8. Pasażer może korzystać podczas przejazdu tylko z jednej ulgi.

V. CENNIK

§ 10

 1. Ceny biletów podane w Cenniku są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług.
 2. Dyrektor ZTM na podstawie odrębnego Zarządzenia może na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy wprowadzić odstępstwa polegające na:
  1) zmianie zakresu lub zawieszeniu obowiązywania określonych biletów, wprowadzaniu promocji cenowych, zmianie terminu wejścia w życie oraz okresu obowiązywania promocji (w tym cenowych),
  2) zmianie formy emisji biletów lub rozszerzeniu kanałów dystrybucji dla poszczególnych rodzajów biletów. Zasady ważności i stosowania biletów oraz ich kontroli stosuje się odpowiednio.
 3. Wykaz przystanków i linii, dla których dopuszcza się wyjątki w zakresie obowiązywania biletów lub odstępstwa od zasady podwyższania opłat za usługi komunikacyjne ZTM po przekroczeniu granicy administracyjnej gminy (tzw. „wyjątki strefowe i taryfowe”) oraz szczegółowe zasady związane z ich stosowaniem reguluje odrębne Zarządzenie Dyrektora ZTM.
 4. W związku z prowadzonymi remontami linii kolejowych lub innymi długotrwałymi zmianami w organizacji ruchu, wprowadza się odstępstwa dotyczące wzajemnego honorowania biletów innych organizatorów transportu publicznego lub przewoźników kolejowych. Wykaz odstępstw od Cennika oraz szczegółowe zasady ich obowiązywania stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Taryfy.
 5. Pozostałe odstępstwa wymagają odrębnej Uchwały Zarządu GZM.

§ 11

1. Ustala się następujące ceny papierowych biletów jednorazowych/krótkookresowych:

Nazwa

Zakres obowiązywania

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

20 minut

ważny przez 20 minut od momentu skasowania (z możliwością przesia­dek)

4,60 zł

2,30 zł

40 minut

ważny przez 40 minut od momentu ska­sowania (z możliwo­ścią przesiadek)

5,60 zł

2,80 zł

90 minut

ważny przez 90 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek) lub do końca kursu przy podróży jednorazowej

6,60 zł

3,30 zł

Grupowy

upoważnia do przejazdu grupy maksymalnie pięciorga osób przez 90 minut od momentu skaso­wania (z możliwością przesiadek) lub do końca kursu przy podróży bez przesiadek

13,00 zł

6, 50 zł

 2. Ustala się następujące ceny promocyjne biletów elektronicznych jednorazowych/ krótkookresowych:  

Nazwa

Zakres obowiązywania

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

20 minut

ważny przez 20 minut od momentu skasowania (z możliwością przesia­dek)

4,00 zł

2,00 zł

40 minut

ważny przez 40 minut od momentu skasowania (z możliwo­ścią przesia­dek)

5,00 zł

2,50 zł

90 minut 

ważny przez 90 minut od momentu skaso­wania (z możliwością przesiadek) lub do końca kursu przy podróży jednorazowej

6,00 zł

3,00 zł

Grupowy

upoważnia do przejazdu grupy maksymalnie pięciorga osób przez 90 minut od momentu aktywacji (z możliwością przesiadek) lub do końca kursu przy podróży bez przesiadek

11, 80 zł

5, 90 zł

 3. Ustala się następujące opłaty za przejazd jednorazowy/krótkookresowy według taryfy odległościowej:

Zakres obowiązywania

Opłata normalna 

Opłata ulgowa

do 1,0 km

2,00 zł

1,00 zł

powyżej 1,0 km do 2,0 km

2,60 zł

1,30 zł

powyżej 2,0 km do 5,0 km

3,20 zł

1,60 zł

powyżej 5,0 km do 9,0 km

3,80 zł

1,90 zł

powyżej 9,0 km do 14,0 km

4,40 zł

2,20 zł

powyżej 14,0 km do 20,0 km

5,00 zł

2,50 zł

powyżej 20,0 km

5,60 zł

2,80 zł

 4. Ustala się następujące ceny elektronicznych biletów pakietowych imiennych:

Nazwa

Zakres obowiązywania

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

Pakiet 20

upoważnia do dwudziestu jednorazowych przejazdów (bez możliwości przesiadki) na całej sieci ZTM, przez 180 dni od daty wybranej podczas zakupu

