Poznaj ZTM

Data publikacji: 07.04.2021

1. Podstawowe informacje

Zarząd Transportu Metropolitalnego został powołany uchwałą przez Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w listopadzie 2017 roku, a 1 stycznia 2019 roku przejął obowiązki trzech poprzednich organizatorów transportu zbiorowego. Połączenie tych systemów komunikacji miejskiej działających na terenie Śląska i Zagłębia w jedno przedsiębiorstwo spowodowało, że pod wieloma względami ZTM jest największym organizatorem transportu w Polsce.

Obsługujemy teren ponad 50 miast i gmin, łącząc najważniejsze ośrodki województwa śląskiego. Codziennie na terenie Śląska i Zagłębia kursuje blisko 1700 autobusów, tramwajów i trolejbusów pod szyldem ZTM. Ponad 500 linii obsługuje prawie 7 tys. przystanków pokonując ponad 100 milionów kilometrów rocznie. Codziennie rozwijamy naszą ofertę i podnosimy jakość świadczonych usług. Cieszymy się, że nasze starania spotykają się z tak pozytywnym odbiorem ze strony pasażerów - 92% korzystając z naszych usług pozytywnie ocenia ich standard. Dziękujemy!

Tak duże przedsiębiorstwo nie byłoby w stanie dynamicznie się rozwijać, gdyby nie najcenniejsza dla każdego pracodawcy wartość - pracownicy. Zatrudniamy około 300 pracujących z pasją i poświęceniem pracowników: inżynierów, analityków, prawników, marketingowców. Dodatkowo operatorzy, którym zlecamy prace przewozowe zatrudniają tysiące pracowników. To dzięki tym wszystkim osobom każdego dnia mieszkańcy Śląska i Zagłębia mają dostęp do przyjaznego transportu publicznego, który rozumie ich potrzeby. Nasz trud w budowaniu trwałych relacji z pracownikami zaowocował przyznaniem w 2020 roku przez Ogólnokrajowy Pracowniczy Związek Zawodowy „Konfederacja Pracowników” tytułu Przyjaznego Pracodawcy - co jest dla każdej organizacji wyjątkowym wyróżnieniem.

ZTM Raport

2. Dyrekcja

 Dyrekcja

Małgorzata Gutowska

Dyrektor Zarządu Transportu Metropolitalnego od lutego 2019 roku. Od ponad 25 lat związana z branżą transportową, była między innymi prezesem zarządu, dyrektorem generalnym i operacyjnym spółek należących do Veolia Transport, Transdev, Deutsche Bahn Group. Pracowała również w spółkach Raben Group jako główny księgowy.


Jest absolwentką Zarządzania Akademii WSB. Posiada doświadczenie w kierowaniu skomplikowanymi strukturami organizacyjnymi, również rozproszonymi. Bardzo dobrze odnajduje się w sytuacjach kryzysowych i wymagających restrukturyzacji. Jest biegła w zarządzaniu operacyjnym i zarządzaniu finansami. Już w pierwszym roku prowadzenia ZTM skutecznie przeprowadziła proces integracji trzech dotychczasowych operatorów transportu, ograniczyła koszty funkcjonowania jednostki, a także zredukowała zatrudnienie. Inicjuje i nadzoruje procesy optymalizujące organizacji transportu publicznego na terenie gmin należących do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Pod jej kierownictwem ZTM unowocześnia standardy działania biznesowego, wdraża programy rozwoju osobistego pracowników, budując silny, zmotywowany zespół oraz modernizuje infrastrukturę transportową i rozwija usługi zapewniając najwyższe standardy bezpieczeństwa przewożonym pasażerom. Ogromny nacisk kładzie na działanie zgodnie z procedurami i etyką zawodową. Dzięki wprowadzonym zmianom ZTM cieszy się wśród pasażerów wysokim zaufaniem. W 2020 roku, w imieniu ZTM, odebrała statuetkę „Przyjazny Pracodawca”.

Dyrekcja

Aleksander Sobota

Zastępca dyrektora ds. Przewozów w Zarządzie Transportu Metropolitalnego. Od czerwca 2019 r. kieruje pracami związanymi z zapewnieniem ciągłości obsługi komunikacyjnej na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i gmin, z którymi zawarto porozumienia.


Pion Przewozów ZTM zajmuje się ponadto organizacją komunikacji zastępczej, opiniowaniem zgłaszanych wniosków i postulatów dotyczących funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie rozkładów jazdy i lokalizacji przystanków. Zajmuje się także realizacją prac nad optymalizacją układu linii publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez ZTM. W latach 2019-2021 m.in. kierował zespołem zajmującym się projektowaniem linii metropolitalnych oraz projektem obsługi węzłów przesiadkowych Brynów i Zawodzie w Katowicach. Ponadto z zespołem zajmował się m.in. opracowaniem projektu obsługi komunikacyjnej węzła Sądowa w Katowicach, przygotowaniem koncepcji obsługi komunikacyjnej KSSE-podstrefa Gliwicka oraz innymi projektami, których celem było dostosowanie oferty przewozowej do potrzeb. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport uzyskał na Politechnice Warszawskiej. Wieloletni nauczyciel akademicki na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej, o dużym dorobku w zakresie współpracy z przemysłem. Kierownik lub współautor licznych opracowań w zakresu inżynierii ruchu i planowania układów komunikacyjnych.

