Poznaj ZTM

Data publikacji: 07.04.2021

1. Podstawowe informacje

Zarząd Transportu Metropolitalnego został powołany uchwałą przez Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w listopadzie 2017 roku, a 1 stycznia 2019 roku przejął obowiązki trzech poprzednich organizatorów transportu zbiorowego. Połączenie tych systemów komunikacji miejskiej działających na terenie Śląska i Zagłębia w jedno przedsiębiorstwo spowodowało, że pod wieloma względami ZTM jest największym organizatorem transportu w Polsce.

Obsługujemy teren ponad 50 miast i gmin, łącząc najważniejsze ośrodki województwa śląskiego. Codziennie na terenie Śląska i Zagłębia kursuje blisko 1700 autobusów, tramwajów i trolejbusów pod szyldem ZTM. Ponad 500 linii obsługuje prawie 7 tys. przystanków pokonując ponad 100 milionów kilometrów rocznie. Codziennie rozwijamy naszą ofertę i podnosimy jakość świadczonych usług. Cieszymy się, że nasze starania spotykają się z tak pozytywnym odbiorem ze strony pasażerów - 92% korzystając z naszych usług pozytywnie ocenia ich standard. Dziękujemy!

Tak duże przedsiębiorstwo nie byłoby w stanie dynamicznie się rozwijać, gdyby nie najcenniejsza dla każdego pracodawcy wartość - pracownicy. Zatrudniamy około 300 pracujących z pasją i poświęceniem pracowników: inżynierów, analityków, prawników i innych. Dodatkowo operatorzy, którym zlecamy prace przewozowe zatrudniają tysiące pracowników. To dzięki tym wszystkim osobom każdego dnia mieszkańcy Śląska i Zagłębia mają dostęp do przyjaznego transportu publicznego, który rozumie ich potrzeby. Nasz trud w budowaniu trwałych relacji z pracownikami zaowocował przyznaniem w 2020 roku przez Ogólnokrajowy Pracowniczy Związek Zawodowy „Konfederacja Pracowników” tytułu Przyjaznego Pracodawcy - co jest dla każdej organizacji wyjątkowym wyróżnieniem.

ZTM Raport

2. Dyrekcja

 Dyrekcja

Małgorzata Gutowska

Dyrektor Zarządu Transportu Metropolitalnego od lutego 2019 roku. Od ponad 25 lat związana z branżą transportową, była między innymi prezesem zarządu, dyrektorem generalnym i operacyjnym spółek należących do Veolia Transport, Transdev, Deutsche Bahn Group. Pracowała również w spółkach Raben Group jako główny księgowy.


Jest absolwentką Zarządzania Akademii WSB. Posiada doświadczenie w kierowaniu skomplikowanymi strukturami organizacyjnymi, również rozproszonymi. Bardzo dobrze odnajduje się w sytuacjach kryzysowych i wymagających restrukturyzacji. Jest biegła w zarządzaniu operacyjnym i zarządzaniu finansami. Już w pierwszym roku prowadzenia ZTM skutecznie przeprowadziła proces integracji trzech dotychczasowych operatorów transportu, ograniczyła koszty funkcjonowania jednostki, a także zredukowała zatrudnienie. Inicjuje i nadzoruje procesy optymalizujące organizacji transportu publicznego na terenie gmin należących do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Pod jej kierownictwem ZTM unowocześnia standardy działania biznesowego, wdraża programy rozwoju osobistego pracowników, budując silny, zmotywowany zespół oraz modernizuje infrastrukturę transportową i rozwija usługi zapewniając najwyższe standardy bezpieczeństwa przewożonym pasażerom. Ogromny nacisk kładzie na działanie zgodnie z procedurami i etyką zawodową. Dzięki wprowadzonym zmianom ZTM cieszy się wśród pasażerów wysokim zaufaniem. W 2020 roku, w imieniu ZTM, odebrała statuetkę „Przyjazny Pracodawca”.