60 zł

30 zł

Pakiet 40

upoważnia do czterdziestu jednorazowych przejazdów (bez możliwości przesiadki) na całej sieci ZTM, przez 180 dni od daty wybranej podczas zakupu

110 zł

55 zł

 

Pakiet 80

upoważnia do osiemdziesięciu jednorazowych przejazdów (bez możliwości przesiadki) na całej sieci ZTM, przez 180 dni od daty wybranej podczas zaku­pu

200 zł

100 zł

5. Ustala się następujące ceny papierowych i elektronicznych biletów średniookresowych: 

Nazwa

Zakres obowiązywania

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

 Dzienny

ważny na całej sieci ZTM, od momentu aktywacji do godziny 23:59 tego samego dnia 

12 zł

6 zł

 24h + Kolej

bilet imienny ważny przez 24 godziny na zasadach określonych w § 3 ust. 5 pkt 5 oraz § 3 ust. 6 pkt 5, na całej sieci ZTM oraz na wszystkich liniach kolejowych obsługiwanych przez KŚ na obszarze GZM, a także na obsługiwanym przez POLREGIO odcinku linii kolejowej Katowice – Sławków 

24 zł

12 zł

 6. Ustala się następujące ceny elektronicznych biletów długookresowych imiennych:

Nazwa

Zakres obowiązywania 

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

Miasto 30 

ważny na terenie jednego, wybranego miasta (gminy), przez 30 dni od daty wybranej podczas zakupu

109 zł

54,50 zł

Miasto 90

ważny na terenie jednego, wybranego miasta (gminy), przez 90 dni od daty wybranej podczas zakupu

260 zł

130 zł

2 Miasta 30

ważny na terenie dwóch, wybranych miast (gmin), przez 30 dni od daty wybranej podczas zakupu

149 zł

74,50 zł

2 Miasta 90

ważny na terenie dwóch, wybranych miast (gmin), przez 90 dni od daty wybranej podczas zakupu

359 zł

179,50 zł

Sieć 7

ważny na całej sieci ZTM przez 7 dni od daty wybranej podczas zakupu 

55 zł

27,50 zł

Sieć 30

ważny na całej sieci ZTM, przez 30 dni od daty wybranej podczas zakupu

175 zł

87,50 zł

 

Sieć 90

ważny na całej sieci ZTM, przez 90 dni od daty wybranej podczas zakupu 

 399 zł

 199,50 zł

 Sieć 180

 ważny na całej sieci ZTM, przez 180 dni od daty wybranej podczas zakupu

 550 zł

275 zł 

7. Ustala się następujące ceny elektronicznych biletów długookresowych na okaziciela:

Nazwa 

Zakres obowiązywania

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

Sieć 7 Okaziciel

ważny na całej sieci ZTM przez 7 dni od daty wybranej podczas zakupu

55 zł

27,50 zł

Sieć 30 Okaziciel

ważny na całej sieci ZTM, przez 30 dni od daty wybranej podczas zakupu

210 zł

105 zł

 8. Ustala się następującą cenę elektronicznego biletu długookresowego rocznego imiennego:

Nazwa

Zakres obowiązywania

Cena biletu

R­1

prze­znaczony do sprzedaży wyłącznie dla operatorów świadczących usługi przewozowe na zlecenie ZTM, ważny od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku

260 zł

9. Ustala się następujące ceny elektronicznych METROBILETÓW miesięcznych imiennych:

Nazwa

Zakres obowiązywania

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

Strefa
Katowice

ważny na terenie miasta Katowice: w komunikacji organizowanej przez ZTM oraz na wszystkich liniach kolejowych obsługiwanych przez KŚ 