Dyrekcja

Adam Sujkowski

Zastępca dyrektora ds. Kontrolingu w Zarządzie Transportu Metropolitalnego. Od sierpnia 2021 roku kieruje pracami związanymi z Wydziałami: Statystyki Transportowej, Analiz i Budżetowania oraz Kontroli Wewnętrznej. Nadzoruje przygotowanie prognoz i rozliczeń w zakresie składek i dotacji gmin GZM oraz rozliczeń umów zawartych z operatorami na realizację usług przewozowych.

Pion Kontrolingu ZTM zajmuje się ponadto m.in. analizą rynku przewozowego, nadzorem nad realizacją planu finansowego w zakresie przewozów czy dokonywaniem analiz strategicznych dotyczących różnych aspektów rozwoju i działalności ZTM. Adam Sujkowski z komunikacją miejską związany jest od początku swojej kariery. Ukończył dwa kierunki na Politechnice Śląskiej: transport oraz mechanikę i budowę maszyn.

3. Raporty z działalności i społecznej odpowiedzialności

4. Projekty zrealizowane i w trakcie realizacji

Jesteśmy największym organizatorem transportu zbiorowego w Polsce. To powody do dumy, ale i szereg związanych z tym zobowiązań. Jednym z najważniejszych z nich jest rozwój sieci transportowej. Realizując te zadania przygotowujemy długofalowe projekty usprawniające komunikację miejską. Integrujemy obszar naszej działalności o powierzchni 2,5 tys. km², na którym znajduje się 56 miast i gmin. Dodatkowo, stawiamy na podnoszenie jakości i standardów usług przewozowych, a także rozwój udogodnień w zakresie obsługi klienta.