Dyrekcja

Aleksander Sobota

Zastępca dyrektora ds. Przewozów w Zarządzie Transportu Metropolitalnego. Od czerwca 2019 r. kieruje pracami związanymi z zapewnieniem ciągłości obsługi komunikacyjnej na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i gmin, z którymi zawarto porozumienia.


Pion Przewozów ZTM zajmuje się ponadto organizacją komunikacji zastępczej, opiniowaniem zgłaszanych wniosków i postulatów dotyczących funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie rozkładów jazdy i lokalizacji przystanków. Zajmuje się także realizacją prac nad optymalizacją układu linii publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez ZTM. W latach 2019-2021 m.in. kierował zespołem zajmującym się projektowaniem linii metropolitalnych oraz projektem obsługi węzłów przesiadkowych Brynów i Zawodzie w Katowicach. Ponadto z zespołem zajmował się m.in. opracowaniem projektu obsługi komunikacyjnej węzła Sądowa w Katowicach, przygotowaniem koncepcji obsługi komunikacyjnej KSSE-podstrefa Gliwicka oraz innymi projektami, których celem było dostosowanie oferty przewozowej do potrzeb. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport uzyskał na Politechnice Warszawskiej. Wieloletni nauczyciel akademicki na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej, o dużym dorobku w zakresie współpracy z przemysłem. Kierownik lub współautor licznych opracowań w zakresu inżynierii ruchu i planowania układów komunikacyjnych.

Dyrekcja

Adam Sujkowski

Zastępca dyrektora ds. Kontrolingu w Zarządzie Transportu Metropolitalnego. Od sierpnia 2021 roku kieruje pracami związanymi z Wydziałami: Statystyki Transportowej, Analiz i Budżetowania oraz Kontroli Wewnętrznej. Nadzoruje przygotowanie prognoz i rozliczeń w zakresie składek i dotacji gmin GZM oraz rozliczeń umów zawartych z operatorami na realizację usług przewozowych.

Pion Kontrolingu ZTM zajmuje się ponadto m.in. analizą rynku przewozowego, nadzorem nad realizacją planu finansowego w zakresie przewozów czy dokonywaniem analiz strategicznych dotyczących różnych aspektów rozwoju i działalności ZTM. Adam Sujkowski z komunikacją miejską związany jest od początku swojej kariery. Ukończył dwa kierunki na Politechnice Śląskiej: transport oraz mechanikę i budowę maszyn.

 

  Wojciech Trzewik 

Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Operacyjnego w Zarządzie Transportu Metropolitalnego.
Od września 2023 r. nadzoruje pracę Wydziałów: Infrastruktury Mobilnej, Infrastruktury Stacjonarnej, Zarządzania Ruchem oraz Kontroli Biletów. Pion Zarządzania Operacyjnego zajmuje się m.in. nadzorem nad realizacją umów zawartych z Operatorami pod kątem jakości usług przewozowych, Systemem Informacji Pasażerskiej na przystankach i w pojazdach, Systemem Zliczania Pasażerów, monitorowaniem prawidłowej pracy elektronicznych urządzeń do poboru opłat za przejazd oraz automatów biletowych, nadzorem nad utrzymaniem infrastruktury przystankowej a także organizacją kontroli biletów.

Wojciech Trzewik związany jest z komunikacją miejską od początku swojej kariery zawodowej. Brał udział w opracowaniu nowych standardów jakościowych w komunikacji, jest współautorem umów przewozowych obowiązujących od 2021 r.  Jest absolwentem Politechniki Śląskiej na Wydziale Transportu i Inżynierii Materiałowej. W 2015 r. ukończył studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej w temacie „Miejski Transport Zbiorowy – zarządzanie, organizacja,  nowoczesne technologie i wsparcie informatyczne”.

3. Raporty z działalności i społecznej odpowiedzialności