159 zł

79,50 zł

Czerwony

ważny na całej sieci w komunikacji organizowanej przez ZTM oraz na obsługiwanym przez KŚ odcinku linii kolejowej Dąbrowa Górnicza Sikorka – strefa Katowice (włącznie), a także na obsługiwanym przez POLREGIO odcinku linii kolejowej Katowice – Sławków 

220 zł

110 zł

Niebieski

ważny na całej sieci w komunikacji organizowanej przez ZTM oraz na obsługiwanym przez KŚ odcinku linii kolejowej Nowy Bieruń – strefa Katowice (włącznie) 

220 zł

110 zł

Pomarańczowy

ważny na całej sieci w komunikacji organizowanej przez ZTM oraz na obsługiwanych przez KŚ odcinkach linii kolejowych: Tychy Lodowisko – strefa Katowice (włącznie), Łaziska Górne Brada – strefa Katowice (włącznie), Kobiór – strefa Katowice (włącznie) 

220 zł

110 zł

Zielony

ważny na całej sieci w komunikacji organizowanej przez ZTM oraz na obsługiwanych przez KŚ odcinkach linii kolejowych: Gliwice – strefa Katowice (włącznie), Knurów – Gliwice

220 zł

110 zł

Żółty

ważny na całej sieci w komunikacji organizowanej przez ZTM oraz na obsługiwanych przez KŚ odcinkach linii kolejowych: Tarnowskie Góry – strefa Katowice (włącznie) i Bytom - Gliwice 

220 zł

110 zł

Cała
Metropolia

ważny na całej sieci w komunikacji organizowanej przez ZTM oraz na wszystkich liniach kolejowych obsługiwanych przez KŚ na obszarze GZM, a także na obsługiwanym przez POLREGIO odcinku linii kolejowej Katowice – Sławków 

299 zł

149,50 zł

10. Ustala się następujące kategorie uprawnień dla uczestników imprez:

Liczebność imprezy

Cena za 1 osobę

1 doba

2 doby

3 doby

4 doby

Każda kolejna doba

Oferta dla działających na obszarze GZM jednostek samorządu terytorialnego oraz należących do nich samorządowych jednostek organizacyjnych, zarówno nieposiadających osobowości prawnej, jak i samorządowych osób prawnych,
w szczególności samorządowych spółek prawa handlowego i samorządowych instytucji kultury

od 50 do 100 osób

4,00 zł

7,60 zł

10,80 zł

13,60 zł

+ 2,80 zł

powyżej 100 do 1000 osób

3,50 zł

6,65 zł

9,45 zł

11,90 zł

+ 2,45 zł

powyżej 1000 do 5000 osób

3,00 zł

5,70 zł

8,10 zł

10,20 zł

+ 2,10 zł

powyżej 5000 osób

2,00 zł

3,80 zł

5,40 zł

6,80 zł

+ 1,40 zł

Oferta dla pozostałych organizatorów imprez

od 50 do 100 osób

5,00 zł

9.50 zł

13,50 zł

17,00 zł

+ 3,50 zł

powyżej 100 do 1000 osób

4,50 zł

8,55 zł

12,15 zł

15,30 zł

+ 3,15 zł

powyżej 1000 do 5000 osób

4,00 zł

7,60 zł

10,80 zł

13,60 zł

+ 2,80 zł

powyżej 5000 osób

3,00 zł

5,70 zł

8,10 zł

10,20 zł

+ 2,10 zł

Uprawnienia mogą być nabywane wyłącznie w celu przejazdu uczestników imprez,
w których udział bierze co najmniej 50 osób, dla których organizator zakupi uprawnienia na podstawie zawartej z ZTM umowy, która określi również zasady i formę dystrybucji biletów. Dopuszcza się możliwość wykupu uprawnienia ważnego do 12 godzin – wartość uprawnienia jest wyliczana jako 50% ceny podanej dla 1 doby.

 

 § 12

1. Ustala się następujące wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnej:

Lp.