 1. Linie metropolitalne to projekt unikatowego systemu połączeń autobusowych, oznaczonych literą „M”. Jego celem jest usprawnienie podróżowania po Metropolii, czyli na obszarze 41 miast i gmin w województwie śląskim. Prace nad CityLight metroliniami rozpoczęliśmy na przełomie marca i kwietnia 2019 roku. Zadaniem tego projektu było uruchomienie linii obsługujących obszary Metropolii cechujące się dużym zapotrzebowaniem na przewozy lub potrzebą integracji rejonów. Realizacja tego zadania jest możliwa dzięki przeprowadzaniu szerokich i czasochłonnych analiz. W ramach projektu dokonywaliśmy oceny funkcjonowania istniejących linii autobusowych i tramwajowych oraz proponowaliśmy  nowe rozkłady jazdy. W 2021 r. uruchomionych zostało dziesięć linii. Od początku 2022 r. uruchomiono łącznie 13 kolejnych linii. W kolejnym roku, w sierpniu, zakończyliśmy realizację projektu. Pasażerowie mogą korzystać z 32 linii metopolitalnych. M-ki realizują 2300 kursów w dni robocze i ponad 1400 w dni wole od pracy. 
 2. CSRPlan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego określa sposób organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej. W ich planowaniu podstawowym zagadnieniem jest efektywne wykorzystanie dostępnych środków przy zachowaniu możliwie jak najwyższej jakości świadczonych usług. Plan przedstawia wizję rozwoju transportu zbiorowego na obszarze Metropolii do 2035 r. Uwzględniono w nim m.in. następujące założenia: ograniczenie niekorzystnego oddziaływania transportu na środowisko naturalne, poprawę dostępności przez eliminację tzw. barier dostępności, zgodne z oczekiwaniami pasażerów kształtowanie oferty przewozowej oraz jakości świadczonych usług. Prace nad dokumentem trwały od czerwca 2020 r. do marca 2021 r.
 3. Zdjęcie ZTM 1Współpraca przy obsłudze komunikacyjnej nowych węzłów przesiadkowych, czyli projektów realizowanych przez takie gminy jak: Gliwice, Katowice, Knurów, Szczygłowice, Pyskowice, Pilchowice, Wojkowice i Czeladź. W ramach konsultacji z samorządami m.in. przygotowywaliśmy projekty rozkładów jazdy i wprowadzaliśmy zmiany na liniach autobusowych i tramwajowych. Dodatkowo przeprowadziliśmy analizę techniczną możliwości drogowych i weryfikowaliśmy wykorzystanie oferty przez pasażerów (na węźle Sądowa w Katowicach). Ponadto analizowaliśmy pozyskane dane z badań frekwencji podróżnych, czy preferencji komunikacyjnych na wybranych liniach (przy węzłach Brynów i Zawodzie w Katowicach).
 4. Pozostałe projekty usprawniające system transportowy ZTM:
  • przygotowanie metody analizy danych z badań dotyczących popularności poszczególnych przystanków i odcinków tras. Zbierane informacje są wykorzystywane podczas analiz i przygotowywania projektów linii komunikacyjnych;
  • optymalizacja sieci połączeń m.in. w Tychach, Gliwicach, Katowicach, Zabrzu, Mikołowie, Łaziskach Górnych, Mysłowicach, Imielinie, Chorzowie, Sosnowcu, Piekarach Śląskich, Będzinie, Dąbrowie Górniczej, Psarach, Bieruniu, Czeladzi, Toszku, Wielowsi, Twarogu, Knurowie, Pyskowicach, Gierałtowicach, Ornontowicach, Orzeszu, Knurowie, Pilchowicach oraz Sławkowie. Modyfikacje polegały na dostosowywaniu tras, weryfikacji czasów przejazdów, poprawie dostępności do komunikacji oraz uruchomieniu nowych linii. Ponadto, tworzyliśmy nowe przystanki i poprawialiśmy czytelność rozkładów jazdy;
  • Zdjęcie ZTM Infrastrukturaoptymalizacja sieci połączeń linii tramwajowych, która polegała na dostosowaniu oferty przewozowej do zmieniających się potrzeb pasażerów i zwiększaniu efektywności wykorzystywania taboru, w tym niskopodłogowego. Celem było również lepsze skomunikowanie miast, poszczególnych dzielnic i zwiększenie przejrzystości siatki połączeń. W 2020 r. modyfikowaliśmy sieć tramwajową w Zabrzu i Zagłębiu Dąbrowskim;
  • przygotowanie koncepcji obsługi komunikacyjnej obszaru KSSE–podstrefa Gliwicka, w ramach której oszacowaliśmy wielkości potencjalnych potoków pasażerskich, pozyskaliśmy informacje o preferencjach komunikacyjnych i określiliśmy potrzeby przewozowe. Przy wprowadzanych zmianach wykorzystaliśmy specjalne oprogramowanie do makroskopowego modelowania ruchu oraz rozkład przestrzenny podróży pomiędzy obszarami;
  • aktualnie pracujemy nad pomiarami odległości międzyprzystankowych, aktualizacji modelu transportowego, wdrożenia nowego modelu organizowania rynku usług przewozowych w Metropolii. Wdrażamy także usprawnienia oprogramowania do tworzenia rozkładów jazdy oraz prowadzimy dalsze prace nad usprawnieniem sieci.
 5. ZTM Tranformacja cyfrowaProjekty związane z podnoszeniem jakości i standardów usług przewozowych, udogodnień w zakresie obsługi klienta oraz integracji 2,5 tys. km² obszaru:
  • trwa proces ujednolicania wyglądu 7 tys. przystanków (dotychczas dokonano ich inwentaryzacji) oraz zapowiedzi głosowych w ponad 1500 pojazdach;
  • wypracowanie z wybranym zleceniobiorcą Systemu Informacji Wizualnej;
  • efektywne zarządzanie komunikacją miejską dzięki uruchomieniu Centrum Zarządzania Ruchem;
  • wypracowanie jednolitych i szczegółowych wytycznych dla wszystkich pojazdów kursujących pod szyldem ZTM;
  • przeprowadzanie regularnych kontroli operatorów, stawianie im wymagań operatorom i ich egzekwowanie w zakresie realizacji m.in. zadań,  personelu, estetyki i oznakowania pojazdów. W 2020 r. liczba kontroli pojazdów wyniosła aż 41 360. Część z nich prowadzona jest wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego i Policją;
  • przeprowadzanie procesu transformacji cyfrowej polegającego m.in. na:
   a) rozwijaniu Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, czyli tablic informacyjnych, które są umieszczane na przystankach (obecnie jest ich ponad 500). Dzięki tablicom pasażerowie m.in. widzą rzeczywisty czas odjazdu pojazdów z przystanków, mogą zapoznać się z istotnymi komunikatami na temat komunikacji miejskiej czy informacjami o jakości powietrza;
   b) E-POPwprowadzaniu nowoczesnych kanałów sprzedaży i rozwiązań w obszarze obsługi klienta – w tym zakresie m.in. rozszerzyliśmy listę funkcjonalności Punktów Obsługi, uruchomiliśmy e-POP, umożliwiliśmy dokonywanie płatności kartą w autobusach,  wydłużyliśmy godziny pracy infolinii i założyliśmy profil ZTM Info na Facebooku.