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

1

opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu lub odpowiedniego dokumentu przewozu. Opłata ulega obniżeniu w przypadkach określonych w wierszach 2-4

550 zł

2

opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu lub odpowiedniego dokumentu przewozu płatna w terminie do 14 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty

300 zł

3

opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu lub odpowiedniego dokumentu przewozu uiszczona u kontrolera w miejscu kontro­li

200 zł

4

opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu lub odpowiedniego dokumentu przewozu obniżona zgodnie z § 8 ust. 5 pkt 3-5

50 zł

5

opłata dodatkowa w przypadku braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu. Opłata ulega obniżeniu w przypadkach określonych w wierszach 6 i 7

250 zł

6

opłata dodatkowa w przypadku braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu, płatna w terminie do 14 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty

125 zł

7

opłata dodatkowa w przypadku braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu, uiszczona u kontrolera w miejscu kontroli

100 zł

8

opłata dodatkowa za spowodowanie, bez uzasadnionej przyczyny,
za­trzymania, opóźnienia lub zmiany trasy środka transportu

600 zł

9

opłata manipulacyjna za umorzenie opłaty dodatkowej w trybie
§ 8 ust. 8

20 zł

2. Do opłat dodatkowych pobieranych zgodnie z ust. 1 wiersz 1–7 dolicza się przewoźne w kwocie odpowiadającej cenie papierowego biletu jednorazowego/krótkookresowego normalnego lub ulgowego (w przypadku posiadania takiego uprawnienia przez pasażera) uprawniającego do przejazdu przez 20 minut od momentu skasowania.

VI. Postanowienia końcowe

§ 13

 1. Taryfa wraz z Uchwałą ją przyjmującą oraz Zarządzenia, o których mowa w § 10 ust. 2 i 3, podlegają publikacji poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej ZTM oraz w POP. Ponadto tekst Taryfy wraz z Uchwałą ją przyjmującą dostępny jest w formie elektronicznej na Portalu Klienta i w automatach biletowych, w których dostępna jest pełna oferta biletowa.
 2. Na podstawie Taryfy sporządzone zostaną wyciągi, które zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie ich w pojazdach.
 3. Przepisy § 3 ust. 3 pkt 5 lit. j, § 6 ust. 3 oraz § 11 ust. 6 wiersz 8 „Sieć 180” obowiązują do dnia 31 sierpnia 2023 r. Rozpoczęcie ważności biletu, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 5 lit. j, musi nastąpić do dnia 31 sierpnia 2023 r. Zakupione bilety pozostają ważne i są stosowane na zasadach wynikających z niniejszej taryfy w brzmieniu do dnia 31 sierpnia 2023 r.
 4. Przepisy § 8 ust. 5 pkt 3-5 i ust. 6 oraz § 12 ust. 1 wiersz 4 obowiązują do dnia 31 sierpnia 2023 r.
 5. W przypadku podwyższenia cen emitowanych przez ZTM biletów w formie papierowej, dopuszcza się wykorzystanie biletów o dotychczasowych nominałach na zasadach wynikających z Taryfy obowiązującej na dzień skasowania biletu, przez okres dwóch tygodni, a po tym terminie przez okres roku od dnia wejścia w życie zmiany wraz z biletem uzupełniającym do kwoty wynikającej z aktualnego Cennika. W przypadku obniżenia cen biletów emitowanych przez ZTM w formie papierowej, dopuszcza się bezterminowe wykorzystywanie biletów o dotychczasowych nominałach na zasadach wynikających z Taryfy obowiązującej na dzień skasowania biletu.
 6. W przypadku zmiany nazwy emitowanych przez ZTM biletów w formie papierowej, dopuszcza się wykorzystanie biletów o dotychczasowych nazwach na zasadach wynikających z Taryfy obowiązującej na dzień skasowania biletu, przez okres jednego roku od dnia wejścia w życie zmiany, z zastrzeżeniem ust. 5.


 

 

 

 

Załączniki do artykułu